17 maja 2018 roku (czwartek) w siedzibie Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji przewodniczyłem kolejnemu posiedzeniu Komitetów Sterujących projektów przeciwpowodziowych: Projektu Ochrony Przeciwpowodziowej w Dorzeczu Rzeki Odry oraz Projektu Ochrony Przeciwpowodziowej w Dorzeczu Odry i Wisły.

Wzięli w nim udział członkowie Misji monitorującej Banku Światowego i Banku Rozwoju Rady Europy. Jej celem było monitorowanie postępów realizacji Projektu ochrony przeciwpowodziowej w dorzeczu rzeki Odry (POPDO). W trakcie spotkania przedstawiciele banków dokonywali oceny przeprowadzonych działań oraz spotykali się z osobami i instytucjami, które realizowały projekt .

W czasie rozmów z członkami Misji oceniano m. in. postęp rzeczowy, wymieniano poglądy oraz doświadczenia, a także prowadzono rozmowy na temat najważniejszych zadań związanych z budową obiektów hydrotechnicznych objętych projektem, w szczególności zbiornika przeciwpowodziowego Racibórz Dolny oraz Wrocławskiego Węzła Wodnego. Obie inwestycje odgrywają kluczową rolę w zapewnieniu ochrony 2,5 mln ludności z terenów województw śląskiego, dolnośląskiego i opolskiego.

Realizację projektów koordynuje MSWiA. Są one współfinansowane przez Bank Światowy oraz Bank Rozwoju Rady Europy. Ich celem jest modernizacja dróg wodnych i unowocześnienie infrastruktury przeciwpowodziowej. Łączna wartość obydwu projektów wynosi ponad 1,9 mld euro, a ich zakończenie – w związku z poprawą bezpieczeństwa – jest oczekiwane przez ponad 7 mln mieszkańców.