do ministra rolnictwa i rozwoju wsi

w sprawie prawa beneficjentów,wynikającego z działania 2 Planu Rozwoju Obszarów Wiejskich,do przenoszenia własności gospodarstw rolnych na zstępnych,a w szczególności na dzieci

Przyjęte założenia do 2 Planu Rozwoju Obszarów Wiejskich zakładają przejściowe wsparcie gospodarstw niskotowarowych służące poprawie ich płynności finansowej,przy jednoczesnym podejmowaniu przez te gospodarstwa dalszych,innych działań mających zapewnić opłacalną produkcję towarową.

W rozporządzeniu Rady Ministrów z 7 grudnia 2004 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu udzielania pomocy finansowej na wsparcie gospodarstw niskotowarowych objętej planem rozwoju obszarów wiejskich (Dz. U. z 2004 r. Nr 286,poz. 2870) przyjęto,że płatność dla gospodarstwa niskotowarowego jest udzielana producentowi rolnemu,który m.in. zobowiąże się do nieprzenoszenia własności gospodarstwa niskotowarowego przez okres 5 lat od dnia przyznania płatności dla gospodarstwa niskotowarowego.

Zastrzeżenie to można uznać za zasadne,gdyż daje pewne gwarancje,iż gospodarstwo,które otrzymało pomoc,nie zostanie zlikwidowane.

Zgodnie z § 10 przywołanego wcześniej rozporządzenia płatność dla gospodarstwa niskotowarowego zostaje wstrzymana i podlega zwrotowi,jeżeli producent rolny przeniósł własność gospodarstwa niskotowarowego przed upływem 5 lat od dnia przyznania płatności dla gospodarstwa. Pewien wyjątek od tej zasady stanowi sytuacja określona w § 11 tego rozporządzenia,a odnosząca się do przypadku,gdy w okresie 5 lat od dnia przyznania płatności nastąpi przeniesienie własności gospodarstwa niskotowarowego na rzecz następcy producenta rolnego,któremu przyznano rentę strukturalną. Płatność dla gospodarstwa niskotowarowego przysługuje wówczas temu następcy,jeżeli w terminie 35 dni od dnia przeniesienia własności tego gospodarstwa złoży oświadczenie o zobowiązaniu się do:

1) realizacji planu rozwoju gospodarstwa niskotowarowego,

2) nieprzenoszenia własności tego gospodarstwa do końca okresu objętego zobowiązaniem poprzedniego właściciela tego gospodarstwa.

Wobec powyższego – działając na podstawie art. 14 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 9 maja 1996 r. o wykonywaniu mandatu posła i senatora (Dz. U. Nr 73,poz. 350,z późn. zm.) – proszę o udzielenie odpowiedzi na następujące pytania:

1) Dlaczego w świetle obowiązujących obecnie przepisów gospodarstwo niskotowarowe nie może być przekazane na podstawie przywołanych zasad przez osobę posiadającą rentę inwalidzką swoim dzieciom? Jakie logiczne przyczyny stoją na przeszkodzie,aby rolnik posiadający rentę inwalidzką przekazał dzieciom swoje gospodarstwo w takim trybie,jak w przypadku renty strukturalnej? Obecnie obowiązujące rozwiązania prawne będą w takim wypadku rodzić skutki,o których mówi § 10 przywoływanego rozporządzenia,a więc wstrzymanie płatności pomocy i obowiązek jej zwrotu. Wydaje się jednak,że prawo nie powinno stwarzać przeszkód,aby następcą producenta rolnego,posiadającego rentę inwalidzką,beneficjenta działania 2 Planu Rozwoju Obszarów Wiejskich były jego dzieci,które zobowiążą się do:

– realizacji planu rozwoju gospodarstwa rolnego,

– nieprzenoszenia własności tego gospodarstwa do końca okresu objętego zobowiązaniem poprzedniego właściciela tego gospodarstwa.

2) Czy rząd dostrzega potrzebę zmiany tych przepisów i czy Pan Minister zamierza zainicjować odpowiednie działania legislacyjne?

Z wyrazami szacunku

Poseł Jarosław Zieliński

Warszawa,dnia 23 października 2008 r.