25 września  2021 roku (sobota) uczestniczyłem w zjeździe gminnym Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Gminy Łomża, który odbył się w Starych Kupiskach. Podczas zebrania delegatów dokonano wyboru władz Związku na nową 5 -letnią kadencję.  Prezesem Zarządu Gminnego OSP Gminy Łomża został ponownie wybrany Wójt Gminy Łomża Piotr Kłys. Wszystkie władze Związku OSP uzyskały w głosowaniach jednogłośne poparcie wszystkich delegatów.

W Gminie Łomża funkcjonuje osiem Jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych. Cztery spośród nich należą do Krajowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego. Łącznie wszystkie jednostki OSP z terenu Gminy od 2016 roku do 30 sierpnia 2021 roku wyjeżdżały do różnych zdarzeń ponad 700. Najwięcej wyjazdów miały jednostki OSP w Podgórzu (242 wyjazdy) oraz OSP w Konarzycach (231 wyjazdów). Obie te jednostki w okresie, kiedy sprawowałem funkcję Wiceministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (2015-2019) zostały wyposażone w samochody ratowniczo – gaśnicze. W tym roku nowy samochód ratowniczo – gaśniczy otrzyma OSP Pniewo.

W swoim wystąpieniu podziękowałem wszystkim Druhnom i Druhom za bezinteresowne niesienie pomocy potrzebującym oraz istotny wkład w zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom Gminy.

„Trudno byłoby dzisiaj bez strażaków ochotników wyobrazić nasze codzienne życie, a zwłaszcza jego bezpieczeństwo. Nie ma takiej minuty w ciągu całego roku, żeby w jakimś miejscu w Polsce nie było słychać dźwięku strażackiej syreny. W Polsce rokrocznie występuje ok. 500 tys. różnych zdarzeń, do których wyjeżdżają strażacy. Zadaniem władz publicznych jest pomoc w zakupie niezbędnego sprzętu strażackiego, który wciąż jest zbyt drogi, aby jednostki OSP lub gminy, w których one funkcjonują mogły kupować go z własnych środków. Dlatego tak ważny jest mechanizm tworzenia montażu finansowego, aby można było łącząc środki finansowe z różnych źródeł skutecznie dokonywać tych zakupów. Mam satysfakcję, że pracując na stanowisku rządowym mogłem przyczynić się do wyposażenia jednostek OSP w całej Polsce w znaczną liczbę nowych samochodów ratowniczo – gaśniczych. Dotyczyło to także Gminy Łomża, powiatu łomżyńskiego i województwa podlaskiego, w którym tylko w jednym 2019 roku udało się zakupić dla jednostek OSP 31 samochodów. W skali kraju w 2019 roku kupiliśmy dla jednostek OSP prawie 500 samochodów ratowniczo – gaśniczych. Były to rekordowe liczby.”

 

Galeria: