do ministra spraw wewnętrznych i administracji

w sprawie udziału instytucji publicznych odpowiedzialnych za bezpieczeństwo obywateli i państwa w realizacji projektu Polskiej Platformy Bezpieczeństwa Wewnętrznego,dostępu osób,na których ciążą zarzuty prokuratorskie,do poufnych danych i informacji oraz nieformalnych kontaktów tych osób z funkcjonariuszami organów ścigania i wymiaru sprawiedliwości

Szanowny Panie Premierze! W ostatnim czasie pojawiły się informacje,że w konferencjach organizowanych przez Polską Platformę Bezpieczeństwa Wewnętrznego oprócz osób prowadzących badania naukowe uczestniczą również członkowie kierownictwa Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji,Komendy Głównej Policji,sędziowie i prokuratorzy. Z doniesień prasowych wynika,że uczestnikami tych konferencji bywają osoby,na których ciążą zarzuty prokuratorskie. Taka sytuacja – według gazety ˝Nasz Dziennik˝ z dnia 14 lutego 2008 r. – miała miejsce w dniach 4-7 grudnia 2007 r. podczas konferencji zorganizowanej przez Polską Platformę Bezpieczeństwa Wewnętrznego w miejscowości Będlewo w woj. wielkopolskim,której integralną częścią były ponadto spotkania i kontakty nieformalne osób biorących w niej udział.

Zgodnie z informacjami zawartymi na stronie internetowej Polskiej Platformy Bezpieczeństwa Wewnętrznego działania Platformy ˝mają na celu stworzenie zintegrowanych narzędzi informatycznych wspomagających szeroko rozumiane wysiłki podejmowane na rzecz bezpieczeństwa publicznego˝,a jej ˝prace cieszą się aprobatą i wsparciem władz państwowych,w tym Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji,Ministerstwa Sprawiedliwości oraz Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego˝. Na stronie tej widnieje również zastrzeżenie,że ˝ze względu na poufność danych oraz poruszaną problematykę część prac badawczych realizowanych w ramach Polskiej Platformy Bezpieczeństwa Wewnętrznego ma charakter poufny˝.

Wobec powyższego,działając na podstawie art. 14 ust. 1,pkt 7 ustawy z dnia 9 maja 1996 r. o wykonywaniu mandatu posła i senatora (Dz. U. Nr 73,poz. 350,z późn. zm.),proszę o udzielenie odpowiedzi na następujące pytania:

1. Jaki status prawny i jaki rzeczywisty charakter ma przedsięwzięcie pn. Polska Platforma Bezpieczeństwa Wewnętrznego,jaką rolę spełniają podejmowane przez nią działania w systemie bezpieczeństwa wewnętrznego,za którego zapewnienie odpowiadają organy administracji rządowej,a w szczególności MSWiA oraz Ministerstwo Sprawiedliwości i podległe tym resortom służby (Policja,organy ścigania i wymiar sprawiedliwości)?

2. Kto ponosi odpowiedzialność za dopuszczenie osób do tego nieuprawnionych,w szczególności tych,które pozostają pod zarzutami prokuratorskimi,do informacji poufnych o najnowszych,wysoko zaawansowanych technologiach i instrumentach informatycznych związanych z analizami kryminalnymi i działaniami operacyjnymi?

3. Jaki wpływ mogą mieć tego typu kontakty osób,przeciwko którym toczy się postępowanie prokuratorskie,z funkcjonariuszami Policji,organów ścigania i wymiaru sprawiedliwości na decyzje prokuratury i sądu,w sytuacji gdy patronują im najwyższe organy państwowe – ministrowie spraw wewnętrznych i administracji oraz sprawiedliwości?

4. Jakie są źródła finansowania działalności Polskiej Platformy Bezpieczeństwa Wewnętrznego i jak konkretnie efekty jej pracy są wykorzystywane przez instytucje rządowe odpowiedzialne za bezpieczeństwo wewnętrzne?

Z poważaniem

Poseł Jarosław Zieliński

Warszawa,dnia 27 lutego 2008 r.