do prezesa Rady Ministrów

w sprawie istotnych aspektów zapowiadanego przekazywania kompetencji wojewodów samorządom województw

Szanowny Panie Premierze! W wygłoszonym 23 listopada w Sejmie exposé zapowiedział Pan przekazanie ˝całego szeregu kompetencji obecnych urzędów wojewódzkich urzędom marszałkowskim˝,zmniejszenie kosztów działania administracji rządowej w terenie oraz uproszczenie jej struktury. Mówił Pan,że ˝obywatele lokalnych społeczności staną się prawdziwymi gospodarzami na swoim terenie,a wojewoda będzie tylko reprezentantem rządu˝.

W odpowiedzi na pytania posłów zadane podczas debaty nad Pańskim exposé stwierdził Pan m.in.: ˝(…) naszą intencją jest,aby wreszcie nie dublowały się w Polsce instytucje,urzędy,a co za tym idzie – często także wydatki publiczne˝.

Pańskich słów,Panie Premierze,słuchali nie tylko ci,dla których takie zapowiedzi są przekonujące,bo brzmią przekonująco,choć nie wiadomo,co tak naprawdę oznaczają,ale także doskonale zorientowani w problematyce podziału zadań i kompetencji pomiędzy instytucjami publicznymi pracownicy administracji rządowej oraz pracownicy i działacze samorządowi. Oni oczekują konkretów,a nie haseł,za którymi może się kryć wszystko albo nic. Podczas moich kontaktów poselskich z wyborcami formułowane są pytanie,które wymagają jednoznacznych i konkretnych odpowiedzi ze strony Pana Premiera i Pańskiego rządu. Szczególnie zaniepokojeni są Pana zapowiedziami pracownicy urzędów wojewódzkich i urzędów administracji zespolonej,pracownicy nisko opłacani,a wykonujący odpowiedzialne zadania wobec państwa i obywateli,ale zaniepokojeni są także samorządowcy,którzy nie wiedzą,jakie zadanie będą musieli przejąć,jakimi siłami kadrowymi je obsługiwać i jakie będzie źródło sfinansowania kosztów nowych obowiązków.

Wobec powyższego uprzejmie proszę Pana Premiera o udzielenie odpowiedzi na następujące pytania:

1. Jakie konkretne zadania i kompetencje zamierza Pański rząd i jego koalicyjne zaplecze polityczne PO-PSL odebrać wojewodom i przekazać samorządom województw (nie chcę być posądzony o złośliwość,ale Pan jako premier powinien wiedzieć,że kompetencje są przypisane wojewodom,a nie urzędom wojewódzkim,oraz organom samorządu województwa,a nie urzędom marszałkowskim – urzędy są jedynie aparatem pomocniczym obsługującym organy administracji rządowej i samorządowej)?

2. Co oznacza w rozwiązaniach legislacyjnych i w praktyce zamiar,by wojewoda był tylko reprezentantem rządu? Jakie kompetencje pozostaną jako właściwe wojewodzie?

3. Jaki zakres kompetencji będzie posiadał – według koncepcji i zamierzeń Pana Premiera i Pańskiego rządu – wojewoda w zakresie nadzoru nad samorządem terytorialnym pod kątem legalności,wykonywania funkcji zwierzchnich i koordynacyjnych w stosunku do administracji zespolonej w województwie oraz w zakresie bezpieczeństwa?

4. Jakie instytucje i urzędy w obecnym stanie prawnym się dublują? Proszę o konkretne wskazanie tych instytucji i urzędów oraz przedstawienie listy dublujących się kompetencji.

5. Jakie są przewidywane (na podstawie jakich danych zostały one obliczone) koszty zapowiadanej reorganizacji i jakie oszczędności te zmiany przyniosą (proszę o przedstawienie finansowych skutków planowanych regulacji w oparciu o realne wskaźniki i wyliczenia)?

6. Czy w zapowiadanych zmianach zostanie uwzględniony problem utraty pracy i ewentualnego zatrudnienia pracowników urzędów wojewódzkich i innych instytucji tam,gdzie zostaną ulokowane zadania dotychczas przez nich obsługiwane?

Uprzejmie proszę Pana Premiera na podstawie art. 14 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 9 maja 1996 r. o wykonywaniu mandatu posła i senatora (Dz. U. Nr 73,poz. 350,z późn. zm.) o odpowiedź na powyższe pytania. Wyrażam jednocześnie nadzieję,że projektowane przez Pański rząd nowe regulacje prawne będą miały na względzie nie propagandowe efekty polityczne,lecz sprawne,efektywne i ekonomiczne wykonywanie zadań publicznych,właściwą obsługę obywateli oraz zachowanie integralności państwa – zwłaszcza w zakresie bezpieczeństwa i kontaktów z innymi państwami.

Z wyrazami szacunku

Poseł Jarosław Zieliński

Warszawa,dnia 10 grudnia 2007 r.