do ministra obrony narodowej

w sprawie wysokości i sposobu obliczania opłat za używanie lokali będących w dyspozycji Wojskowej Agencji Mieszkaniowej

Od dnia 1 lipca 2004 r. na skutek wyłączenia lokali znajdujących się w zasobach Wojskowej Agencji Mieszkaniowej ze stosowania przepisów ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów,mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2005 r. Nr 31,poz. 266 ze zm.) wprowadzono nowe zasady ustalania wysokości opłat za używanie tych lokali w oparciu o ustawę z dnia 16 kwietnia 2004 r. o zmianie ustawy o zakwaterowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2004 r. Nr 116,poz. 1203). Wysokość ta w budynkach wspólnot mieszkaniowych lub spółdzielni została ustalona na poziomie 3% wartości odtworzeniowej 1 m2 powierzchni użytkowej lokalu mieszkalnego w skali rocznej. Skutkiem wprowadzenia tych rozwiązań dla lokatorów mieszkań będących w dyspozycji Wojskowej Agencji Mieszkaniowej była znaczna podwyżka płac. Należy przy tym podkreślić,iż inni lokatorzy zajmujący mieszkania w tym samym budynku ponosili opłaty w dotychczasowej wysokości. W tej sprawie w 2004 roku składałem interpelację skierowaną do Ministra Obrony Narodowej Jerzego Szmajdzińskiego w ˝sprawie opłat za używanie przez byłych żołnierzy i oficerów rezerwy Wojska Polskiego lokali mieszkalnych Agencji Mienia Wojskowego zlokalizowanych w budynkach wspólnot mieszkaniowych lub spółdzielni˝,lecz obowiązujące wówczas przepisy nie dawały możliwości wprowadzenia innych regulacji.

Kolejne zmiany do ustawy o zakwaterowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej obowiązujące od 10 marca 2005 r. (Dz. U. z 2005 r. Nr 41,poz. 398) zniosły automatyzm w ustalaniu opłat,wprowadzając możliwość ich ustalania na poziomie do 3% wartości odtworzeniowej. Zastosowanie opłat na niższym poziomie,jak informuje Agencja Mienia Wojskowego w piśmie skierowanym do interesanta 19 lipca 2006 r.,nie jest jednak możliwe z uwagi na obowiązujące rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 12 stycznia 2005 r. w sprawie opłat za używanie lokali mieszkalnych i opłat pośrednich,które w § 4 ust. 1 określa opłatę za użytkowanie lokalu ˝jako iloczyn 3% wartości odtworzeniowej˝.

Sprawę niezgodności tych zapisów rozpatrzył 29 czerwca 2006 r. Trybunał Konstytucyjny,który orzekł (Dz. U. z 2006 r. Nr 122,poz. 853),iż § 4 ust. 1 przywoływanego wyżej rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej jest niezgodny z art. 36 ust. 2 ustawy o zakwaterowaniu w brzmieniu nadanym ustawą z dnia 21 stycznia 2005 r. o zmianie ustawy o zakwaterowaniu Sił Zbrojnych RP oraz niektórych innych ustaw,decydując jednocześnie,iż § 4 ust. 1 rozporządzenia traci moc obowiązującą 30 września 2006 r.

Dobitnym tego przykładem jest sytuacja interweniującego w moim biurze poselskim Pana Stanisława Jermaka zajmującego mieszkanie w Suwałkach przy ulicy Wojska Polskiego 25,w budynku wspólnoty mieszkaniowej,będące w dyspozycji Wojskowej Agencji Mieszkaniowej. Znajduje się ono w starym pokoszarowym obiekcie z początku ubiegłego stulecia. Mieszkanie ma bardzo niski standard,wyposażone jest jedynie w dopływ zimnej wody i kanalizację sanitarną. Pan Stanisław Jermak wnosi taką samą opłatę jak lokatorzy mieszkań o wyższym standardzie,a podwyżka dla lokatorów tych mieszkań w przypadku interesanta mojego biura poselskiego wyniosła 150%.

Panie Ministrze! Zmiany przepisów wykonawczych dotyczących wysokości opłat za użytkowanie lokali mieszkalnych stwarzałyby warunki do wprowadzenia takich rozwiązań,które byłyby zgodne z poczuciem sprawiedliwości i ogólnie przyjętymi standardami. Bezwzględne ujednolicenie wysokości opłat za używanie wszystkich lokali mieszkalnych będących w dyspozycji Wojskowej Agencji Mieszkaniowej nie znajduje żadnego uzasadnienia i może budzić słuszny sprzeciw osób,dla których rozwiązanie takie jest krzywdzące. Opłata ta zarazem jest znacznie wyższa niż ponoszą inni mieszkańcy tego samego budynku. Obecnie kształtuje się ona na poziomie 5,43 za 1 m2 miesięcznie,podczas gdy opłaty ustalone przez wspólnotę mieszkaniową budynku przy ulicy Wojska Polskiego 25 w Suwałkach,zgodnie z informacjami przekazanymi przez interesanta,wynoszą ok. 2 zł za m2.

Biorąc powyższe pod uwagę,wydaje się słusznym,aby podstawą do naliczania opłat za używanie lokali będących w dyspozycji Wojskowej Agencji Mieszkaniowej było bezpośrednie odniesienie do wysokości opłat ustalonych przez wspólnotę mieszkaniową lub spółdzielnię w danym budynku. Dobrym rozwiązaniem może być także zróżnicowanie opłat uwzględniające standard mieszkań,lokalizację czy stan techniczny budynku.

Uprzejmie proszę o rozważenie przedstawionej sprawy odnoszącej się do znacznej liczby lokatorów mieszkań będących w dyspozycji Wojskowej Agencji Mieszkaniowej. Wyrażam przekonanie,iż nowe rozwiązania legislacyjne powinny brać pod uwagę zróżnicowany standard zasobów mieszkaniowych,którymi dysponuje Wojskowa Agencja Mieszkaniowa i tworzyć warunki do ustalania opłat adekwatnych do jakości zajmowanych lokali.

Na podstawie art. 14 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 9 maja 1996 r. o wykonywaniu mandatu posła i senatora zwracam się z uprzejmą prośbą o poinformowanie mnie,jakie jest stanowisko Pana Ministra w przedstawionej sprawie?

Poseł Jarosław Zieliński

Warszawa,dnia 29 września 2006 r.

Odpowiedź ministra obrony narodowej

na interpelację nr 5083

w sprawie wysokości i sposobu obliczania opłat za używanie lokali będących w dyspozycji Wojskowej Agencji Mieszkaniowej

Szanowny Panie Marszałku! Odpowiadając na interpelację Pana Jarosława Zielińskiego w sprawie zasad ustalania opłat za używanie lokali będących w dyspozycji Wojskowej Agencji Mieszkaniowej (SPS-023-5083/06),uprzejmie proszę o przyjęcie następujących wyjaśnień.

Na wstępie pragnę zauważyć,że uwagi i zastrzeżenia będące przedmiotem interpelacji Pana Posła Jarosława Zielińskiego znalazły rozwiązanie w obowiązującym od dnia 1 października 2006 r. rozporządzeniu Ministra Obrony Narodowej z dnia 22 września 2006 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie opłat za używanie lokali mieszkalnych i opłat pośrednich (Dz.U. Nr 172,poz. 1237). Zmieniło ono zasady naliczania wysokości kwot należnych z tytułu opłat za używanie lokali mieszkalnych będących w dyspozycji Wojskowej Agencji Mieszkaniowej.

Została przyjęta generalna zasada odmiennego sposobu naliczania opłat za używanie lokali mieszkalnych ze względu na rodzaj zasobu mieszkaniowego (lokale położone w budynkach Skarbu Państwa,lokale położone w budynkach wspólnot mieszkaniowych i spółdzielni mieszkaniowych oraz pozyskane w drodze leasingu lub najmu od osób trzecich) poszczególnych oddziałów regionalnych Agencji.

Konkretną stawkę opłaty z tytułu używania lokali mieszkalnych ustala odrębnie każdy z dyrektorów oddziałów regionalnych Wojskowej Agencji Mieszkaniowej. W przypadku lokali położonych w budynkach Skarbu Państwa kwota opłaty obliczona jest na podstawie kalkulacji kosztów,o których mowa w przepisie art. 1 pkt 12 ustawy z dnia 22 czerwca 1995 r. o zakwaterowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2005 r. Nr 41,poz. 398,z późn. zm.). Przy obliczaniu tejże kwoty bierze się pod uwagę średnią powierzchnię użytkową lokali mieszkalnych położonych w budynkach Skarbu Państwa,przy czym powierzchnię tę ustala się na pierwszy i ostatni dzień okresu,z którego są uwzględniane koszty przy sporządzeniu kalkulacji.

Powyższe oznacza,iż opłaty obliczane na podstawie znowelizowanych przepisów będą zróżnicowane ze względu na miejsce położenia lokalu mieszkalnego oraz strukturę własności lokali w danym budynku. Ponadto system stworzony znowelizowanym rozporządzeniem pozwoli na bardziej elastyczne ustalanie wysokości należnych opłat przez dyrektorów właściwych oddziałów regionalnych WAM.

Natomiast w odniesieniu do lokali położonych w budynkach wspólnot mieszkaniowych lub spółdzielni podstawą określenia wysokości kwoty należnej z tytułu używania lokalu mieszkalnego w takim budynku jest uchwała właściwego organu wspólnoty mieszkaniowej lub spółdzielni. Opłatę taką ustala się oddzielnie dla każdej wspólnoty mieszkaniowej i spółdzielni na podstawie wspomnianych uchwał oraz kosztów administrowania tymi lokalami ponoszonych przez Agencję. Przy ustalaniu wysokości kwoty należnej z tego tytułu bierze się pod uwagę koszty,o których mowa we wspomnianym wyżej przepisie art. 1 pkt 12 ustawy o zakwaterowaniu Sił Zbrojnych RP,oraz średnią arytmetyczną powierzchni użytkowej lokali mieszkalnych tego zasobu ustaloną podobnie jak w przypadku lokali położonych w budynkach Skarbu Państwa.

Określone w ten sposób zasady obliczania opłat z tytułu używania lokali mieszkalnych opierają się w dalszym ciągu przede wszystkim na wysokości kosztów ponoszonych na utrzymanie tych lokali przez Wojskową Agencję Mieszkaniową. Jednakże znowelizowane przepisy pozwalają na ustalanie opłat na podstawie kalkulacji tychże kosztów,a nie wysokości kosztów faktycznie poniesionych. Dodatkowo pozostawienie tej kwestii dyrektorom właściwych oddziałów regionalnych WAM – oprócz zróżnicowania wysokości opłat ze względu na miejsce położenia danego lokalu – pozwoli na bieżące dostosowywanie wysokości tych opłat do wielkości kosztów ponoszonych przez Agencję. To z kolei z pewnością zracjonalizuje wysokość wnoszonych przez lokatorów opłat,przy czym właściwe organy Agencji będą miały narzędzia niezbędne do zmian wysokości opłat wraz ze zmieniającymi się warunkami rynkowymi w kontekście kosztów ponoszonych na utrzymanie danego zasobu.

Reasumując,pragnę stwierdzić,iż znowelizowane przepisy rozporządzenia w sprawie opłat za używanie lokali mieszkalnych oraz opłat pośrednich,przyjmując sposób ustalania opłat na podstawie kalkulacji kosztów,a nie w oparciu o koszty poniesione,spowodowały możliwość obniżenia kosztów,jak również obniżki wysokości opłat za używanie lokalu mieszkalnego. Należy jednakże pamiętać,iż powyższe odbyło się jedynie w zakresie,który jest zależny od Agencji. W przypadku lokali położonych w budynkach wspólnot mieszkaniowych Wojskowa Agencja Mieszkaniowa jest bowiem zobowiązana do wnoszenia na rzecz wspólnot opłat w postaci zaliczek na fundusz remontowy i eksploatacyjny. Opłaty te niejednokrotnie są bardzo wysokie,przez co wpływają ostatecznie na wyższą kwotę,którą zobowiązany jest płacić lokator.

Przedstawiając powyższe wyjaśnienia,pragnę zapewnić,że Wojskowa Agencja Mieszkaniowa traktuje priorytetowo kwestię dążenia do zminimalizowania kosztów utrzymania lokali mieszkalnych,zależnych od Agencji,w celu obniżenia kosztów utrzymania 1 m2 powierzchni użytkowej tych lokali.

Łączę wyrazy szacunku i poważania

Minister

Radosław Sikorski

Warszawa,dnia 6 listopada 2006 r.