16 marca 2024 roku (sobota) uczestniczyłem wraz z żoną w corocznym zebraniu sprawozdawczym Ochotniczej Straży Pożarnej w Konarzycach (Gmina Łomża). Druhowie podsumowali poprzedni rok pracy, a także omówili plany na najbliższy rok. 

Zebranie sprawozdawcze OSP (Ochotniczej Straży Pożarnej) w Konarzycach to pewnie ważne wydarzenie dla społeczności lokalnej. Takie spotkania często służą podsumowaniu działań OSP w minionym roku, omówieniu osiągnięć i wyzwań oraz planowaniu działań na przyszłość.

Rok 2023 był szczególnie pracowity dla tej jednostki, ponieważ druhowie brali udział w 45 wyjazdach do zdarzeń. Zakupiony został również nowy samochód ratowniczo-gaśniczy, dron oraz wyposażenie wspomagające pracę strażaków. Ponadto brali oni udział w licznych wydarzeniach kulturalnych i patriotycznych na rzecz lokalnej wspólnoty a także stale podnoszą poziom wyszkolenia, dzięki czemu zasługują na głębokie i szczere uznanie oraz wielką wdzięczność.

Podczas spotkania z Druhami powiedziałem: „Dziękuję wszystkim Druhom za szlachetne wypełnianie strażackiej dewizy „Bogu na chwałę, ludziom na pożytek”, a Wójtowi Gminy Łomża Piotrowi Kłysowi oraz Radnym za stałe i wymierne wsparcie udzielane Strażakom”.