26 marca 2019 roku (wtorek) wziąłem udział w posiedzeniu Rady Naukowej Instytutu Technologii Bezpieczeństwa „MORATEX” w Łodzi.

Przedmiotem posiedzenia było między innymi zaopiniowanie zmian w regulaminie organizacyjnym Instytutu oraz zajęcie stanowiska w stosunku do zrealizowanego zakresu działań restrukturyzacyjnych „MORATEX-u” w latach 2017-2018.

Miałem także okazję zwiedzić Instytut oraz zapoznać się z działalnością naukową-badawczą jego pracowników.

Instytut Technologii Bezpieczeństwa „MORATEX” jest jednostką badawczą nadzorowaną przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji. Przedmiotem działań Instytutu jest prowadzenie badań naukowych i prac rozwojowych zmierzających do opracowania nowych rozwiązań technicznych i technologicznych w sferze wytwarzania sprzętu i indywidualnych środków służących ochronie zdrowia i życia ludzkiego. Instytut opracowuje m. in. środki ochrony osobistej, przedmioty zaopatrzenia mundurowego przeznaczone na potrzeby służb podległych Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Administracji – Policji, Straży Pożarnej, Straży Granicznej i Służby Ochrony Państwa. W ramach podziału zadań w kierownictwie MSWiA od ponad 3 lat nadzór ten należy do moich obowiązków.

Po posiedzeniu Rady Naukowej Instytutu spotkałem się z kierownictwem Komendy Wojewódzkiej Policji, a następnie Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi. Rozmowa dotyczyła bieżących zadań i problemów związanych z działalnością tych służb w województwie łódzkim.