20 grudnia 2017 roku (środa) przewodniczyłem czwartemu posiedzeniu Międzyresortowego Zespołu do spraw koordynacji wdrażania, monitorowania i ewaluacji „Programu Przeciwdziałania i Zwalczania Przestępczości Gospodarczej na lata 2015 – 2020”, które odbyło się w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Przedmiotem posiedzenia było omówienie dotychczas zrealizowanych i planowanych w najbliższym czasie działań w zakresie opracowania metodyki postępowania w związku z zabezpieczeniem majątkowym, stworzenia jednolitego systemu ewidencji zabezpieczonego mienia i zarządzania nim oraz w odniesieniu do międzyresortowych przedsięwzięć dotyczących przeciwdziałania przestępczości podatkowej, a także analizy możliwości uruchomienia centralnej platformy informacji w zakresie obrotu paliwami.

W posiedzeniu uczestniczyli przedstawiciele Krajowej Administracji Skarbowej na czele z Panem Piotrem Walczakiem – Podsekretarzem Stanu w Ministerstwie Finansów, Zastępcą Szefa Krajowej Administracji Skarbowej, jak również przedstawiciele Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, Ministerstwa Energii, Prokuratury Krajowej, Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Żandarmerii Wojskowej, Policji oraz Straży Granicznej.