13 grudnia 2017 roku (środa) przewodniczyłem posiedzeniu Międzyresortowego Zespołu do spraw Współpracy ze Strażami Gminnymi (Miejskimi).

Uczestnicy spotkania omówili rekomendacje zmian w prawie opracowane przez grupy robocze powołane w ramach Zespołu. Zapoznali się też z Krajową Mapą Zagrożeń Bezpieczeństwa jako narzędziem współpracy Policji i straży gminnych oraz przedyskutowali główne założenia nowej unijnej koncepcji ochrony danych osobowych w odniesieniu do zadań realizowanych przez straże gminne.

Podczas posiedzenia zwróciłem uwagę na duży potencjał straży gminnych i miejskich, podkreślając, że aby w pełni go wykorzystać potrzebne są zarówno odpowiednie ramy prawne, jak i współdziałanie m. in. z Policją. Zachęciłem również do bardziej intensywnej wymiany informacji pomiędzy tą formacją mundurową, a strażami gminnymi oraz do organizowania wspólnych spotkań konsultacyjnych.

Do zadań Międzyresortowego Zespołu do spraw Współpracy ze Strażami Gminnymi (Miejskimi) należy m. in. rekomendowanie nowych kierunków współpracy pomiędzy Policją, a strażami gminnymi i miejskimi oraz przygotowywanie propozycji zmian prawnych w tym zakresie.

W spotkaniu udział wzięli m. in. nadinsp. Jarosław Szymczyk – Komendant Główny Policji, przedstawiciele Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, Ministerstwa Sprawiedliwości oraz Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa, a także samorządów, jednostek straży gminnych i miejskich oraz związki zawodowe straży.