27 marca 2021 roku (sobota) przewodniczyłem pierwszemu w nowej kadencji posiedzeniu Rady Społecznej Wojskowej Specjalistycznej Przychodni Lekarskiej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Białymstoku.

Minister Obrony Narodowej decyzją numer 31 z dnia 23 marca 2021 roku powołał Radę Społeczną wyznaczając mnie jako swojego przedstawiciela do funkcji jej przewodniczącego. W skład Rady weszły następujący członkowie jako przedstawiciele wybrani przez Ministra Obrony Narodowej: Adam Brzozowski, prof. Maciej Kaczmarski, ppłk Jarosław Kowalewski, ppłk Mirosław Kalman, a ponadto Sławomir Sapieżko jako przedstawiciel Naczelnej Rady Lekarskiej oraz Cecylia Dolińska jako przedstawicielka Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych.

Na swoim pierwszym posiedzeniu Rada Społeczna dokonała wyboru wiceprzewodniczącego Rady, którym został prof. Maciej Kaczmarski oraz jej sekretarza w osobie ppłk. Mirosława Kalmana. Rada zaopiniowała wynik finansowy i sprawozdanie z działalności Przychodni za 2020 rok.