do prezesa Rady Ministrów

w sprawie zagrożeń związanych ze zmniejszeniem dofinansowania inwestycji na obszarze województw Polski wschodniej z funduszy europejskich

Szanowny Panie Premierze! W swoim exposé wygłoszonym w Sejmie 23 listopada 2007 r. mówił Pan m.in. o tym,że ˝wielkim wyzwaniem jest problem solidarności między regionami,między obszarami wiejskimi i małych miasteczek a szybko rozwijającymi się ośrodkami miejskimi i aglomeracjami˝. Zapewniał Pan również,że program rozwoju Polski wschodniej na pewno zyska wsparcie pańskiego gabinetu.

Mówiąc o konieczności zrównoważonego rozwoju kraju,stwierdził Pan: ˝Inwestycje transportowe we wschodnich województwach Polski będą przedmiotem szczególnej uwagi ministra infrastruktury,a także mojej. Musimy radykalnie zmniejszyć liczbę ofiar wypadków drogowych,w szczególności tych najbardziej tragicznych,śmiertelnych˝.

W dniu 24 listopada 2007 r.,odpowiadając na pytania posłów zadane podczas debaty nad pańskim exposé,deklarował Pan,że województwa,w których nie wygrała Platforma Obywatelska,nie będą gorzej traktowane. Oburzał się Pan nawet na to,że ktoś może Pana i pański rząd o to podejrzewać: ˝Kto może w ogóle myśleć w takich kategoriach? Ktoś,komu lęgną się takie pomysły w głowie,to jest samo zło w polityce. Naprawdę,to jest samo zło,że władzę bierze się po to,by karać ludzi za to,jak głosują˝.

Tymczasem minęło zaledwie kilkanaście dni sprawowania rządów przez pański gabinet,a już pojawiają się bardzo niepokojące i bulwersujące opinię publiczną informacje o zamiarach zmniejszenia dofinansowania z funduszy europejskich dla inwestycji na terenie województw Polski wschodniej i przesunięcia środków na wsparcie inwestycji w innych częściach Polski. Środki publicznego przekazu informują o tym,że w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego trwają prace nad zmianami decyzji o dofinansowaniu poszczególnych inwestycji infrastrukturalnych. Z przekazów tych wynika,że zagrożone jest m.in. wsparcie finansowe dla budowy europejskiego Centrum Sztuki Opera Podlaska w Białymstoku,budowy kampusu Uniwersytetu w Białymstoku,budowy drogi ekspresowej S19,budowy drogi ekspresowej S16 Olsztyn-Augustów z obwodnicami Olsztyna i Ełku czy modernizacji linii kolejowej pomiędzy Warszawą a Kielcami. Według doniesień prasowych duże dofinansowanie mają za to otrzymać następujące inwestycje: projekt szybkiego tramwaju miejskiego we Wrocławiu,obwodnica śródmiejska we Wrocławiu,budowa drogi łączącej stadion z lotniskiem we Wrocławiu,budowa drogi łączącej port w Gdańsku z lotniskiem w Rębiechowie,budowa kolejki łączącej lotniska w Rębiechowie z dworcem w Gdańsku-Wrzeszczu.

Wobec powyższego na podstawie art. 14 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 9 maja 1996 r. o wykonywaniu mandatu posła i senatora (Dz. U. Nr 73,poz. 350,z późn. zm.) uprzejmie proszę Pana Premiera o udzielenie odpowiedzi na następujące pytania:

1. Czy prawdą jest,że minister rozwoju regionalnego zamierza dokonać zmiany listy projektów kluczowych przewidzianych do dofinansowania w ramach sektorowych i regionalnych programów operacyjnych oraz w ramach Programu Operacyjnego ˝Rozwój Polski Wschodniej˝?

Czy przygotowana jest zmiana wysokości wsparcia finansowego dla poszczególnych inwestycji?

2. Jeśli działania,o których wyżej mowa,zostały rzeczywiście podjęte,to jakie są ich powody?

3. Gdyby obawy dotyczące planowanych zmian okazały się uzasadnione,jakimi kryteriami będzie kierował się minister rozwoju regionalnego oraz pański rząd przy dokonywaniu ewentualnych korekt?

4. Czy zostanie powtórzony proces konsultacyjny,jakie podmioty zostaną do niego włączone i jak działania te wpłyną na opóźnienie realizacji inwestycji i tempo absorbcji środków unijnych?

5. Czy w podejmowanych działaniach i decyzjach będzie przestrzegana zasada zrównoważonego rozwoju kraju i związane z nią potrzeby Polski wschodniej?

6. W jakiej relacji ewentualne decyzje podejmowane w powyższym zakresie będą pozostawały wobec deklaracji złożonych przez Pana Premiera w wygłoszonym 23 listopada 2007 r. exposé oraz wobec programu pańskiego rządu?

Z wyrazami szacunku

Poseł Jarosław Zieliński

Warszawa,dnia 7 grudnia 2007 r.