3 października 2018 roku (środa) podczas posiedzenia sejmowej Komisji Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki przedstawiłem informację na temat bezpieczeństwa na stadionach podczas rozgrywania meczów piłki nożnej.

Podczas swojego wystąpienia podkreśliłem, że bezpieczeństwo meczów piłki nożnej jest traktowane przez rząd Prawa i Sprawiedliwości ze szczególną troską. Wynika to między innymi z popularności tej dyscypliny w Polsce oraz specyfiki zagrożeń na tego typu imprezach.

Przedstawiając dane statystyczne dotyczące bezpieczeństwa meczów w 2018 roku zwróciłem uwagę, że spadła liczba odnotowywanych przestępstw i wykroczeń popełnionych w związku z meczami piłki nożnej.

W 2018 roku odnotowano:

  • 236 przestępstw związanych z meczami piłki nożnej – o 17,2% mniej niż w 2017 roku (285 przestępstw).
  • spadek wykroczeń o 20,3% (2018 – 3162, 2017 – 3969 wykroczeń).
  • za naruszenie przepisów prawa, które odnotowano w czasie rozgrywania meczów piłki nożnej Policja zatrzymała 296 osób, tj. o 41% mniej niż w 2017 roku (502 osoby).

W 2018 roku do zabezpieczenia meczów piłki nożnej Policja skierowała 98 044 funkcjonariuszy, tj. o 11,6% mniej w porównaniu do 2017 roku (110 923 policjantów).

Policja, w związku z przeprowadzonymi meczami piłki nożnej, w 2018 roku skierowała do sądów 287 wniosków w sprawach o wykroczenia, co w porównaniu do 2017 roku (120 wniosków) stanowi wzrost o 139,2%. Wśród kierowanych spraw w 57 przypadkach wnioskowano o orzeczenie środka karnego w postaci zakazu wstępu na imprezy masowe (o cztery przypadki więcej niż w 2017 roku). Jednocześnie Policja w związku z zatrzymaniami nieletnich skierowała do sądów rodzinnych i nieletnich osiem wniosków o wszczęcie postępowania wyjaśniającego (o cztery więcej niż w 2017 roku).

Ze względu na skierowane do sądów sprawy o przestępstwa związane z rozgrywaniem meczów piłki nożnej w 2018 roku wydano 75 prawomocnych wyroków, co w porównaniu do 2017 roku (17 orzeczeń) stanowi wzrost o 341%. W ramach wydanych w 2018 roku prawomocnych orzeczeń w sprawach o przestępstwa, w trzech przypadkach sądy orzekły zakaz wstępu na imprezę masową połączony z obowiązkiem osobistego stawiennictwa we właściwej ze względu na miejsce zamieszkania ukaranego jednostce Policji (w 2017 roku sądy wydały identyczną liczbę orzeczeń).

Poinformowałem również, że identyfikowane zagrożenia są elementem prac Rady Bezpieczeństwa Imprez Sportowych, której przewodniczę. Podejmuje ona działania na rzecz wypracowania rozwiązań zmierzających do zapewnienia bezpieczeństwa uczestnikom imprez masowych tak, aby stadiony stały się miejscem bezpiecznym dla kibiców, w tym rodzin z dziećmi, chcących w zgodny z prawem sposób przeżywać sportowe emocje.

Wśród analizowanych przez Radę rozwiązań znajdują się zmiany legislacyjne, które mają zaostrzyć kary dla osób zakłócających przebieg widowiska sportowego, zwiększyć skuteczność walki z takimi zjawiskami oraz zmobilizować organizatorów do wzmożonych wysiłków na rzecz bezpieczeństwa uczestników imprez masowych. Szczegóły prac oraz kierunek zmian, zapewne wkrótce zostaną przedstawione opinii publicznej.