do ministra transportu i budownictwa

w sprawie kierunków rozwoju usług pocztowych w Polsce,ze szczególnym uwzględnieniem województw wschodnich oraz budowy sortowni paczek i listów w Choroszczy

Z interwencji wyborców i doniesień prasowych wynika,iż Dyrektor Generalny Poczty Polskiej zakwestionował zasadność budowy sortowni paczek i listów w Choroszczy k. Białegostoku z uwagi na nieopłacalność tejże inwestycji. Zmiana dotychczasowych decyzji w tym przedmiocie budzi zdecydowany sprzeciw władz regionalnych i mieszkańców województwa podlaskiego.

W związku z przewidywaną inwestycją podjęto szereg działań i poniesiono określone koszty,związane m.in z wykupem nieruchomości rolnej,przekształceniem terenu z użytkowania rolniczego na cele nierolnicze z przeznaczeniem na budowę sortowni,a także opracowaniem dokumentacji projektowej obiektu.

Budowa sortowni paczek i listów w Choroszczy jest jedną z szans rozwoju regionu. Realizacja tej inwestycji to przede wszystkim możliwość zatrudnienia kilkuset osób,co w kontekście wysokiego bezrobocia w regionie ma olbrzymie znaczenie.

W związku z powyższym na podstawie art. 14 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 9 maja 1996 r. o wykonywaniu mandatu posła senatora (Dz.U. nr 221,poz. 2199 z późn. zmianami) oraz art. 192 ust. 1 uchwały Sejmu Rzeczypospolitej Polski z dnia 30 lipca 1992 r. Regulamin Sejmu Rzeczypospolitej Polski (M.P. nr 23,poz. 398 z późn. zmianami) uprzejmie proszę Pana Ministra o udzielenie odpowiedzi na następujące pytania:

1. Jakie są główne kierunki polityki resortu w zakresie usług pocztowych w Polsce?

2. Jakie działania przewiduje podległy Panu Ministrowi resort na rzecz rozwoju usług pocztowych we wschodnich województwach Polski,a w szczególności na terenie Podlasia?

3. Jakie są zamierzenia resortu odnośnie do kontynuacji budowy sortowni paczek i listów w Choroszczy?

Poseł Jarosław Zieliński

Suwałki,dnia 16 marca 2006 r.

Odpowiedź podsekretarza stanu w Ministerstwie Transportu i Budownictwa – z upoważnienia ministra –

na interpelację nr 2404

w sprawie kierunków rozwoju usług pocztowych w Polsce,ze szczególnym uwzględnieniem województw wschodnich oraz budowy sortowni paczek i listów w Choroszczy

Szanowny Panie Marszałku! Odpowiadając na interpelację Pana Posła Jarosława Zielińskiego z dnia 24 kwietnia 2006 r.,nr SPS-023-2404/06,w sprawie kierunków rozwoju usług pocztowych w Polsce,ze szczególnym uwzględnieniem województw wschodnich oraz budowy sortowni paczek i listów w Choroszczy,przedstawiam poniższe informacje przygotowane w oparciu o wyjaśnienia Dyrektora Generalnego Poczty Polskiej,jakie otrzymałem,w sprawie budowy sieci centrów ekspedycyjno-rozdzielczych.

Przede wszystkim Dyrektor Generalny w swoich wyjaśnieniach prostuje nieścisłości pojawiające się ostatnio na temat inwestycyjnych planów Poczty Polskiej dotyczących budowy jej sieci logistycznej. Wzbudzają one kontrowersje i niepokoje nie tylko w środowiskach lokalnych,ale także wśród pracowników przedsiębiorstwa. Jak zapewnia Dyrektor Generalny,Poczta Polska nie podjęła decyzji o zaniechaniu rozbudowy sieci centrów ekspedycyjno-rozdzielczych. Jednak realizacja planów w tym zakresie każdorazowo wymaga szczegółowej analizy aktualnych potrzeb i możliwości finansowych. Te ostatnie są ograniczone i dlatego do rekomendowania poszczególnych inwestycji Dyrektor Generalny Poczty Polskiej powołał Zespół ds. realizacji strategii modelu logistyki pocztowej. Zespół przedłożył Zastępcy Dyrektora Generalnego Poczty Polskiej propozycję szczegółowego harmonogramu realizacji inwestycji,w tym budowy centrów ekspedycyjno-rozdzielczych. Obecnie przystąpiono do badania zasadności realizacji tzw. funkcji dodatkowych w poszczególnych centrach,tj. budowy magazynów czy centrów obsługi gotówki. Jeśli chodzi o lokalizację CER w woj. podlaskim,to inwestycja ta została przez Zespół zarekomendowana do II etapu budowy sieci logistycznej. Jej realizacja jest planowana na lata 2007-2009.

Ze swej strony pragnę dodać,że wyrażając zrozumienie dla zainteresowania zarówno władz terenowych,parlamentarzystów z danego regionu,jak i społeczności lokalnych rozwojem ich regionu,nie mogę jako organ nadzorczy pomijać faktu,że obecnie wszystkie realizowane przez Pocztę Polską inwestycje są finansowane wyłącznie ze środków własnych przedsiębiorstwa oraz kredytów komercyjnych. Środki te są więc ograniczone,a pomoc ze strony państwa,czy to w formie dotacji,poręczeń i gwarancji lub innej formie,nie jest obecnie udzielana. Uzasadnione jest więc,że Poczta Polska,mając świadomość ograniczeń finansowych,tak gospodaruje dostępnymi środkami,aby możliwe było realizowanie inwestycji priorytetowych z punktu widzenia sprawności funkcjonowania sieci pocztowej i optymalizacji komunikacji mającej wpływ na terminowość doręczeń przesyłek pocztowych.

Inwestycje w sieć logistyczną są bardzo kosztowne i fakt,że Poczta Polska nie ma wystarczających środków na jednoczesną realizację wszystkich zadań w tym zakresie,zmusza ją do rozkładania ich w czasie. Dlatego,chociaż poszczególne węzły stanowią integralny element nowego modelu logistyki Poczty Polskiej i mają jednocześnie duże znaczenie gospodarcze dla regionu,w których mają być zlokalizowane,to termin ich realizacji musi być skorelowany z potrzebami i możliwościami Poczty Polskiej. Warto tu także podkreślić,że z budową sortowni nie należy wiązać dużych nadziei na wzrost zatrudnienia w danym regionie. Centra ekspedycyjno-rozdzielcze funkcjonują bowiem przede wszystkim w oparciu o coraz nowocześniejsze maszyny,które w coraz większym stopniu zastępują pracę ludzi.

Natomiast odnośnie do polityki resortu w zakresie usług pocztowych chciałbym wyjaśnić,że kwestią priorytetową pozostaje obecnie dostosowanie polskiego rynku usług pocztowych do jego pełnej liberalizacji,która ma nastąpić w 2009 r. Dlatego też w ministerstwie trwają prace nad koncepcją przekształcenia p.p.u.p. ˝Poczta Polska˝ w jednoosobową spółkę Skarbu Państwa,co pozwoli polskiemu operatorowi publicznemu lepiej konkurować na otwartym rynku. Trudno tu natomiast mówić o działaniach resortu na rzecz rozwoju samych usług pocztowych w szczególności na jednym wybranym obszarze kraju. Ustawa z dnia 30 lipca 1997 r. o państwowym przedsiębiorstwie użyteczności publicznej ˝Poczta Polska˝ (Dz.U. Nr 106,poz. 675,z późn. zm.) w art. 4 ogranicza decyzje organów państwowych w zakresie działalności Poczty Polskiej tylko do przypadków określonych w tej ustawie. Nie ma możliwości wpływania na kształtowanie oferty usługowej przedsiębiorstwa,gdyż art. 1 ust. 1 ww. ustawy obliguje Pocztę Polską do prowadzenia działalności gospodarczej w obszarze usług pocztowych ze szczególnym uwzględnieniem jedynie powszechnych usług pocztowych. Ich zakres jest ściśle określony w art. 3 pkt 25 ustawy z dnia 12 czerwca 2003 r. Prawo pocztowe (Dz.U. Nr 130,poz. 1188,z póżn. zm.),a wymagania odnośnie do ich jakości zawarto w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 9 stycznia 2004 r. w sprawie warunków wykonywania powszechnych usług pocztowych (Dz.U. Nr 5,poz. 34,z późn. zm.).

Podobnie jest z kwestią dotyczącą liczby i lokalizacji jednostek p.p.u.p. ˝Poczta Polska˝,która leży w kompetencjach Dyrektora Generalnego Poczty Polskiej. To on zgodnie z art. 23 ust. 2 ww. ustawy podejmuje decyzje samodzielnie i ponosi za nie odpowiedzialność. Organizację,szczegółowy zakres i sposób działania Poczty Polskiej,zgodnie z art. 19 ust. 1 ww. ustawy,określa Statut państwowego przedsiębiorstwa użyteczności publicznej ˝Poczta Polska˝,ogłoszony obwieszczeniem Ministra Łączności z dnia 28 kwietnia 1998 r. w sprawie ogłoszenia statutu państwowego przedsiębiorstwa użyteczności publicznej ˝Poczta Polska˝ (M.P. z 2004 r. Nr 42,poz. 738,z 2005 r. Nr 14,poz. 252). Zgodnie z § 16 ust. 4 statutu tworzenie,przekształcanie i likwidacja jednostek organizacyjnych Poczty Polskiej o zasięgu ogólnopolskim,okręgowym,rejonowym i terenowym należy do kompetencji Dyrektora Generalnego Poczty Polskiej. Natomiast w myśl art. 20 ww. ustawy szczegółową strukturę jednostek organizacyjnych i szczegółowy zakres ich działania określa Dyrektor Generalny Poczty Polskiej w regulaminie organizacyjnym Poczty Polskiej i regulaminach organizacyjnych poszczególnych jednostek organizacyjnych. W związku z powyższym organy państwowe nie są uprawnione do podejmowania działań w kwestii organizacji sieci pocztowej.

Przedstawiając powyższe,wyrażam nadzieję,że w sposób dostateczny wyjaśnione zostały kwestie poruszone w przedmiotowej interpelacji.

Z poważaniem

Podsekretarz stanu

Anna Streżyńska

Warszawa,dnia 5 maja 2006 r.