22 lutego 2021 roku (poniedziałek) uczestniczyłem w otwarciu nowej hali produkcyjnej w Areszcie Śledczym w Suwakach, w której znajdą zatrudnienie więźniowie odbywający karę pozbawienia wolności. Na mocy podpisanej umowy działalność gospodarczą dającą zatrudnienie osadzonym będzie prowadziła firma SALAG funkcjonująca w Suwalskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej.

Budowa hali produkcyjnej w Areszcie Śledczym w Suwałkach jest częścią rządowego programu „Praca dla więźniów” realizowanego przez Ministerstwo Sprawiedliwości, którego celem jest zapewnienie jak największej liczbie osadzonych możliwości podejmowania pracy podczas odbywania kary jako elementu resocjalizacji, a także uzyskiwania środków finansowych na spłatę ciążących na nich zobowiązań (dotyczy to m. in. dłużników alimentacyjnych), a także ułatwienie adaptacji społecznej po wyjściu na wolność.

Inwestycja, której koszt wyniósł 10 mln 306 tys. zł została sfinansowana z Funduszu Aktywizacji Zawodowej Skazanych  oraz Rozwoju Przywięziennych Zakładów Pracy. Jest to fundusz „odnawialny”, ponieważ część środków wypracowanych przez zatrudnionych więźniów jest kierowana na jego konto.

W swoim wystąpieniu wyraziłem obywatelską, ale i osobistą poselską satysfakcję związaną z zakończeniem budowy tego miejsca pracy dla więźniów. Wynika ona z tego, że będąc przekonanym o społecznej wartości programu „Praca dla więźniów” i doceniając znaczenie podobnej inwestycji realizowanej w innym miejscu w województwie podlaskim – Zakładzie Karnym w Czerwonym Borze (Gmina Zambrów, powiat zambrowski) podjąłem na początku 2018 roku starania o podjęcie decyzji i przydzielenie środków finansowych na budowę hali produkcyjnej w Areszcie Śledczym w Suwałkach.

Za zrozumienie tej potrzeby i podjęcie pozytywnej decyzji w sprawie budowy hali podziękowałem Dyrektorowi Generalnemu Służby Więziennej gen. Jackowi Kitlińskiemu, byłemu Sekretarzowi Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości Patrykowi Jakiemu oraz Ministrowi Sprawiedliwości Zbigniewowi Ziobro. Szczególne słowa uznania skierowałem do mjr. Michała Chrościelewskiego, którego zaangażowanie jako Dyrektora Aresztu Śledczego w Suwałkach doprowadziło do skutecznej realizacji  tej inwestycji i pokonania pojawiających się w tym procesie barier. Złożyłem również Panu Michałowi Chrościelewskiemu gratulacje w związku z jego awansem na stanowisko Zastępcy Dyrektora Okręgowego Służby Więziennej w Warszawie, wyrażając jednocześnie żal, że nie dane mu było uczestniczyć w uroczystości oddania do użytku dzieła, do którego tak bardzo się przyczynił.

Pogratulowałem także ppłk. Wojciechowi Szczudło powołania na stanowisko Dyrektora Aresztu Śledczego w Suwałkach życząc kontynuacji dotychczasowego, przynoszącego dobre efekty sposobu kierowania i zarządzania tą instytucją penitencjarną.

Przez wiele lat trwała w Polsce dyskusja na temat kosztów otrzymania więźniów w zakładach karnych i skutecznych metod ich resocjalizacjipowiedziałem m. in. w swoim wystąpieniu. Długo nie potrafiono rozwiązać problemu zatrudnienia skazanych. Dopiero rządy Prawa i Sprawiedliwości i Prawicy dzięki programowi „Praca dla więźniów” przynoszą oczekiwane efekty w tej dziedzinie. Dużym osiągnięciem jest wyraźny wzrost zatrudnienia osób odbywających karę pozbawienia wolności, którego wskaźnik w ostatnim okresie przed pandemią koronawirusa sięgał 84 % osadzonych, którzy mogą być kierowani do pracy. Dobrze służą temu budowane hale produkcyjne i usługowe, które pozwalają na stworzenie miejsc pracy więźniom, którzy ze względu na ciężar gatunkowy popełnionych przestępstw i odbywanych kar nie mogą być kierowaniu do prac publicznych poza aresztami śledczymi i zakładami karnymi. Praca jest jedną z najważniejszych metod resocjalizacji skazanych, a chodzi przecież o to, aby więźniowie nie tylko odbyli wynikający z wyroków sądowych okres izolacji, ale aby wyszli z więzienia lepszymi ludźmi niż do niego trafili.

 

Relacje medialne:

https://bialystok.tvp.pl/52436546/suwalki-hala-produkcyjna-przy-areszcie-sledczymfot-tvp3-bialystok

https://www.radio.bialystok.pl/wiadomosci/index/id/196676

https://sw.gov.pl/aktualnosc/Otwarcie%20hali%20produkcyjnej%20oraz%20wizyta%20Wiceministra%20Sprawiedliwo%C5%9Bci%20w%20suwalskim%20areszcie

https://kuriersuwalski.pl/suwalki/wiadomosci/5621-na-terenie-suwalskiego-aresztu-otwarto-hale-produkcyjna-zatrudnienie-znajdzie-65-osadzonych

https://suwalki.naszemiasto.pl/na-terenie-aresztu-sledczego-w-suwalkach-otwarto-hale/ar/c1-8150567

https://augustow.org/2021/zatrudnienie-dla-65-osadzonych-dzieki-nowo-otwartej-hali-produkcyjnej-na-terenie-suwalskiego-aresztu/

https://www.youtube.com/watch?v=-OWtUjejrWc

 

Nowa hala produkcyjna oficjalnie otwarta

Hala w Areszcie otwarta