30 stycznia 2019 roku wziąłem udział w odbywającej się pod moim patronatem konferencji pt. „Krajowa mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa jako element budowy społeczeństwa obywatelskiego”, zorganizowanej przez Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie oraz Komendę Główną Policji.

Treść mojego wystąpienia na konferencji:

Szanowni Państwo,

 

Pierwowzór obecnej Mapy, którego pomysł narodził się w latach 2003 -2005, gdy Prezydentem Warszawy był śp. prof. Lech Kaczyński, związany był z inicjatywą utworzenia na terenie Warszawy mapy zagrożeń autorstwa świętej pamięci Władysława Stasiaka, ówczesnego wiceprezydenta Warszawy. Współpracowałem z Nim wówczas w tych działaniach jako burmistrz Dzielnicy Śródmieście.

 

Policjanci i strażnicy miejscy w tamtym okresie przeprowadzili na terenie Warszawy ponad 80 spotkań organizowanych na osiedlach mieszkaniowych. Te spotkania zaowocowały pogłębieniem bezpośredniej współpracy służb z mieszkańcami, ale również posłużyły uzyskaniu informacji o zagrożeniach i miejscach niebezpiecznych w danym rejonie. Dzięki Mapie straż miejska i policja mogły działać w sposób bardziej precyzyjny i zaplanowany.

 

Już wtedy, analizując wyniki rozmów z mieszkańcami zauważono, że na obniżenie poczucia bezpieczeństwa wśród warszawiaków, największy wpływ miały zjawiska patologiczne związane między innymi z narkomanią i spożywaniem alkoholu w miejscach niedozwolonych. Ważnymi problemami w ocenie mieszkańców stolicy były również sprawy z pozoru drobne, takie jak niesprawne oświetlenie czy zalegające śmieci w okolicy. Warszawiacy oczekiwali widocznej i aktywnej obecności służb mundurowych na ulicach miasta. Badanie udowodniło, że na poczucie bezpieczeństwa mieszkańców Warszawy istotnie wpływały drobne zdarzenia mieszczące się w pojęciu wykroczeń. Już wtedy myślałem, że taka Mapa potrzebna byłaby dla całej Polski.

 

Przygotowanie i wdrażanie Mapy, jaką znamy w obecnym kształcie, przebiegało właśnie przy uwzględnieniu doświadczeń z tamtego okresu. Zamiar jej utworzenia został wpisany do programu Prawa i Sprawiedliwości, za którego przygotowanie w części dotyczącej bezpieczeństwa wewnętrznego byłem odpowiedzialny.

 

Zanim Mapa Zagrożeń zaczęła funkcjonować na terenie całego kraju, na początku 2016 roku policjanci odbyli prawie 12 000 spotkań z mieszkańcami społeczności lokalnych, w których uczestniczyło w sumie ok. 220 000 osób.

 

Podczas spotkań obywatele różnych części Polski wyrażali oczekiwania i potrzeby w zakresie poprawy poczucia bezpieczeństwa, mówili o najbardziej uciążliwych zagrożeniach w rejonie swego zamieszkania oraz miejscach niebezpiecznych.

 

W wyniku tych spotkań powstała nowoczesna aplikacja internetowa umożliwiająca każdemu nanoszenie zgłoszeń w różnych kategoriach zagrożeń bezpieczeństwa.

 

I jak przed laty na terenie Warszawy, tak i teraz – tylko już w formie internetowej – mieszkańcy większości miejscowości wskazują, że na brak poczucia bezpieczeństwa wpływają drobne wykroczenia, uciążliwe w codziennym funkcjonowaniu na danym terenie, na drodze, w okolicy miejsca zamieszkania.

 

Założeniem powstania Mapy było ograniczenie występowania zagrożeń w miejscach publicznych, w tym w ruchu drogowym, a także przeciwdziałanie zjawiskom patologii oraz ochrona dzieci i młodzieży.

 

Działanie Mapy i wizualizacja zgłaszanych niebezpieczeństw dała także podstawy do dostosowania struktur kadrowych Policji do realnych potrzeb i zagrożeń wskazywanych przez lokalne społeczności.

 

Dyskusje na temat lokalnej specyfiki zagrożeń stały się też sygnałem do reaktywowania posterunków Policji.

 

Użytkowanie Mapy daje szansę obywatelom do aktywności na rzecz bezpieczeństwa. Jednocześnie w wyniku sprawnej i skutecznej eliminacji niebezpieczeństw wzrasta zaufanie do Policji i poczucie bezpieczeństwa obywateli.

 

Bezpłatny i anonimowy dostęp do aplikacji dedykowanej tak istotnej sferze, jaką jest bezpieczeństwo, spowodował, iż od samego początku aplikacja ta cieszy się dużą popularnością.

 

Od momentu rozpoczęcia funkcjonowania tego narzędzia najczęściej zgłaszane są zagrożenia związane z nieprawidłowym parkowaniem, przekroczeniem dozwolonej prędkości oraz spożywaniem alkoholu w miejscach niedozwolonych.

 

W wyniku podejmowanych działań, zarówno na etapie weryfikacji zagrożeń, jak i w trakcie ich eliminacji, zatrzymano wielu „piratów drogowych” znacznie przekraczających dozwoloną prędkość, zwłaszcza na obszarze zabudowanym, poprawiono infrastrukturę drogową, wyegzekwowano przestrzeganie przepisów dotyczących właściwego parkowania pojazdów.

 

Również wyeliminowano spożywanie alkoholu w zgłoszonych przez obywateli miejscach niedozwolonych oraz wiele innych zagrożeń, które miały istotny wpływ na poczucie bezpieczeństwa ludzi.

 

Przekazane przez społeczeństwo spostrzeżenia w zakresie występujących zagrożeń skutkowały działaniami również podejmowanymi przez inne podmioty, których efektem była eliminacja zagrożeń.

 

Szanowni Państwo,

 

Według danych na 24 stycznia 2019 roku odnotowano 1 589 598 użytkowników oraz 5 280 515 odsłon, a mieszkańcy zgłosili przy użyciu mapy 1.000.000. zagrożeń. 50,2% spośród tych zgłoszeń zostało potwierdzonych przez policjantów (490 861), w tym wyeliminowanych 183 781. Przy wyliczeniu % potwierdzalności nie bierzemy pod uwagę tych których status jest jako żart i pomyłka.

 

Milionowe zagrożenie odnotowano zostało 24.01.2019 r. o godz. 7.14 w powiecie legionowskim, gmina Wieliszew i dotyczyło dzikiego wysypiska śmieci. Najwyższa potwierdzalność zgłoszeń, przekraczająca 63%, występuje w województwie podlaskim, na drugim miejscu województwo małopolskim – 56,7%, a na trzecim województwo kujawsko-pomorskie – 55,2%.

 

Z całą pewnością można stwierdzić, że Mapa ma wpływ na wysoki poziom oceny społecznej działań Policji. Jedną z głównych przyczyn dużego zainteresowania Mapą jest szybkie i skuteczne podejmowanie działań przez Policję, której zadaniem jest zweryfikować dane zgłoszenie, a w przypadku potwierdzenia zagrożenia, jego eliminacja. I robi to skutecznie.

 

Szanowni Państwo,

 

Należy podkreślić, że do Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa można zgłaszać zagrożenia, które mają wpływ na własne poczucie bezpieczeństwa, ale również jest możliwość sygnalizowania zagrożeń, które bezpośrednio wpływają na bezpieczeństwo innych osób.

 

Do takich zagrożeń należy na przykład bezdomność w sezonie zimowym czy żebractwo. Zgłoszenia mogą być istotne w kontekście możliwości udzielenia pomocy osobom potrzebującym. Dzięki funkcjonowaniu Mapy udało się podjąć działania opiekuńcze w stosunku do osób bezdomnych, żebrzących, czy też małoletnich zagrożonych demoralizacją.

 

Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa to również źródło informacji dla wszystkich tych, którzy chcą zapoznać się z zagrożeniami występującymi w ich mieście, dzielnicy, osiedlu czy ulicy, czy w miejscu, do którego chcą się wybrać.

 

Warto zwrócić uwagę, że użytkownicy nie tylko włączają się w funkcjonowanie aplikacji poprzez nanoszenie zagrożeń, ale również zgłaszają potrzeby związane ze zmianami i rozwojem funkcjonalności Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa. W efekcie tych postulatów do tej pory dokonano wielu zmian, planowane są kolejne udogodnienia, wdrażane zgodnie z informacjami przekazywanymi przez osoby korzystające z tego narzędzia.

 

Należy podkreślić, że powodzenie Mapy i jej użyteczność zależy od wielu czynników. Ważne w tym kontekście jest właściwe rozpropagowanie idei i funkcjonalności Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa tak, aby informacja dotarła do możliwie najszerszej liczby odbiorców.

 

W tym celu zwracam się do wszystkich Państwa, abyśmy wspólnie zaangażowali się w promowanie Mapy, wykorzystując różne metody kontaktu ze społeczeństwem i przekazywania informacji.

 

Istotnym elementem jest również uświadomienie społeczeństwu, jak ważna jest współpraca lokalnych społeczności z Policją w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa. Policja bez kontaktu z obywatelami nie będzie nigdy w stanie w pełni skutecznie walczyć z zagrożeniami i niebezpieczeństwami. Dlatego też współpraca mieszkańców z Policją jest warunkiem niezbędnym powodzenia Mapy i wzrostu poziomu bezpieczeństwa w społeczeństwie.

 

Wszystkim zależy na poprawie stanu bezpieczeństwa. Ludzie chcą bez strachu chodzić po ulicach swoich miejscowości, mając pewność, że nic złego ich nie spotka. Policja natomiast chce być skuteczna i swoimi działaniami wpływać na zapewnienie bezpieczeństwa i eliminowanie zagrożeń.

 

Jestem przekonany, że współpraca Policji ze społeczeństwem między innymi poprzez użytkowanie Mapy zaowocuje wzrostem zaufania do tej formacji i przyczyni się do dalszej poprawy stanu bezpieczeństwa na drogach, osiedlach, w miejscach pracy i wypoczynku.

 

Szanowni Państwo,

 

Trzeba pamiętać o tym, że tak jak zmienia się nasza rzeczywistość, ludzie, technologie, pojawiają się nowe pomysły, możliwości, wynalazki, tak zmieniają się również zagrożenia. Mapa, która jest interaktywnym narzędziem musi żyć i ewaluować, nadążając za zmianami w świecie i ich skutkami, które nierzadko wiążą się z zagrożeniem bezpieczeństwa ludzi.

 

Po tragicznym zdarzeniu w jednym z escape roomów w Koszalinie oraz przeprowadzonych kontrolach przez Państwową Straż Pożarną i Policję zgłosiłem do kierownictwa polskiej Policji potrzebę poszerzenia funkcjonalności Krajowej Mapy o możliwość zgłoszenia informacji o takich zagrożeniach. I oto od dzisiaj Mapa została poszerzona o kategorię: „miejsca niebezpiecznej działalności rozrywkowej”. Warto to odnotować i z tego korzystać, zwłaszcza w trosce o bezpieczeństwo młodzieży.

 

Należy z uwagą obserwować to co się dzieje wokół nas, a także z wielką  wrażliwością wsłuchiwać się w potrzeby i oczekiwania społeczeństwa, które jako pierwsze staje się odbiorcą wszelkich zmian i niestety ofiarą różnych niebezpiecznych miejsc, zachowań i zdarzeń.

 

Dziękuję wszystkim, którzy przyczynili się do powstania Mapy, wszystkim którzy na co dzień pracują z tym narzędziem.

 

Mam nadzieję, że Mapa stanie się narzędziem, które w sposób istotny wpłynie na poprawę jakości pracy Policji oraz na poczucie bezpieczeństwa obywateli naszego kraju i będzie służyć nam przez długie lata.