do ministra kultury i dziedzictwa narodowego

w sprawie obowiązku sporządzania kwartalnych sprawozdań ewidencji czasu nadawania audycji przez nadawców kablowych

Na podstawie art. 14 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 9 maja 1996 r. o wykonywaniu mandatu posła i senatora zwracam się do Pana Ministra z uprzejmą prośbą o rozpatrzenie stanowiska przedstawionego mi przez reprezentantów nadawców kablowych zwracających się z zapytaniem o możliwość zwolnienia telewizji lokalnych,nadających swe programy wyłącznie w sieciach kablowych,z obowiązku sporządzania kwartalnych sprawozdań z ewidencji czasu nadawania audycji wytworzonych pierwotnie w języku polskim,audycji europejskich wytworzonych przez producentów niezależnych lub zastąpienia tych sprawozdań innym,prostszym dokumentem potwierdzającym zgodność działalności nadawczej z ustawą o radiofonii i telewizji,w tym z art. 15 tej ustawy.

Z przedstawionych przez nadawców kablowych informacji wynika,iż w Polsce działa około 100 telewizji lokalnych. Są to mali,w większości niezależni od operatora kablowego nadawcy emitujący wyspecjalizowany program o charakterze informacyjno-publicystycznym. Bywa,że nie stać ich na zatrudnienie pracowników; program realizują sami,wspierani przez rodzinę i wolontariuszy. Spełniają jednak znaczącą rolę w demokratyzacji małych miast,szerzeniu kultury i przekazywaniu informacji w środowisku lokalnym. Telewizje te nie emitują w zasadzie filmów fabularnych. Nie mają też w swojej ramówce produkcji komercyjnej. Nie kupują audycji na targach i festiwalach. Skupiają się na tworzeniu i emisji programu,często nie bacząc na efekty finansowe tego przedsięwzięcia. Nadawcy lokalni czują się dyskryminowani,gdyż wymagania ustawowe wobec nich są takie same,jak wobec wielkich korporacji medialnych,a możliwości ich udziału w rynku reklamowym są niewielkie.

Przedstawiciele nadawców kablowych zwracają ponadto uwagę,iż ustawa o radiofonii i telewizji nakłada na KRRiT obowiązek wydania rozporządzenia o prowadzeniu przez nadawcę ewidencji czasu nadawania i jej przechowywania,ale w taki sposób,aby ˝nie obciążało to nadawców nadmiernymi utrudnieniami i kosztami w związku z prowadzeniem ewidencji˝. Prowadzenie takiej ewidencji według wzorów załączonych do rozporządzenia jest zdaniem nadawców kablowych olbrzymim utrudnieniem i prowadzi do podniesienia ponoszonych przez nich kosztów. Nadawcy kablowi obowiązek prowadzenia ewidencji w takiej formie postrzegają jako działanie wybitnie biurokratyczne – tworzy się setki stron dokumentów,z których wynika,że dana telewizja przez cały okres sprawozdawczy nadawała głównie audycje własne,uzupełnione audycjami innych telewizji kablowych oraz niezależnych producentów lokalnych. Postulują więc,aby w ich wypadku uprościć opisaną procedurę.

Uprzejmie proszę Pana Ministra o ustosunkowanie się do argumentów przedstawicieli nadawców kablowych i udzielenie odpowiedzi na następujące pytanie:

Czy istnieje możliwość uproszczenia procedury sporządzania kwartalnych sprawozdań z ewidencji czasu nadawania audycji przez lokalne telewizje kablowe i czy Pan Minister uznaje za zasadne podjęcie odpowiednich działań w tej sprawie,np. poprzez zwrócenie się z tym problemem do Przewodniczącej Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji?

Poseł Jarosław Zieliński

Warszawa,dnia 26 lipca 2006 r.

Odpowiedź sekretarza stanu w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego – z upoważnienia ministra –

na interpelację nr 4552

w sprawie obowiązku sporządzania kwartalnych sprawozdań ewidencji czasu nadawania audycji przez nadawców kablowych

Szanowny Panie Marszałku! W odpowiedzi na interpelację Pana Posła Jarosława Zielińskiego (sygn. SPS-023-4552/06) w sprawie obowiązku sporządzania kwartalnych sprawozdań ewidencji czasu nadawania audycji przez nadawców kablowych,przesłaną przez Pana Marszałka przy piśmie z dnia 19 września 2006 r.,uprzejmie przekazuję informacje uzyskane od Przewodniczącej Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji Pani Elżbiety Kruk,przekazane przy piśmie z dnia 11 października 2006 r. (sygn. DP 073-64/06).

Jak poinformowała Przewodnicząca Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji,ustawa o radiofonii i telewizji nie przewiduje możliwości zwolnienia niektórych grup nadawców z obowiązków sprawozdawczych dotyczących audycji europejskich,audycji europejskich wytworzonych przez producentów niezależnych oraz audycji wytworzonych pierwotnie w języku polskim. Oznacza to,że Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji nie jest uprawniona do tego,aby w rozporządzeniu wykonawczym do cytowanej ustawy zawrzeć normy regulujące zwolnienia podmiotowe od wskazanych powyżej obowiązków dotyczących sprawozdawczości. Krajowa Rada posiada informacje dotyczące problemów lokalnych stacji telewizyjnych,niemniej jednak organem właściwym do zróżnicowania sytuacji poszczególnych grup nadawców na drodze zmiany ustawy o radiofonii i telewizji jest Sejm RP.

Przewodnicząca podkreśliła,iż telewizje lokalne nadające programy wyłącznie w sieciach lokalnych nie będą zmuszane do prowadzania obszernych statystyk. Wynika to z faktu,iż operatorzy kablowi będący jednocześnie nadawcami w rozumieniu ustawy o radiofonii i telewizji nadają własne programy telewizyjne w wymiarze zwykle nieprzekraczającym jednej czy dwóch godzin dziennie. Ponadto należy zwrócić uwagę na wyłączenie przedmiotowe,które jest zawarte w przepisach art. 15 oraz art. 15a ustawy o radiofonii i telewizji. Do ewidencji kwot wskazanych w cytowanych przepisach nie wlicza się bowiem,zgodnie z brzmieniem ustawy,serwisów informacyjnych,reklam,telesprzedaży,transmisji sportowych,przekazów tekstowych i teleturniejów,a więc większości audycji,które znajdują się w programach nadawanych przez małe telewizje lokalne.

Ponadto Przewodnicząca poinformowała,iż Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji bierze pod uwagę głosy wszystkich nadawców,a w związku z powyższym po zebraniu i ocenie sprawozdań dotychczas nadesłanych przeprowadzi dyskusję odnośnie do zakresu ewidencji. W zależności od wyników analiz dostarczonych materiałów Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji podejmie decyzję w przedmiocie konieczności ewentualnych zmian w cytowanym rozporządzeniu.

Jednocześnie pragnę serdecznie przeprosić Pana Marszałka za opóźnienie w udzieleniu odpowiedzi na interpelację Pana Posła. Wynikło ono ze zbyt późnego przekazania wyjaśnień przez Krajową Radę Radiofonii i Telewizji w przedmiotowej sprawie.

Z poważaniem

Sekretarz stanu

Jarosław Sellin

Warszawa,dnia 12 października 2006 r.