15 lutego 2017 roku uczestniczyłem w naradzie kadry kierowniczej PSP podsumowującej efekty pracy Straży Pożarnej w 2016 roku. Podczas spotkania z udziałem Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej nadbryg. Leszka Suskiego,jego zastępców,komendantów wojewódzkich i szkół PSP,dyrektorów biur Komendy Głównej PSP oraz przedstawicieli związków zawodowych działających w strukturach PSP omówione zostały także założenia na 2017 rok. 

Skierowałem do funkcjonariuszy słowa podziękowania za ich zaangażowanie w służbę podkreślając,że sukcesy minionego roku są owocem wspólnego wysiłku na wszystkich szczeblach hierarchii PSP. Zapewniłem,że kierownictwo MSWiA bierze pod uwagę bieżące potrzeby zarówno funkcjonariuszy PSP,jak i strażaków ochotników działających w szeregach Ochotniczych Straży Pożarnych na rzecz bezpieczeństwa mieszkańców. W ramach rządowego programu modernizacji służb mundurowych na lata 2017-2020 zaplanowane zostały w Państwowej Straży Pożarnej 52 inwestycje budowlane polegające na budowie,rozbudowie i modernizacji obiektów komend powiatowych i jednostek ratowniczo-gaśniczych PSP na łączną kwotę prawie 400 mln zł,zakup sprzętu transportowego na łączną kwotę ponad 300 mln zł,wyposażenia osobistego i ochronnego funkcjonariuszy na blisko 123 mln zł. Dzięki programowi wzrosną także wynagrodzenia funkcjonariuszy. W swoim wystąpieniu nawiązałem również m. in. do zmian dokonanych w systemie kadrowym PSP,które pozwoliły na odblokowanie ścieżek awansu dla stosunkowo młodych,ale już doświadczonych oficerów.

Ważnym aspektem działalności PSP jest współpraca z OSP. W 2016 roku zmieniony został system przydzielania dotacji jednostkom OSP,w wyniku czego Komendantowi Głównemu PSP powierzono koordynację rządowego wsparcia dla Ochotniczych Straży Pożarnych. Celem tego rozwiązania jest zapewnienie równomiernego rozwoju systemu ratowniczo-gaśniczego na terenie całego kraju,jak również spójności ze środkami pochodzącymi z innych źródeł budżetowych. Dzięki ubiegłorocznemu dofinansowaniu z budżetu państwa oraz wkładowi finansowemu pochodzącemu z innych źródeł jednostki OSP włączone do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego zakupiły 171 samochodów pożarniczych. Ponadto zostały zasilone aż 253 pojazdami używanymi wcześniej przez PSP.

Relacje medialne:

foto

foto

foto

foto