17 maja 2018 roku (czwartek) spotkałem się z przedstawicielami NSZZ Pracowników Policji.

Podczas rozmowy w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji przedstawiciele Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego przedstawili postulaty Związku dotyczące uregulowania warunków zatrudnienia pracowników Policji w sposób dostosowany do specyfiki pracy, zapewnienia wzrostu wynagrodzeń oraz podpisania Porozumienia z Ministrem Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Zadeklarowałem wolę poszukiwania rozwiązań w zakresie przestawionych postulatów przez Kierownictwo MSWiA. Podkreśliłem, że wykonywanie pracy funkcjonariuszy byłoby w znacznym stopniu utrudnione bez wsparcia pracowników cywilnych. Zapowiedziałem również podjęcie prac nad przepisami przyznającymi pracownikom Policji zatrudnionym w laboratoriach kryminalistycznych Policji urlopów związanych z pracą w warunkach uciążliwych lub szkodliwych dla zdrowia.

Podczas spotkania mówiłem także o podwyżkach dla pracowników cywilnych przewidzianych w ustawie modernizacyjnej od 1 stycznia 2019 roku.