30 listopada 2017 roku (czwartek) przewodniczyłem obradom posiedzenia Rady do spraw Ratownictwa przy Ministrze Spraw Wewnętrznych i Administracji. Podczas posiedzenia podsumowano tegoroczne działania w ratownictwie górskim i wodnym.

Według informacji przedstawionych przez członków Rady, w okresie od lipca do września 2017 roku ratownicy GOPR przeprowadzili łącznie 606 wypraw i akcji ratunkowych oraz 118 interwencji, ratując 738 osób. Ratownicy TOPR odnotowali 309 wypadki, podczas których udzielili pomocy 369 osobom. Łącznie w okresie lipiec–wrzesień udzielono pomocy 1 107 osobom.
Członkowie Rady zapoznali się również z głównymi ustaleniami kontroli przeprowadzonych w podmiotach uprawnionych do wykonywania zadań z zakresu ratownictwa wodnego i górskiego w 2017 roku. Omówili też kwestie związane z projektowanymi zmianami w ustawie o Państwowym Ratownictwie Medycznym, a także nowe zasady finansowania Ochotniczych Straży Pożarnych.

Rada jest organem opiniodawczo-doradczym i pomocniczym Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawach z zakresu nadzoru nad ratownictwem górskim i wodnym oraz w sprawach związanych z działaniami ratowniczymi prowadzonymi przez Ochotnicze Straże Pożarne w ramach ochrony przeciwpożarowej.