26 września 2018 roku (środa) w imieniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji podpisałem porozumienie z przedstawicielami Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Pracowników Policji, na mocy którego pracownicy cywilni Policji otrzymają od 1 lipca 2019 roku dodatkową podwyżkę w kwocie 250 zł na etat. Stronę społeczną reprezentowały: Małgorzata Lewicka, Lucyna Jaworska-Wojtas oraz Grażyna Tronkowska.

Podczas rozmów z resortem przedstawiciele związków zawodowych zgłaszali, że wśród pracowników Policji jest oczekiwanie dodatkowych podwyżek w 2019 roku. Dlatego – zgodnie z wypracowanym porozumieniem – pracownicy cywilni Policji otrzymają od 1 lipca 2019 roku dodatkową podwyżkę w kwocie 250 zł na etat. Niezależnie od niej od 1 stycznia 2019 roku w ramach podwyżek z Programu Modernizacji Służb Mundurowych pracownicy cywilni służb otrzymają średnio 300 zł podwyżki na etat.

Oznacza to, że od lipca 2019 roku pracownicy cywilni Policji będą zarabiać średnio (wraz z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym) o 1 tys. zł więcej niż w 2015 roku.

Ponadto w zawartym dziś porozumieniu zapisano, że od 1 stycznia 2020 roku pracownicy otrzymają podwyżkę wynagrodzeń w wysokości nie niższej niż średnioroczny wskaźnik wzrostu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej ustalony w ustawie budżetowej na rok 2020.

Dodatkowo na mocy dzisiejszego porozumienia powołany zostanie Zespół do spraw oceny funkcjonujących rozwiązań w zakresie prawnym, finansowym i socjalnym dotyczących pracowników cywilnych Policji oraz wypracowania propozycji systemowych uregulowań mających na celu poprawę stanu obecnego. W skład zespołu wejdą przedstawiciele MSWiA, Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Pracowników Policji oraz Komendanta Głównego Policji. Zespół zajmie się opracowaniem zasad rozdysponowania środków na podwyżki wynagrodzeń. Zadaniem Zespołu będzie również udział w pracach nad nowym wieloletnim programem rozwoju formacji resortu na lata 2021-2024. Chodzi m. in. o ujęcie w nim przedsięwzięć dotyczących pracowników, w tym wielkości i terminów przewidywanych podwyżek wynagrodzeń. Członkowie Zespołu będą również pracowali nad propozycjami zmian aktów prawnych w zakresie statusu pracowników cywilnych.