do ministra transportu i budownictwa

w sprawie dostosowania rozkładu jazdy pociągów PKP SA do potrzeb podróżnych w północno-wschodnim regionie Polski

W toku prowadzonej działalności poselskiej bardzo wielu mieszkańców Suwalszczyzny zwracało się do mnie z prośbą o podjęcie działań w sprawie pogarszającej się od wielu lat sytuacji w zakresie połączeń kolejowych w regionie. Od 2000 roku postępuje proces likwidacji szeregu połączeń kolejowych,zaś wprowadzane kolejne rozkłady jazdy pociągów są coraz bardziej niekorzystne dla mieszkańców,pomimo iż zarówno kierownictwo PKP,jak władze wojewódzkie od wielu lat składają obietnice rozwiązania tego problemu. Istniejące połączenia kolejowe są nie tylko bardzo niedogodne dla mieszkańców regionu,ale przede wszystkim uniemożliwiają im normalne funkcjonowanie. Dotyczy to szczególnie osób mieszkających w miejscowościach,z którymi nie ma komunikacji autobusowej,zaś jedynym środkiem transportu jest pociąg. Niedogodne połączenia kolejowe uniemożliwiają dojazd do pracy,szkoły oraz instytucji państwowych i publicznych,a także korzystanie z pomocy lekarskiej.

Kolejnym bardzo ważnym aspektem tej niekorzystnej sytuacji w zakresie połączeń zarówno lokalnych,jak i dalekobieżnych jest jej negatywny wpływ na rozwój regionu,a szczególnie turystyki.

Liczba i rozkład istniejących połączeń kolejowych dalece odbiega od potrzeb mieszkańców i wymaga jak najszybszej korekty. Tymczasem pomimo protestu kilku tysięcy mieszkańców regionu i obietnic ze strony PKP w 2006 roku po raz kolejny istotnie zmniejszono częstotliwość połączeń kolejowych na trasie Białystok – Suwałki oraz Suwałki – Białystok – Warszawa,a relacje pociągów zmieniono lub skrócono,co również skutkowało utratą miejsc pracy przez kolejarzy.

W związku z powyższym,na podstawie art. 14 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 9 maja 1996 r. o wykonywaniu mandatu posła senatora (Dz. U. Nr 73,poz. 350 z późn. zmianami),uprzejmie proszę Pana Ministra o wnikliwe zbadanie sytuacji i udzielenie wyjaśnień w przedstawionej sprawie ze szczególnym uwzględnieniem poniższych kwestii:

1. Jakie są główne kierunki polityki resortu w zakresie rozwoju osobowego transportu kolejowego w Polsce?

2. Jakie działania przewiduje podległy Panu Ministrowi resort na rzecz rozwoju osobowego transportu kolejowego w województwach wschodnich,a w szczególności na terenie Suwalszczyzny i Podlasia?

3. Jakie działania zamierza podjąć resort w celu dostosowania częstotliwości połączeń kolejowych na trasie Suwałki – Białystok oraz Suwałki – Białystok – Warszawa do potrzeb regionu podlaskiego i jego mieszkańców?

Poseł Jarosław Zieliński

Suwałki,dnia 31 marca 2006 r.

Odpowiedź podsekretarza stanu w Ministerstwie Transportu – z upoważnienia ministra –

na interpelację nr 2281

w sprawie dostosowania rozkładu jazdy pociągów PKP SA do potrzeb podróżnych w północno-wschodnim regionie Polski

Szanowny Panie Marszałku! Odpowiadając na interpelację pana Posła Jarosława Zielińskiego (SPS-023-2281/06 z dnia 31 marca 2006 r.) w sprawie dostosowania rozkładu jazdy pociągów PKP S.A. do potrzeb podróżnych w północno-wschodnim regionie Polski,uprzejmie informuję,że zgodnie z ustawą z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym podmiotem odpowiedzialnym za organizowanie i dotowanie kolejowych przewozów regionalnych jest samorząd województwa.

Samorząd województwa,znając potrzeby mieszkańców,powinien je uwzględnić w zawieranych z przewoźnikiem umowach,zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 21 kwietnia 2004 r. w sprawie organizowania regionalnych kolejowych przewozów pasażerskich (DzU Nr 95,poz. 953). Z uwagi na to,że samorząd Województwa Podlaskiego jest ustawowym podmiotem odpowiedzialnym za zorganizowanie transportu publicznego w sposób efektywny,tzn. dostosowany do potrzeb ludności w regionie,tylko decyzja o zwiększeniu kwoty dofinansowania przez Organizatora może być argumentem za rozszerzeniem oferty przewozowej na terenie woj. podlaskiego.

Zdaję sobie sprawę z tego,że zawieszenie przewozów pasażerskich jest poważnym utrudnieniem dla ludności zamieszkującej region północno-wschodni. Przewoźnik realizuje przewozy na własne ryzyko i nie można wymagać od spółki prawa handlowego,aby pogłębiała stratę na działalności przez nią prowadzonej. Spółka jest gotowa realizować pełny rozkład jazdy pociągów,pod warunkiem sfinansowania deficytu.

Aby usprawnić sytuację w polskim kolejnictwie,resort zamierza przekonstruować cały system zamawiania,organizowania,wykonywania i dofinansowania przewozów regionalnych. Zagadnienia powyższe są przedmiotem ˝Strategii dla transportu kolejowego do roku 2009˝. Przewiduje ona dwa opcjonalne rozwiązania,jedno polegające na usamorządowieniu przewozów regionalnych i drugie mające na celu racjonalizację istniejącego systemu. ˝Strategia…˝ nie jest biznesplanem,określa natomiast istotne kierunki działania. Została ona przekazana do rozpatrzenia przez Komitet Rady Ministrów.

Jestem przekonany,że rozwiązania,które przewiduje ˝Strategia…˝,oraz odpowiednie zaangażowanie samorządów wynikające z troski o rozwój regionów może przyczynić się do poprawy sytuacji na rynku przewozów regionalnych.

Z poważaniem

Podsekretarz stanu

Mirosław Chaberek

Warszawa,dnia 16 maja 2006 r.