Od dłuższego już czasu,od prawie 1,5 roku na znacznym obszarze województwa podlaskiego narastają problemy związane z zagrożeniem wystąpienia choroby afrykańskiego pomoru świń (African swine fever – ASF) oraz stratami o coraz większej skali wyrządzanymi przez nadmierną populację dzików. Brak odpowiedniej i skutecznej reakcji rządu doprowadził nawet do wielodniowego protestu rolników przed Podlaskim Urzędem Wojewódzkim w Białymstoku. W tej sytuacji w dniu 10 listopada 2014 roku wojewoda podlaski wystąpił do rządu o wprowadzenie w drodze rozporządzenia stanu klęski żywiołowej na terenie kilku powiatów województwa podlaskiego. Wobec braku decyzji rządu w tej sprawie wystąpiłem w dniu 24 listopada 2014 roku do Premier Ewy Kopacz ze stosowną interpelacją poselską,a następnie zainicjowałem wspólne posiedzenie trzech Komisji Sejmowych: Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi,Komisji Administracji i Cyfryzacji oraz Komisji Spraw Wewnętrznych w celu skłonienia rządu do podjęcia konkretnych i skutecznych działań,aby zapobiec dalszym zagrożeniom i zrekompensować rolnikom i hodowcom poniesione przez nich straty,a zwłaszcza w ramach sprawowanej kontroli parlamentarnej nad rządem zobligować Radę Ministrów do ogłoszenia w powiatach: sokólskim,sejneńskim,hajnowskim,bielskim,siemiatyckim,białostockim,augustowskim,zambrowskim,wysokomazowieckim i monieckim stanu klęski żywiołowej. Posiedzenie zostało zwołane w trybie art. 152 Regulaminu Sejmu w dniu 16 grudnia 2014 roku,podczas którego w imieniu posłów wnioskodawców reprezentujących w większości Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość przedstawiłem merytoryczne uzasadnienie kierowanego do rządu wniosku (zob. treść wystąpienia). Przygotowałem także odpowiedni projekt dezyderatu do rządu (zob. treść dezyderatu),którego jednak nie udało się uchwalić na tym posiedzeniu połączonych komisji,ponieważ posłowie klubów parlamentarnych PO i PSL zerwali quorum.

foto

Poseł Jarosław Zieliński z podlaskimi rolnikami

foto

Poseł Jarosław Zieliński z podlaskimi rolnikami