Moja biografia

Działalność publiczną rozpocząłem jako 20-letni student polonistyki Uniwersytetu Gdańskiego wraz z powstaniem „Solidarności” w 1980 roku. Ukształtowany w postawie i poglądach przez moich rodziców, nauczycieli Szkoły Podstawowej nr 1, a szczególnie Technikum Mechanicznego w Suwałkach mając szczęście studiować w mieście, które było kolebką i sercem Solidarności zaangażowałem się w działalność samorządu studenckiego i Niezależnego Zrzeszenia Studentów. Wyrazem naszego zdecydowanego sprzeciwu wobec komunistycznego zniewolenia był udział w strajku studenckim jesienią 1981 roku tuż przed wprowadzeniem stanu wojennego. Szczególnie ważne było dla mnie doświadczenie w redagowaniu niezależnych pism „Impuls” oraz „Wiatr od morza”.

Po okresie aktywności w Niezależnym Zrzeszeniu Studentów przyszedł czas na podziemną działalność w „Solidarności”. W tamtym czasie łączyłem swoją aktywność w Gdańsku jako miejscu moich studiów, a potem pracy oraz w rodzinnych Suwałkach i regionie, z którego pochodzę.

Po ukończeniu studiów jako nauczyciel języka polskiego starałem się przekazywać młodzieży prawdę o historii i współczesnej rzeczywistości najpierw w Zespole Szkół nr 2 w Suwałkach (po powrocie do rodzinnego miasta komunistyczne władze pozwoliły mi pracować tam jedynie dwa miesiące – wrzesień/październik 1986), a następnie w Zespole Szkół Samochodowych w Gdańsku (1986-1987) oraz w V Liceum Ogólnokształcącym im. Stefana Żeromskiego w Gdańsku (1987-1990).

W latach 1989-1990 uczestniczyłem w odbudowywaniu NSZZ „Solidarność” kierując działem szkoleń Komisji Krajowej. Był to pierwszy okres mojej ścisłej współpracy ze śp. Lechem Kaczyńskim jako wiceprzewodniczącym „Solidarności”.

Po transformacji ustrojowej za swoją powinność uznałem włączenie się w pracę na rzecz budowy nowego, niepodległego i suwerennego państwa. Po wygranym konkursie w sierpniu 1990 roku objąłem stanowisko wojewódzkiego Kuratora Oświaty w Suwałkach. Funkcję tę sprawowałem przez 5 lat. Za swój sukces tego okresu uważam oddanie do użytku w ówczesnym województwie suwalskim kilkudziesięciu nowo wybudowanych obiektów szkolnych, powołanie nowych placówek oświatowych, zwłaszcza liceów ogólnokształcących, umożliwienie awansu na stanowiska kierownicze w oświacie młodszym, ambitnym nauczycielom nieobciążonym komunistyczną przeszłością.

W nieco innych już warunkach, bo po przejęciu szkół do prowadzenia przez samorządy terytorialne, w 2001 roku miałem możliwość kontynuowania dobrych zmian w szkolnictwie pełniąc funkcję Podlaskiego Kuratora Oświaty w Białymstoku. W latach 1995-2001 wykonywałem zawód nauczyciela polonisty w Zespole Szkół nr 1 i Kolegium Nauczycielskim w Suwałkach, którego byłem także dyrektorem. Doświadczenie wyniesione z bezpośredniej pracy z młodzieżą pozwoliło mi lepiej rozwiązywać problemy szkolnictwa w roli nie tylko kuratora oświaty, ale także wiceministra edukacji i nauki (sekretarza stanu), którą pełniłem w pierwszym rządzie Prawa i Sprawiedliwości w latach 2005-2006.

Od 1990 roku byłem zaangażowany także w działalność samorządową. Trzykrotnie sprawowałem mandat radnego Rady Miejskiej w Suwałkach (wybory 1990, 1998, 2002). Gdy prezydentem stolicy był śp. prof. Lech Kaczyński, w latach 2002-2004 sprawowałem funkcję burmistrza Śródmieścia m. st. Warszawy. Zdobyte doświadczenie na polu aktywności samorządowej dało mi solidne podstawy do wykonywania powierzonej mi roli Pełnomocnika Rządu ds. Samorządu Terytorialnego w rządzie premiera Jarosława Kaczyńskiego, w którym w latach 2006-2007 byłem wiceministrem spraw wewnętrznych i administracji (sekretarzem stanu). Nadzorowałem wtedy m. in. pracę wojewodów.

Począwszy od IV kadencji Sejmu (od 2003 roku) sprawuję mandat posła na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej. Moim okręgiem wyborczym jest województwo podlaskie. W kolejnych kadencjach pracowałem w sejmowych komisjach: edukacji, nauki i młodzieży (wiceprzewodniczący), finansów publicznych, ds. Unii Europejskiej, ds. służb specjalnych (przewodniczący), administracji i spraw wewnętrznych (wiceprzewodniczący), odpowiedzialności konstytucyjnej.

W ostatnich wyborach parlamentarnych kandydując z drugiego miejsca na liście Komitetu Wyborczego Prawa i Sprawiedliwości w okręgu nr 24 Białystok otrzymałem 40 092 głosy.

W poczuciu odpowiedzialności za kształt niepodległej Rzeczypospolitej od początku lat 90. angażowałem się w działalność polityczną w Porozumieniu Centrum, a następnie w Prawie i Sprawiedliwości. Przez cały okres tej działalności byłem członkiem władz regionalnych i krajowych partii. W latach 2009-2010 pełniłem funkcję sekretarza generalnego Prawa i Sprawiedliwości. Aktualnie jestem członkiem Komitetu Politycznego PiS.

Od 16 listopada 2015 roku do 25 listopada 2019 roku w rządzie Prawa i Sprawiedliwości Pani Premier Beaty Szydło oraz Pana Premiera Mateusza Morawieckiego pełniłem funkcję wiceministra spraw wewnętrznych i administracji (sekretarza stanu). Do moich kompetencji należało przede wszystkim sprawowanie nadzoru nad służbami mundurowymi – Policją, Państwową Strażą Pożarną, Strażą Graniczną, Służbą Ochrony Państwa – a także Biurem Nadzoru Wewnętrznego. Przewodniczyłem pracom: Międzyresortowego Zespołu do spraw Koordynacji Wdrażania, Monitorowania i Ewaluacji Programu przeciwdziałania i zwalczania przestępczości gospodarczej na lata 2015 – 2020, Międzyresortowego Zespołu do spraw Koordynacji i Monitorowania Wdrażania Rządowego Programu Przeciwdziałania Korupcji na lata 2014–2019, Międzyresortowego Zespołu do spraw Zagrożeń Terrorystycznych, Międzyresortowego Zespołu do spraw Współpracy ze Strażami Gminnymi (Miejskimi), Rady do spraw Przeciwdziałania Narkomanii, Rady do spraw Ratownictwa przy Ministrze Spraw Wewnętrznych i Administracji, Rady Bezpieczeństwa Imprez Sportowych, Zespołu do spraw Przeciwdziałania Naruszeniom Prawa Autorskiego i Pokrewnego, Komitetów Sterujących projektów: Projektu ochrony przeciwpowodziowej w dorzeczu rzeki Odry oraz Projektu ochrony przeciwpowodziowej w dorzeczu Odry i Wisły. Byłem też wiceprzewodniczącym Rady ds. Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego.

W obecnej IX kadencji Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej jestem członkiem Sejmowej Komisji Regulaminowej, Spraw Poselskich i Immunitetowych (wiceprzewodniczący), Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych oraz Komisji Kultury i Środków Przekazu.

Całe moje doświadczenie życiowe, zawodowe, samorządowe, administracyjne i polityczne utwierdza mnie w przekonaniu, że w swojej aktywności publicznej dokonałem słusznego wyboru i podążam prostą i właściwą drogą. I tak, wierny zasadom, będę czynił nadal.

——————

Zobacz galerię