29 listopada 2017 roku (środa) przewodniczyłem posiedzeniu Rady Bezpieczeństwa Imprez Sportowych, które odbyło się w MSWiA. Jego głównym tematem był stan bezpieczeństwa na meczach piłkarskich.

Podczas posiedzenia Rady dokonano analizy stanu bezpieczeństwa na meczach piłki nożnej niższych klas rozgrywkowych oraz omówiono efekty wcześniejszych działań w tym zakresie na terenie województwa mazowieckiego. W 96 samorządach województwa mazowieckiego przyjęto – w formie prawa miejscowego – „Regulamin meczu piłkarskiego nie będącego imprezą masową”. Rada planuje promować dobre praktyki z województwa mazowieckiego również w innych regionach kraju, a także powołać zespoły robocze zajmujące się m. in. bezpieczeństwem na halach sportowych i na trasach przejazdu kibiców.

Rada Bezpieczeństwa Imprez Sportowych jest organem pomocniczym Prezesa Rady Ministrów. Do jej głównych zadań należy opracowywanie rozwiązań systemowych mających na celu poprawę bezpieczeństwa imprez sportowych, opiniowanie projektów aktów prawnych w tym zakresie, analiza naruszeń bezpieczeństwa w związku z masowymi imprezami sportowymi oraz ocen działań podejmowanych przez służby i instytucje, w tym związanych z przygotowaniem dużych imprez sportowych.

W posiedzeniu udział wzięli m. in. Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Sportu i Turystyki Pan Jan Widera (Wiceprzewodniczący Rady) i Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej gen. bryg. Leszek Suski oraz przedstawiciele Ministerstwa Sprawiedliwości, Ministerstwa Edukacji Narodowej, Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa.