3 marca 2015 roku reprezentowałem jako umocowany przedstawiciel grupę posłów Rzeczypospolitej Polskiej – Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość na rozprawie w Trybunale Konstytucyjnym dotyczącej rozstrzygnięcia w zakresie niezgodności z Konstytucją zaskarżonych przepisów emerytalnych,które pomijają funkcjonariuszy Służby Celnej w katalogu służb objętych zaopatrzeniowym systemem emerytalnym – Policji,Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego,Agencji Wywiadu,Służby Kontrwywiadu Wojskowego,Centralnego Biura Antykorupcyjnego,Straży Granicznej,Biura Ochrony Rządu,Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej (tzw. emerytury mundurowe).

Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość skierował 30 sierpnia 2013 roku wniosek do Trybunału Konstytucyjnego o stwierdzenie niezgodności z Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej trzech artykułów (art. 1,art. 18a i art. 18b) ustawy z dnia 18 lutego 1994 roku o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy,zarzucając dyskryminację funkcjonariuszy Służby Celnej poprzez tzw. pominięcie ustawodawcze celników w przepisach o emeryturach mundurowych. Krok ten podjęliśmy w przekonaniu,że jeżeli funkcjonuje odrębny od powszechnego system emerytalny funkcjonariuszy służb mundurowych,to ze względu na fakt,iż Służba Celna charakteryzuje się podobnymi cechami istotnymi (relewantnymi)
w stosunku do pozostałych formacji,to pominięcie jej w tym systemie stanowi naruszenie konstytucyjnej zasady równości i sprawiedliwości społecznej oraz podważa zaufanie do państwa i stanowionego przez nie prawa (art. 2 i art. 32,ust. 1 i 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej). Podobne wnioski do TK skierowały centrale związków zawodowych: Związek Zawodowy Celnicy PL,Zrzeszenie Związków Zawodowych Służby Celnej RP,Federacja Związków Zawodowych Służby Celnej.

Trybunał Konstytucyjny,po wysłuchaniu stanowisk przedstawicieli wnioskodawców,Sejmu RP,Prokuratora Generalnego,wysłuchaniu polemiki i odpowiedzi na zadawane pytania przez sędziów Trybunału,wydał wyrok w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej,w którym orzekł,że zaskarżone przepisy art. 1,art. 18a,ust. 1 i art. 18b,ust. 1 ustawy z dnia 18 lutego 1994 roku o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy w zakresie,w jakim wśród osób uprawnionych do świadczeń emerytalnych pomijają funkcjonariuszy Służby Celnej,którzy wykonują zadania określone w art. 2,ust. 4-6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o Służbie Celnej (zadania o charakterze „policyjnym”) są niezgodne z art. 32 Konstytucji.

W ten sposób Trybunał Konstytucyjny przyznał rację Prawu i Sprawiedliwości oraz celnikom,którzy od wielu lat domagali się swoich praw,przy czym koalicja PO-PSL konsekwentnie im tych praw odmawiała. Teraz Parlament jest zmuszony do zmiany tych niesprawiedliwych i niekonstytucyjnych przepisów.

foto

foto

foto