27 lipca 2018 roku (piątek) w Starostwie Powiatowym w Łomży wręczyłem Pani dr Agnieszce Muzyk odznakę honorową „Primus in Agendo” przyznaną przez Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Panią Elżbietę Rafalską.

W swoim wystąpieniu podkreśliłem, że Odznaka ta stanowi wyraz uznania dla zasług i pracy na rzecz polityki społecznej prowadzonej od lat z sukcesami w Łomży przez Panią Agnieszkę Muzyk:

Pani Agnieszka Muzyk podejmowała inicjatywy związane z niesieniem pomocy osobom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej jako wiceprezydent, ale teraz też nie zostawia osób potrzebujących bez pomocy. Taka postawa wymaga empatii, wrażliwości, zrozumienia dla problemów innych ludzi, a także umiejętności przedstawiania i realizowania konkretnych rozwiązań, które najlepiej mają służyć pokonywaniu tych problemów. Wierzę, że Pani jeszcze przez wiele lat będzie pracowała na rzecz dobra mieszkańców Łomży i okolicy.

Dzięki radom i wsparciu merytorycznemu Pani dr Agnieszki Muzyk w Łomży powstały nowe spółdzielnie socjalne, a osoby długotrwale bezrobotne uzyskały zatrudnienie. Warte podkreślenia jest również zaangażowanie Pani Doktor na rzecz osób z zaburzeniami psychicznymi, a także ludzi starszych. Pani Agnieszka Muzyk jest pomysłodawczynią i realizatorką rozbudowy oraz zwiększenia liczby miejsc w Środowiskowym Domu Samopomocy. Zainicjowała również powstanie w 2016 roku Dziennego Domu Senior Wigor, który objął swoją opieką 60 osób.

Na uwagę zasługuje również działalność Pani Agnieszki Muzyk w zakresie promocji trzeźwości oraz działań profilaktycznych, co znalazło swój wyraz w szeregu konferencji poświęconych problemowi alkoholizmu, licznych kampaniach społecznych, a przede wszystkim w zorganizowaniu we współpracy z parafiami 6 świetlic socjoterapeutycznych w Łomży, dzięki którym zostały objęte opieką dzieci ze środowisk zagrożonych patologiami społecznymi.

Odznaka „Primus in Agendo” została ustanowiona przed trzema laty. Jest wyrazem uznania dla aktywnej, pełnej zaangażowania i oddania postawy wyróżnionego, najciekawszych i najbardziej wartościowych inicjatyw, nowatorskich osiągnięć oraz innowacyjnych projektów, a także rzetelności i ofiarności w podejmowanych działaniach.

 

Relacje medialne:

https://www.4lomza.pl/index.php?wiad=49555

http://www.mylomza.pl/home/lomza/item/18358-agnieszka-muzyk-z-odznak%C4%85-primus-in-agendo-video-i-foto.html

Agnieszka Muzyk uhonorowana odznaką Primus in Agendo