2 września 2015 roku,korzystając z zaproszenia Przewodniczącego Rady Pana Filipa Chodkiewicza,uczestniczyłem w obradach XIII sesji Rady Miejskiej w Augustowie. Podczas swojego wystąpienia skierowanego do radnych,przedstawicieli Urzędu Miejskiego,gości i dziennikarzy poprosiłem o informację Burmistrza Augustowa Pana Wojciecha Walulika dotyczącą aktualnego stanu przygotowań do utworzenia w Augustowie podstrefy Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Zadeklarowałem po raz kolejny swoje poparcie dla starań augustowskiego samorządu o utworzenie tej podstrefy. Uważam,że w przyszłości należałoby określić warunki (np. stopa bezrobocia,wysokość dochodów na jednego mieszkańca),których spełnienie,oczywiście przy założeniu ,że władze danego miasta czy gminy przygotują odpowiednie tereny inwestycyjne,dawałoby ustawowe prawo do utworzenia na danym obszarze Specjalnej Strefy Ekonomicznej.