do prezesa Rady Ministrów

w sprawie treści raportu o działalności Centralnego Biura Antykorupcyjnego przygotowanego przez sekretarza stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Julię Piterę

Szanowny Panie Premierze! Opinia publiczna była przez wiele tygodni absorbowana sprawą rzekomych nieprawidłowości w funkcjonowaniu Centralnego Biura Antykorupcyjnego w kontekście raportu przygotowanego w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów przez pełnomocnika rządu ds. walki z korupcją panią Julię Piterę. Treść tego raportu była jednak skrywana przed opinią publiczną,a nawet organami Sejmu,mimo że posłużył on do sformułowania negatywnej oceny działalności szefa CBA pana ministra Mariusza Kamińskiego. O przedstawienie raportu w sprawie CBA bezskutecznie zwracał się rzecznik praw obywatelskich.

Podczas zwołanego w trybie art. 152 ust. 2 regulaminu Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej posiedzenia Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych sekretarz stanu w KPRM pani Julia Pitera poinformowała,że raport o CBA nie istnieje,a to,co jest nazywane raportem,nie ma nawet charakteru dokumentu,stanowi jedynie prywatną notatkę przygotowaną w wersji elektronicznej przez panią minister dla premiera Donalda Tuska,niezawierającą tytułu i podpisu i nieposiadającą żadnej klauzuli w rozumieniu przepisów o dostępie do informacji niejawnych.

Tymczasem w ostatnim okresie pojawiły się publiczne informacje o tym,że raport o CBA autorstwa pani Julii Pitery uzyskał status oficjalnego dokumentu opatrzonego klauzulą ˝tajne˝ i jest przechowywany w tajnej kancelarii prezesa Rady Ministrów (˝Raport Pitery nie jest już prywatną notatką˝,˝Dziennik˝ nr 89 (606)/2008 z dnia 15 kwietnia 2008 r.).

Wobec powyższego – działając na podstawie art. 14 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 9 maja 1996 r. o wykonywaniu mandatu posła i senatora (Dz. U. Nr 73,poz. 350,z późn. zm.) – proszę Pana Premiera o udzielenie odpowiedzi na następujące pytania:

1. Jaki był tryb przygotowywania przez panią Julię Piterę raportu o CBA? Dlaczego najpierw tekst ten był kwalifikowany jako ˝prywatna notatka˝,a następnie stał się dokumentem oznaczonym klauzulą ˝tajne˝? Jakie okoliczności spowodowały zmianę statusu tego dokumentu?

2. W oparciu o jakie dokumenty pani minister Julia Pitera przygotowała swój raport? Czy były wśród nich dokumenty opatrzone klauzulą ˝tajne˝ i ˝ściśle tajne˝ oraz na jakiej podstawie prawnej pani Julia Pitera uzyskała do nich dostęp,nie posiadając w zakresie swoich obowiązków nadzoru nad Centralnym Biurem Antykorupcyjnym?

Szanowny Panie Premierze! Niezależnie od odpowiedzi na powyższe pytania uprzejmie proszę o udostępnienie mi w trybie obowiązujących przepisów treści raportu o działalności Centralnego Biura Antykorupcyjnego przygotowanego przez pełnomocnika rządu ds. walki z korupcją panią Julię Piterę. Pragnę zauważyć,że posiadam aktualne poświadczenie bezpieczeństwa upoważniające do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą ˝poufne/zastrzeżone˝,˝tajne˝ oraz ˝ściśle tajne˝.

Z wyrazami szacunku

Poseł Jarosław Zieliński

Warszawa,dnia 15 kwietnia 2008 r.