do ministra spraw wewnętrznych i administracji

w sprawie nieuzasadnionych przesunięć etatów oddziałów prewencji,śmigłowców policyjnych oraz środków z ˝programu modernizacji˝ pomiędzy poszczególnymi komendami wojewódzkimi Policji i regionami kraju

Podczas 60. posiedzenia sejmowej Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych w dniu 4 września 2008 r. zwróciłem się do ministra spraw wewnętrznych i administracji z wnioskiem o przygotowanie informacji o dokonywanych dyslokacjach sprzętu oraz etatów w Policji pomiędzy poszczególnymi województwami. Prosiłem o przedstawienie danych obrazujących te przesunięcia oraz uzasadnienie dla podjętych już bądź planowanych decyzji. W sformułowanym wtedy wniosku zwracałem się również o informację obejmującą zmiany w zakresie przyznanych poszczególnym komendom wojewódzkim środków finansowych z programu modernizacji. Moje wystąpienie spowodowane było otrzymywanymi informacjami o podejmowanych przez resort spraw wewnętrznych i administracji oraz kierownictwo Policji decyzjach o odbieraniu przyznanych wcześniej etatów dla oddziałów prewencji w określonych województwach oraz śmigłowców pozostających dotąd w dyspozycji konkretnych komend wojewódzkich Policji i przenoszeniu ich do innych województw. Działania te były odbierane jako niezrozumiałe,podejmowane bez uzasadnienia w postaci wniosków z rzetelnej analizy potrzeb i krzywdzące dla niektórych komend wojewódzkich. Zgodnie z moją prośbą,która nie została przez nikogo zakwestionowana,informacja w powyższej sprawie miała zostać przedstawiona na następnym posiedzeniu komisji.

Od 4 września 2008 r. Komisja Administracji i Spraw Wewnętrznych odbyła 17 posiedzeń. Jednakże oczekiwana informacja na żadnym z nich nie została przedstawiona. W dniu 23 października do sekretariatu sejmowej Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych została dostarczona ˝Informacja na komisje spraw wewnętrznych i administracji nt. rozmieszczenia etatów prewencji Policji˝ (przytaczam tytuł w oryginalnym brzmieniu) podpisana przez zastępcę dyrektora Departamentu Bezpieczeństwa Wewnętrznego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji pana Andrzeja Przemyskiego. Oceniając tę odpowiedź,nie sposób nie zauważyć rangi i stanowiska służbowego urzędnika podpisującego dokument kierowany do komisji sejmowej oraz nieznajomości nazwy komisji,której kompetencje obejmują działalność MSWiA (z zażenowania pomijam już nieodróżnianie samogłosek ustnych od nosowych). Najistotniejsze jest jednak to,że ta niekompetentna odpowiedź nie wyjaśnia zasadniczych wątpliwości stanowiących przedmiot i przyczynę sformułowanego przeze mnie wniosku.

W związku z powyższym,działając na podstawie art. 14 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 9 maja 1996 r. o wykonywaniu mandatu posła i senatora (Dz. U. Nr 73,poz. 350,z późn. zm.),zwracam się do Pana Ministra o przedstawienie rzetelnych informacji na temat dokonanych i planowanych przesunięć etatów w oddziałach prewencji Policji pomiędzy poszczególnymi województwami,decyzji o przeniesieniu sprzętu pozostającego w dyspozycji poszczególnych komend wojewódzkich Policji ze szczególnym uwzględnieniem śmigłowców policyjnych,a także decyzji odnoszących się do korekt i zmian w podziale środków finansowych w ramach ˝programu modernizacji˝. W szczególności proszę o udzielenie odpowiedzi na następujące pytania:

1. Czy podjęte bądź planowane decyzje zostały poprzedzone gruntowną i obiektywną analizą rozmieszczenia środków technicznych i sił osobowych poszczególnych komend wojewódzkich Policji?

2. Jeśli analizy takie były przeprowadzone,kto ich dokonał i jakie wynikają z nich wnioski (proszę o udostępnienie dokumentu zawierającego koncepcję i wnioski zespołu do oceny funkcjonowania lotnictwa służb porządku publicznego i opracowania koncepcji ich efektywnego wykorzystania,powołanego decyzją nr 14 ministra spraw wewnętrznych i administracji z dnia 28 stycznia 2008 r.)?

3. Jakimi kryteriami kierował się minister spraw wewnętrznych i administracji oraz komendant główny Policji,podejmując decyzje o zmniejszeniu liczby etatów w oddziałach prewencji w części komend wojewódzkich i przenosząc je do innych komend? Czy decyzje te były podejmowane przy uwzględnieniu potrzeb tych komend,którym zmniejszono stany etatowe,i czy brano pod uwagę konsekwencje tych decyzji dla poziomu bezpieczeństwa obywateli?

4. W jaki sposób rozmieszczone są obecnie na terenie kraju śmigłowce pozostające na wyposażeniu Policji,jaka jest ich liczba i jakie powody zadecydowały o dyslokacji tego sprzętu?

5. Jakie zmiany zostały wprowadzone w Policji i innych formacjach mundurowych,jeśli chodzi o podział środków finansowych w ramach ˝programu modernizacji˝ ustanowionego ustawą z dnia 12 stycznia 2007 r.?

Ze względu na nielogiczne,wręcz kuriozalne uzasadnienie decyzji o likwidacji placówki lotniczej Policji w Białymstoku proszę o jej racjonalne i rzetelne uzasadnienie.

Z poważaniem

Poseł Jarosław Zieliński

Warszawa,dnia 29 października 2008 r.