17 stycznia 2019 roku odpowiedziałem w Sejmie na pytanie w sprawie bieżącej dotyczące efektów kontroli w tak zwanych escape roomach oraz działań podjętych przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Państwową Straż Pożarną. 

Podkreśliłem, że wciąż w swojej świeżej i bolesnej pamięci mamy dzień 4 stycznia 2019 roku, kiedy doszło do tragicznego w skutkach pożaru w escape roomie w Koszalinie. Na miejscu pożaru bardzo szybko przybyła Państwowa Straż Pożarna. Jeszcze w tym samym dniu minister Joachim Brudziński polecił Komendantowi Głównemu Państwowej Straży Pożarnej przeprowadzenie kontroli w lokalach typu escape room w całej Polsce. Natychmiast po pożarze funkcjonariusze PSP, przy wsparciu Policji rozpoczęli działania kontrolne. Podczas odprawy służb po tragedii w Koszalinie Pan Premier Mateusz Morawiecki zapowiedział przygotowanie szczegółowego raportu podsumowującego kontrole przeprowadzone w escape roomach.

Zaznaczyłem, że od 5 stycznia do 15 stycznia strażacy skontrolowali w całej Polsce 510 takich lokali. Stwierdzono ogółem 1887 nieprawidłowości z zakresu ochrony przeciwpożarowej, w tym 738 w zakresie warunków ewakuacji. Łączna liczba escape roomów z nieprawidłowościami wyniosła 437. Stanowi to prawie 86% wszystkich skontrolowanych do tej pory obiektów. 

Dla 70 lokali wydano decyzje o zakazie ich eksploatacji, a w 48 przypadkach nałożono grzywny w drodze mandatu karnego. Nieprawidłowości dotyczyły przede wszystkim zamykania drzwi ewakuacyjnych w sposób uniemożliwiający ich natychmiastowe otwarcie w przypadku pożaru, niewłaściwej szerokości dróg ewakuacyjnych i braku ich oznakowania. W lokalach stwierdzono również m. in. brak gaśnic i urządzeń przeciwpożarowych oraz użytkowanie prowizorycznych instalacji, np. eklektycznych i grzewczych. Części z lokali nie udało się skontrolować z uwagi na ich sezonowe funkcjonowanie albo ze względu na to, że z innych powodów są one aktualnie zamknięte. Zapewniłem, że tego rodzaju czynności kontrolne będą prowadzone w dalszym ciągu, nie będą one miały charakteru akcyjnego, lecz charakter ciągły. 

Najwięcej lokali typu escape room (powyżej 50) znajduje się w następujących województwach: pomorskim, mazowieckim, śląskim, wielkopolskim i dolnośląskim, najmniej natomiast (do 10) w województwach: lubuskim, opolskim, podlaskim, świętokrzyskim i warmińsko-mazurskim.

MSWiA opracowało nowelizację rozporządzenia w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków i innych obiektów budowlanych. Zostało ono podpisane przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji 11 stycznia 2019 roku i opublikowane w Dzienniku Ustaw. Zgodnie z nowelizacją:

Właściciel, zarządca lub użytkownik obiektu budowlanego lub jego części, w którym prowadzona jest działalność gospodarcza o charakterze rozrywkowym, polegająca na organizowaniu gier lub zabaw, w trakcie których ich uczestnicy uwalniają się z zamkniętej przestrzeni lub w inny sposób ograniczona jest możliwość przemieszczania się tych uczestników, wskutek czego ograniczona jest możliwość ich ewakuacji, powinien przed rozpoczęciem takiej działalności oraz co najmniej raz na 2 lata przeprowadzać praktyczne sprawdzenie organizacji ewakuacji ludzi w miejsce bezpieczne, na zewnątrz obiektu budowlanego lub do sąsiedniej strefy pożarowej, a także sprawdzenie spełniania wymagań ochrony przeciwpożarowej. Wymagania te stosuje się także w przypadku działalności gospodarczej o podobnym przedmiocie, bez względu na nazwę, jaką dany przedsiębiorca się posługuje.