19 lutego 2018 roku (poniedziałek) uczestniczyłem w otwarciu dwóch odcinków przebudowanej drogi gminnej relacji Charubin – Krusza (gmina Turośl, powiat kolneński).

Koszt inwestycji zrealizowanej dzięki środkom Ministerstwa Spraw Wewnętrznychi Administracji w ramach dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych związanych z remontem i odbudową infrastruktury komunalnej zniszczonej lub uszkodzonej w wyniku zdarzeń noszących znamiona klęski żywiołowej, w tym na przeciwdziałanie skutkom takich zdarzeń w przyszłości to łącznie 971 tys. zł, z czego 80 % stanowiły środki MSWiA, a 20 % środki budżetu gminy Turośl.

Podczas uroczystości z udziałem Wójta Gminy Turośl Piotra Niedbały, radnych Rady Gminy oraz mieszkańców podkreśliłem, że poza wsparciem państwa w postaci środków przeznaczonych na likwidację skutków klęsk żywiołowych rząd przygotowuje program dofinansowania budowy dróg lokalnych – powiatowych i gminnych.