6 marca 2019 roku (środa) wręczyłem samorządowcom z województwa podkarpackiego promesy na odbudowę infrastruktury komunalnej oraz stabilizację osuwisk i przeciwdziałanie ich skutkom. Uroczystość odbyła się w Podkarpackim Urzędzie Wojewódzkim w Rzeszowie.

Wręczając promesy zwróciłem uwagę, że województwo podkarpackie jest często doświadczane działaniami żywiołów, ale polski rząd przychodzi z pomocą samorządom i obywatelom w trudnych sytuacjach tak szybko, jak to możliwe:

Samorząd często nie jest w stanie sam podołać odbudowie zniszczeń spowodowanych żywiołami. Budżety lokalne w wielu miejscach są na to za małe. Rządowa rezerwa oznacza możliwość uzyskania wsparcia w wysokości do 80% kosztów.

Podziękowałem starostom, burmistrzom i wójtom za to, że w sprawny sposób przygotowali wnioski o przyznanie promes, a Pani Wojewodzie i pracownikom Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego za szybką weryfikację wniosków.

Podczas spotkania w Urzędzie Wojewódzkim zostało przekazanych 60 promes na łączną kwotę blisko 77 mln zł. Promesy otrzymało 58 samorządów (2 samorządy otrzymują dwie promesy – komunalną i osuwiskową).

Przyznane środki pochodzące z rezerwy celowej budżetu państwa przeznaczone będą na:

  1. Dofinansowanie realizacji zadań związanych z remontem i odbudową infrastruktury zniszczonej w wyniku zdarzeń noszących znamiona klęski żywiołowej na kwotę ponad 56 mln zł. Z powyższych środków jednostki planują m. in. odbudować, wyremontować ponad 97 km dróg oraz 25 obiektów mostowych i przepustów.
  2. Dofinansowanie zadań własnych polegających na odbudowie infrastruktury publicznej zniszczonej przez ruchy osuwiskowe ziemi. na kwotę ponad 20,5 mln zł. Środki pozwolą na sfinansowanie wszystkich zadań zgłoszonych przez jednostki samorządu terytorialnego do realizacji w bieżącym roku.

Łącznie w latach 2016-2018 Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji na wniosek Wojewody Podkarpackiego przekazał jednostkom samorządu terytorialnego dotacje celowe z budżetu państwa na usuwanie skutków klęsk żywiołowych oraz ruchów osuwiskowych w łącznej wysokości około 350 mln zł (realizacja 970 zadań).

W ramach tych środków w szczególności:

  • wyremontowano, odbudowano lub przebudowano:
  • ponad 673 km dróg gminnych i powiatowych,
  • sfinansowano 29 właściwych prac zabezpieczających tereny zagrożone osuwiskami.

W latach 2016 – 2019 jednostki samorządu terytorialnego z całego kraju otrzymały już ponad 2 mld zł na remont lub odbudowę infrastruktury komunalnej uszkodzonej w wyniku działania żywiołów, zadania związane z zabezpieczeniem osuwisk oraz zadania związane z ochroną wąwozów lessowych.

 

Relacje medialne:

https://rzeszow.tvp.pl/41624234/rzadowe-pieniadze-na-likwidacje-skutkow-klesk-zywiolowych

https://www.radio.rzeszow.pl/#ajx/wiadomosci/19854/dofinansowanie-na-usuwanie-skutkow-klesk-zywiolowych-i-osuwisk