7 października 2014 roku uczestniczyłem w uroczystej inauguracji roku akademickiego 2014/2015 w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Suwałkach,połączonej z oddaniem do użytku nowo wybudowanego Centrum Transferu Technologii jako naukowo-laboratoryjnego zaplecza Uczelni. W swoim wystąpieniu skierowanym do Rektora PWSZ prof. dr hab. Jerzego Sikorskiego,Senatu,nauczycieli akademickich,studentów i zaproszonych gości pogratulowałem Uczelni dotychczasowych osiągnięć podkreślając,że z zainteresowaniem i życzliwością obserwuję eksperyment polegający na edukacji prowadzonej na wszystkich poziomach kształcenia,od najmłodszych do najstarszych,którego podjęła się ona organizując,oprócz studiów licencjackich,żłobek,liceum akademickie,a także udostępniając swoje zasoby Uniwersytetowi Trzeciego Wieku. Przypomniałem też plany z lat 90-tych ubiegłego wieku,w których opracowaniu brałem aktywny udział,dotyczące utworzenia w Suwałkach ośrodka akademickiego pomiędzy Białymstokiem,Lublinem,Olsztynem i Wilnem,który oddziaływałby intelektualnie również na przygraniczne tereny sąsiadujących z nami państw. Początkiem realizacji tych zamierzeń były suwalskie kolegia nauczycielskie,obecnie szanse na ich spełnienie daje Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa.

Życzyłem Uczelni jej dalszego rozwoju,a na najbliższy okres przetrwania kryzysu demograficznego,ekonomicznego,aksjologicznego,kryzysu na rynku pracy oraz czasu złych rządów,które zamiast wspierać szkolnictwo wyższe i naukę,obciąża uczelnie nadmierną biurokracją,a nie rozwiązują problemów społecznych i gospodarczych,co potęguje falę emigracji młodych ludzi i zdolnych naukowców. Zadeklarowałem suwalskiej Uczelni swoje wsparcie w jej ambitnych staraniach o utworzenie w najbliższych latach studiów II stopnia (magisterskich).

foto

foto

foto

foto

foto

foto

foto