do ministra spraw wewnętrznych i administracji

w sprawie poprawy warunków funkcjonowania służby dzielnicowych w Policji jako istotnego elementu systemu bezpieczeństwa obywateli

Szanowny Panie Premierze! Zgodnie ze sporządzoną przez Najwyższą Izbę Kontroli ˝Informacją o wynikach kontroli wykonywania funkcji prewencyjnych przez dzielnicowych w Policji˝ w latach 2000-2006 wystąpiła tendencja zmniejszania się liczby stanowisk i funkcjonariuszy w służbie dzielnicowych. Udział liczby dzielnicowych w łącznej liczbie policjantów służby prewencyjnej spadł z 18% do 14%. Biorąc pod uwagę stanowisko NIK potwierdzające pozytywną opinię społeczną dotyczącą wykonywania funkcji prewencyjnych przez dzielnicowych,zwracam się do Pana Ministra o wyjaśnienia dotyczące przyczyn tego niepokojącego zjawiska. Zmniejszanie się stanu zatrudnienia dzielnicowych jest zjawiskiem negatywnie wpływającym na poziom rozpoznania zjawisk kryminogennych i patologicznych oraz na jakość realizacji zadań przez dzielnicowych.

W opinii Najwyższej Izby Kontroli niepokojącym zjawiskiem jest malejący poziom identyfikacji dzielnicowych z pełnioną służbą. W 2000 r. służbę na stanowisku dzielnicowego chciało kontynuować 65% funkcjonariuszy,zaś obecnie tylko 47%. Tak istotna zmiana opinii dzielnicowych o pełnionej służbie spowodowana jest przede wszystkim nakładaniem na policjantów dodatkowych zadań oraz złymi warunkami pełnienia służby. Podkreślić jednakże należy,że ankieta przygotowana przez kontrolerów NIK nie zawierała pytań dotyczących finansowych warunków pełnienia służby oraz zagadnień dotyczących ścieżki awansu zawodowego funkcjonariuszy. Tymczasem przedstawiane przez policjantów opinie świadczą,że są to czynniki,które w największym stopniu wpływają na jakość wykonywania przez dzielnicowych powierzonych ich zadań.

Ponadto z kontroli NIK z 2006 r. wynika,że w 8 na 16 jednostek KSP przydzielono dzielnicowym mniejszą niż normatywna liczbę pojazdów (w skrajnym przypadku – w KRP Warszawa I – na 1 pojazd przypadało średnio aż 24,5 osoby).

W jednostkach objętych kontrolą stwierdzono znaczne zróżnicowanie warunków pełnienia służby przez dzielnicowych,w tym wielkości przydzielonych im rejonów. Powierzchnia rejonów wynosiła od 0,036 km2 do 431 km2 (proporcja 1:11972),a liczba mieszkańców – od 0,25 tys. osób do 15,5 tys. osób (proporcja 1:62).

W 15 spośród 19 (79%) skontrolowanych jednostek Policji stwierdzono niepełne w stosunku do norm ustalonych w zarządzeniach komendanta głównego Policji wyposażenie dzielnicowych w sprzęt informatyczny. W 68% jednostek brakowało sprzętu łączności,w 37% jednostek stwierdzono złe wyposażenie w sprzęt i materiały biurowe,w 42% jednostek stwierdzono zły stan techniczny pomieszczeń użytkowanych przez dzielnicowych oraz nieodpowiednie warunki socjalne.

Komendant główny Policji zarządzeniem nr 528 z dnia 6 czerwca 2007 r. uwzględnił w znacznej części zalecenia pokontrolne zawarte w informacji przygotowanej przez Najwyższą Izbę Kontroli:

– zniesienie obowiązku przebywania dzielnicowego przez co najmniej 60% czasu służby w obchodzie,

– wprowadzenie wyraźnego zakazu kierowania dzielnicowych pełniących służbę na terenach miejskich do takich form służby,jak: konwojowa,ochronna,dyżurna,dochodzeniowo-śledcza w dyspozycji dyżurnego jednostki organizacyjnej Policji,

– rozszerzenie zakresu zadań dla dzielnicowych pełniących służbę na terenach pozamiejskich poprzez dopuszczenie możliwości prowadzenia przez nich postępowań sprawdzających i przygotowawczych w sprawach o przestępstwa zaistniałe w ich rejonie służbowym oraz realizowania innych form pełnienia służby prewencyjnej aniżeli obchód,

– zmodyfikowanie i znaczne ograniczenie zakresu prowadzonej dokumentacji i informacji gromadzonych w teczce rejonu oraz wprowadzenie możliwości prowadzenia jej w formie elektronicznej.

Z informacji zawartych na stronach internetowych Komendy Głównej Policji wynika,iż podjęte zostaną prace umożliwiające dzielnicowym awansowanie,poprzez stworzenie stanowiska starszego dzielnicowego w VI grupie zaszeregowania ze stopniem etatowym aspiranta sztabowego.

Wobec powyższego – działając na podstawie art. 14 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 9 maja 1996 r. o wykonywaniu mandatu posła i senatora (Dz. U. Nr 74,poz. 350,z późn. zm.) – proszę Pana Ministra o udzielenie odpowiedzi na następujące pytania:

1. Jak kształtują się wynagrodzenia dzielnicowych i czy przewidywane są w najbliższym czasie podwyżki płac dla policjantów w służbie dzielnicowych?

2. Jaką wysokość podwyżki przyznano dzielnicowym w ramach środków przewidzianych na podwyżki płac w 2008 r. w wysokości 522 zł na etat?

3. Jakie działania zamierza podjąć rząd w celu zahamowania negatywnej tendencji zmniejszania się liczby stanowisk i funkcjonariuszy w służbie dzielnicowych?

4. Czy planowane jest,zgodnie z sugestiami zawartymi w raporcie NIK,wprowadzenie mechanizmów motywacyjnych zwiększających zainteresowanie służbą na stanowisku dzielnicowego?

5. Czy istnieją jasno sprecyzowane kryteria przyznawania awansów dla dzielnicowych?

6. Czy przewiduje Pan Minister reorganizację służb dzielnicowych,aby w większym stopniu uwzględniała ona zróżnicowany poziom wykształcenia specjalistycznego i doświadczenia zawodowego?

7. W jakim stopniu realizowane są zalecenia komendanta głównego Policji zawarte w zarządzeniu nr 528 z dnia 6 czerwca 2007 r. w sprawie form i metod wykonywania zadań przez dzielnicowego i kierownika rewiru dzielnicowych?

8. Czy podjęto działania mające na celu wyposażenie dzielnicowych w pojazdy niezbędne do wykonywania powierzonych im zadań?

9. Czy prowadzone są działania zmierzające do poprawy warunków pracy zgodnie z normami zawartymi w powyższym zarządzeniu komendanta głównego Policji,a w szczególności poprawy stanu technicznego pomieszczeń użytkowanych przez dzielnicowych,wyposażenia w sprzęt informatyczny,łączności,biurowy,i czy wdrożono w życie w odniesieniu do służby dzielnicowych ustawę z dnia 12 stycznia 2007 r. o ustanowieniu ˝Programu modernizacji Policji,Straży Granicznej,Państwowej Straży Pożarnej i Biura Ochrony Rządu w latach 2007-2009˝,przygotowaną przez rząd Prawa i Sprawiedliwości?

10. W jakim stopniu zrealizowano plany umożliwiające dzielnicowym awansowanie poprzez stworzenie stanowiska starszego dzielnicowego w VI grupie zaszeregowania ze stopniem etatowym aspiranta sztabowego?

Z wyrazami szacunku

Poseł Jarosław Zieliński

Warszawa,dnia 14 czerwca 2008 r.