do ministra transportu oraz do ministra rozwoju regionalnego

w sprawie inwestycji pod nazwą: ˝Przebudowa ulicy Reja w ciągu drogi wojewódzkiej nr 655 w Suwałkach˝

Zwracam się do Pana Ministra z uprzejmą prośbą o zakwalifikowanie inwestycji pod nazwą: ˝Przebudowa ulicy Reja w ciągu drogi wojewódzkiej nr 655 w Suwałkach˝ do projektów kluczowych Planu Inwestycyjnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013.

Inwestycja ta została zgłoszona do Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej,lecz nie została włączona do Planu Inwestycyjnego tego programu.

Miejska część drogi wojewódzkiej nr 655 jest newralgicznym odcinkiem komunikacji pomiędzy południową częścią Suwałk,gdzie znajduje się większość instytucji,urzędów oraz zakładów pracy,a nowym osiedlem mieszkaniowym zbudowanym w północnej części miasta. Ulica Reja nie jest przystosowana do obecnego obciążenia ruchem. W ciągu dnia trasę tę pokonuje około 18 tysięcy pojazdów. W godzinach porannych i popołudniowych szczytów droga staje się nieprzejezdna,tworzą się na niej potężne korki.

Ulica Reja jest częścią regionalnego układu transportowego i w planach zagospodarowania przestrzennego miasta Suwałki stanowi jedno z połączeń do planowanej drogi ekspresowej S8.

Ulica ta prowadzi również do atrakcyjnych terenów turystycznych Suwalskiego Parku Krajobrazowego,w tym budowanego obecnie Podlaskiego Centrum Sportów Zimowych ˝Szelment˝. Stanowi także główną drogę dojazdową do Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego w Suwałkach,który obsługuje pacjentów z wielu okolicznych miast (m.in.: Augustowa,Olecka,Gołdapi,Sejn,Grajewa,Rajgrodu).

Szanowny Panie Ministrze,przebudowa i modernizacja ulicy Reja w ciągu drogi wojewódzkiej nr 655 w Suwałkach ma ogromne znaczenie dla mieszkańców Suwałk,okolicznych miast i gmin oraz coraz liczniejszego grona turystów przyjeżdżających na Suwalszczyznę. Jest to obecnie (oprócz planowanej obwodnicy miasta w ciągu drogi ekspresowej S8 do przejścia granicznego w Budzisku) najważniejsza inwestycja dla Suwałk. Pominięcie tego projektu w przyjętym przez Radę Ministrów Programie Operacyjnym Rozwoju Polski Wschodniej spowodowało duże niezadowolenie społeczne,podsycane przez opozycyjne wobec rządu władze samorządowe miasta oraz nieprzychylne rządowi oraz Prawu i Sprawiedliwości lokalne środki przekazu.

Na podstawie art. 14 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 9 maja 1996 r. o wykonywaniu mandatu posła i senatora raz jeszcze uprzejmie proszę o zakwalifikowanie zgłoszonej inwestycji pod nazwą: ˝Przebudowa ulicy Reja w ciągu drogi wojewódzkiej nr 655 w Suwałkach˝ do realizacji w ramach projektów kluczowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego.

Czy przedmiotowa inwestycja znajdzie się na liście projektów kluczowych Regionalnego Programu Operacyjnego woj. podlaskiego?

Poseł Jarosław Zieliński

Warszawa,dnia 10 stycznia 2007 r.

Odpowiedź ministra rozwoju regionalnego

na interpelację nr 6199

w sprawie inwestycji pod nazwą: ˝Przebudowa ulicy Reja w ciągu drogi wojewódzkiej nr 655 w Suwałkach˝

Szanowny Panie Marszałku! W odpowiedzi na wystąpienie Pana Posła Jarosława Zielińskiego z dnia 9 stycznia br. w sprawie zakwalifikowania inwestycji ˝Przebudowa ulicy Reja w ciągu drogi wojewódzkiej nr 655 w Suwałkach˝ do projektów kluczowych w ramach Indykatywnego Planu Inwestycyjnego dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013 uprzejmie wyjaśniam,co następuje.

Instytucjami odpowiedzialnymi za przygotowanie,a następnie zarządzanie 16 RPO oraz sporządzanie indykatywnych planów inwestycyjnych (IPI) stanowiących jeden z dokumentów towarzyszących ww. programów są zarządy województw,natomiast Minister Rozwoju Regionalnego w odniesieniu do tych programów pełni funkcję Instytucji Koordynującej,czuwając nad przestrzeganiem zasad i procedur ustalonych przez Komisję Europejską.

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego opracowało ogólne wytyczne odnośnie di sposobu przygotowania IPI. Zgodnie z zaleceniami Zarząd Województwa ogłasza nabór projektów do planu,a następnie na podstawie kryteriów strategicznych sporządza ostateczną listę. Warunkiem umieszczenia projektu w Indykatywnym Planie Inwestycyjnym jest jego znaczenie z punktu widzenia realizacji celów rozwoju regionu.

Wskazany przez Pana Posła projekt mimo niewątpliwie dużego znaczenia dla społeczności lokalnych nie posiada znamion projektu kluczowego,jednakże może ubiegać się o dofinansowanie w oparciu o procedurę konkursową w ramach RPO. Zgodnie z projektem RPO Województwa Podlaskiego z dnia 8 stycznia br.,przedmiotowe przedsięwzięcie w przypadku pozytywnego rozstrzygnięcia procedury konkursowej mogłoby otrzymać dofinansowanie w ramach osi priorytetowej II ˝Rozwój infrastruktury transportowej˝.

Z poważaniem

Minister

Grażyna Gęsicka

Warszawa,dnia 23 stycznia 2007 r.