27 stycznia 2017 roku w Warszawie odbyła się narada roczna kadry kierowniczej Policji. Spotkanie to służyło podsumowaniu działań formacji w 2016 roku oraz określeniu celów i priorytetów na bieżący rok. W swoim wystąpieniu podkreśliłem,że dzięki zaangażowaniu funkcjonariuszy i pracowników cywilnych sprostaliśmy ubiegłorocznym wyzwaniom – zarówno tym,które wymagały wiele miesięcy przygotowań,jak Światowe Dni Młodzieży,jak i tym,które stawiała codzienność. Wyraźnie poprawiła się skuteczność pracy Policji,czego efektem jest znacznie mniejsza liczba przestępstw niż w 2015 roku (o ponad 50 tys.),w tym kryminalnych (o ponad 30 tys.),przy zwiększeniu ich wykrywalności. Zmniejszyły się również rozmiary przestępczości najbardziej uciążliwej dla mieszkańców,m. in. spadła liczba kradzieży,włamań i rozbojów. Warto także pamiętać o sukcesach,które odnotowało Centralne Biuro Śledcze Policji w walce ze zorganizowaną przestępczością.
W ubiegłym roku trwał ponadto intensywny proces przybliżania Policji do społeczeństwa,który będzie kontynuowany i pogłębiany. Do tej pory przywróconych zostało już 39 posterunków zlikwidowanych przez poprzedni rząd. Honor,godność i etos służby stają się na nowo głównym punktem odniesienia w relacjach Policji ze społeczeństwem.
Za sukces ubiegłego roku należy również uznać zmniejszenie się liczby wakatów w Policji do najniższego od wielu lat poziomu 2,31 %. W 2016 roku do służby przyjętych zostało ponad 5 tys. nowych policjantów. W 2017 roku proces naboru do służby musi być intensywnie kontynuowany aż do zapewnienia pełnej i optymalnej obsady kadrowej.
Kierownictwo Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji podejmuje szereg działań mających na celu usprawnienie funkcjonowania służb mundurowych. Rok 2017 stanowi pierwszy okres wdrażania czteroletniego Programu Modernizacji Policji,Straży Granicznej,Państwowej Straży Pożarnej i Biura Ochrony Rządu. Jest to wielka szansa na unowocześnienie i podniesienie potencjału służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo państwa i obywateli.
W naradzie wzięli udział m. in. Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji Pan Mariusz Błaszczak,Komendant Główny Policji nadinsp. Jarosław Szymczyk wraz ze swoimi Zastępcami,Pierwszy Zastępca Prokuratora Generalnego,Prokurator Krajowy Pan Bogdan Święczkowski,który podziękował za współpracę Policji z Prokuraturą,jak również komendanci wojewódzcy Policji,komendanci szkół Policji,dyrektorzy biur KGP oraz przedstawiciele związków zawodowych.

Relacje medialne:

foto

foto

foto

foto