do prezesa Rady Ministrów

w sprawie budowy obwodnicy Augustowa w woj. podlaskim

Szanowny Panie Premierze! Od dłuższego czasu toczy się spór o budowę obwodnicy Augustowa w woj. podlaskim w ciągu planowanej drogi szybkiego ruchu S8 do granicy z Litwą w miejscowości Budzisko.

Zabiegi o budowę tej obwodnicy mają już kilkunastoletnią historię. Początek tych starań sięga roku 1992,gdy Generalna Dyrekcja Dróg Publicznych w Warszawie zleciła dla Biura Projektowego ˝Transprojekt˝ w Warszawie opracowanie studium techniczno-ekonomicznego węzła dróg krajowych w Augustowie. W lipcu 1993 r. przewodniczący Rady Miejskiej w Augustowie zwrócił się do ministra transportu i gospodarki morskiej o budowę obwodnicy miasta w związku z nasilonym ruchem samochodów z otwartego przejścia granicznego w Ogrodnikach i planowanym przejściem w Budzisku. W 1994 r. ministrowie transportu krajów Unii Europejskiej podczas konferencji na Krecie zlecili przebieg czterech transeuropejskich korytarzy przez Polskę,z których jeden: Helsinki-Tallin-Ryga-Kowno-Warszawa winien przebiegać przez woj. podlaskie. Korytarz ten,wraz z trzema pozostałymi,jest objęty priorytetem pomocowym Unii Europejskiej. W 1997 r. ministrowie transportu Unii Europejskiej zalecili przebieg tej drogi (Via Baltica) przez Białystok-Augustów.

Od 1997 r. prowadzone były prace planistyczno-koncepcyjne,uzgodnieniowe i projektowe. Ich historia jest długa i skomplikowana. W długotrwałym procesie uzgodnień pojawiło się wiele opinii,odwołań i skarg. Na decyzje mieszkańcy Augustowa i użytkownicy drogi w aktualnym,katastrofalnym stanie technicznym,przebiegającej przez środek miasta uzdrowiskowego musieli długo czekać. Gdy 12 września 2005 r. wojewoda podlaski wydaje wreszcie decyzję zezwalającą na budowę obwodnicy,okazuje się,że jest ona dotknięta wadami prawnymi i jako taka musi zostać uchylona w celu jej dostosowania do obowiązujących aktualnie przepisów prawa. Dzisiaj jest oczywiste,że gdyby wady te nie zostały usunięte,Europejski Trybunał Sprawiedliwości,przed którym toczy się obecnie postępowanie w sprawie przebiegu obwodnicy Augustowa z wniosku złożonego przez Komisję Europejską,uchyliłby tę decyzję z powodów formalnych.

Ostatecznie po wielu latach mało skutecznych działań w okresie sprawowania władzy przez rząd Prawa i Sprawiedliwości zostały podjęte jednoznaczne decyzje umożliwiające budowę obwodnicy Augustowa.

W dniu 9 lutego 2007 r. wojewoda podlaski wydał pozwolenie na budowę obwodnicy,a w dniu 23 lutego 2007 r. rozpoczęto prace w terenie. Są one obecnie prowadzone na odcinkach położonych poza obszarem chronionym Natura 2000. Sprawa przebiegu drogi przez dolinę rzeki Rospudy w związku ze skierowaną skargą jest zawisła przed Europejskim Trybunałem Sprawiedliwości. Termin zakończenia robót zgodnie z umową z wykonawcą ustalono na 22 listopada 2009 r. (w ciągu 33 miesięcy od daty ich rozpoczęcia).

Szanowny Panie Premierze! Z jednej strony mieszkańcy Augustowa słusznie domagają się szybkiej budowy obwodnicy tego uzdrowiskowego miasta,przez które przejeżdża w ciągu doby kilka tysięcy tirów i ich liczba ciągle wzrasta,z drugiej organizacje ekologiczne wspierane przez określone środowiska polityczne,bliskie opcji politycznej Pana gabinetu,sprzeciwiają się budowie obwodnicy przez dolinę Rospudy.

Gdy w maju 2007 r. z inicjatywy Prawa i Sprawiedliwości odbyło się w woj. podlaskim referendum w sprawie budowy obwodnicy Augustowa,Platforma Obywatelska nie zajęła jednoznacznego stanowiska. Pan,Panie Premierze,na moje pytanie postawione w czasie sejmowej debaty nad Pańskim exposé o stosunek obecnego rządu do tego problemu nie udzielił żadnej odpowiedzi. Podczas niedawnej wizyty w Brukseli mówił Pan o poszukiwaniu takiego rozwiązania,które satysfakcjonowałoby ˝również˝ mieszkańców Augustowa.

Proszę Pana Premiera o odpowiedź,co to konkretnie oznacza,bo słowo ˝również˝ w kontekście znanego nam wszystkim sporu może być odczytywane w ten sposób,że to rozwiązanie,którego Pan będzie poszukiwał,ma być satysfakcjonujące przede wszystkim dla przeciwników przebiegu obwodnicy przez dolinę Rospudy,a to musi prowadzić (jeśli wykluczyć wariant z tunelem pod doliną Rospudy,który został również oprotestowany przez organizacje ekologiczne,a ponadto jest znacznie droższy) do zaniechania budowy według przyjętego i zatwierdzonego wariantu i odłożenia jej w czasie z nieznanym skutkiem co do przyszłości.

Obawy i niepokój mieszkańców Augustowa odnośnie losów tej inwestycji pod rządami Platformy Obywatelskiej potwierdzają wypowiedzi ministra środowiska,z których wynika,że przebieg obwodnicy może zostać zmieniony. W wydaniu ˝Gazety Wyborczej˝ z 7 grudnia 2007 r. (˝Okrągły stół dla Rospudy˝) cytowane wypowiedzi ministra Macieja Nowickiego brzmią już jak kapitulacja w staraniach o wygraną w procesie przed Europejskim Trybunałem Sprawiedliwości i zachęta do rozstrzygnięcia niekorzystnego dla Polski: ˝Przegramy proces przed unijnym trybunałem o budowę obwodnicy Augustowa w dolinie Rospudy. Potrzebne jest alternatywne rozwiązanie (…). Mam trzy pomysły,jak ten konflikt rozwiązać,ale w tej chwili ich nie ujawnię˝.

W świetle powyższego na podstawie art. 14 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 9 maja 1996 r. o wykonywaniu mandatu posła i senatora (Dz. U. Nr 73,poz. 350,z późn. zm.) uprzejmie proszę Pana Premiera o udzielenie odpowiedzi na następujące pytania:

1. Jakie jest stanowisko Pańskiego rządu w sprawie sporu o przebieg budowanej już obwodnicy Augustowa?

2. Jakie stanowisko zajmie Pański rząd w tej sprawie w procesie przed Europejskim Trybunałem Sprawiedliwości? Czy będzie podejmował wysiłki,aby skarga Komisji Europejskiej została odrzucona,czy też ˝miękką˝ i spolegliwą postawą będzie zachęcał Trybunał do wydania wyroku dla Polski niekorzystnego?

3. Czy Pański rząd z taką determinacją,jak rząd Pana Premiera Jarosława Kaczyńskiego,będzie dążył do szybkiej budowy obwodnicy Augustowa,co oznacza realizację tej inwestycji zgodnie z jej zatwierdzoną lokalizacją?

4. Jakie alternatywne rozwiązania,o których mówił minister środowiska Pan Maciej Nowicki,są przygotowane i jak ewentualne ich zastosowanie wpłynie na opóźnienie budowy obwodnicy Augustowa?

5. Kiedy Pański rząd będzie miał odwagę ogłosić swoje stanowisko w tej sprawie mieszkańcom Augustowa?

Z wyrazami szacunku

Poseł Jarosław Zieliński

Warszawa,dnia 8 grudnia 2007 r.