30 sierpnia 2018 roku (czwartek) wspólnie z Wiceministrem Sprawiedliwości Michałem Wójcikiem oraz Komendantem Głównym PSP gen. brygadierem Leszkiem Suskim wziąłem udział w spotkaniu w Ministerstwie Sprawiedliwości, podczas którego podpisane zostały umowy z samorządami województwa mazowieckiego na wyposażenie Ochotniczych Straży Pożarnych w sprzęt ratowniczy o wartości 11,4 miliona złotych. Wsparcie to pochodzi z Funduszu Sprawiedliwości.

Podczas konferencji prasowej podkreśliłem, że strażacy ochotnicy są ważnym ogniwem Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego w naszym kraju:

Skupieni w 16 200 jednostkach OSP na terenie całej Polski strażacy ochotnicy z zaangażowaniem i poświęceniem pełnią codzienną służbę państwu i jego obywatelom. To oni jako pierwsi są często na miejscu zdarzenia. Reagują nie tylko na pożary, co stanowi 25% ich aktywności, ale także na inne miejscowe zagrożenia – wypadki komunikacyjne czy katastrofy budowlane. Nie wyobrażamy sobie życia społecznego bez Straży Pożarnej, która cieszy się wysokim 95% zaufaniem Polaków. Strażacy potrzebują nowoczesnego wyposażenia, by skutecznie nieść pomoc poszkodowanym.

Wyraziłem wdzięczność Panu Ministrowi Zbigniewowi Ziobro i całemu kierownictwu resortu sprawiedliwości, że zdecydowali się na przekazanie środków z Funduszu Sprawiedliwości właśnie na wsparcie Ochotniczych Straży Pożarnych, choć inne obszary podległe Ministerstwu Sprawiedliwości, jak na przykład więziennictwo, również wymagają wsparcia.

To przykład świetnej współpracy w rządzie, który traktuje państwo jako jedną wielką całość.

Przypomniałem, że Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji przygotowało program modernizacji służb mundurowych na lata 2017-2010, który obejmuje wsparciem również jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych. W ramach tego programu dla jednostek OSP przewidziano dofinansowanie w łącznej kwocie 501 mln 400 tys. zł (335 mln 800 tys. zł dla jednostek włączonych do KSRG oraz 165 mln 600 tys. zł dla pozostałych jednostek OSP). Ponadto w bieżącym roku realizowane są zakupy 382 samochodów ratowniczo-gaśniczych dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych w całym kraju, których koszt szacowany jest na ponad 285 mln zł.

28 marca 2018 roku zostało zawarte porozumienie pomiędzy Ministrem Sprawiedliwości a Komendantem Głównym Państwowej Straży Pożarnej w sprawie udzielenia dotacji celowych z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości na rzecz Ochotniczych Straży Pożarnych w 2018 roku. W ramach programu dla OSP Ministerstwo Sprawiedliwości przekaże ponad 100 milionów złotych na zakup profesjonalnego sprzętu ratowniczo-gaśniczego i zestawów medycznych.

Program ten jest już realizowany w większości województw. Nabór wniosków na dofinansowanie zakupu sprzętu ratowniczego dla strażaków ochotników niezbędnego do udzielania pomocy poszkodowanym bezpośrednio na miejscu zdarzenia (defibrylatory, torby ratownicze lub inny sprzęt) został przeprowadzony już w 15 województwach. Wnioski o przyznanie w ramach Funduszu Sprawiedliwości środków finansowych na potrzeby OSP składają jednostki samorządu terytorialnego – gminy i miasta na prawach powiatu.

Po podpisaniu ww. Porozumienia zostali wskazani eksperci Państwowej Straży Pożarnej do udziału w komisjach konkursowych lub zespołach do weryfikacji wniosków, o których mowa w rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 13 września 2017 roku w sprawie Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości.