12 czerwca 2015 roku na zaproszenie Prezesa Wiesława Kołaka uczestniczyłem w XVII Krajowym Zjeździe Delegatów Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Warszawie.

Pogratulowałem działaczom Towarzystwa Przyjaciół Dzieci,którzy za wieloletnią,nowatorską pracę otrzymali odznaczenia państwowe,Medale Komisji Edukacji Narodowej i wyróżnienia resortowe. Wśród odznaczonych był Prezes Zarządu Głównego TPD Pan Wiesław Kołak,który otrzymał Krzyż Oficerski Ordery Odrodzenia Polski przyznany przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

Za szczególne osiągnięcia w dziedzinie ochrony praw dziecka Towarzystwo Przyjaciół Dzieci zostało wyróżnione przez Rzecznika Praw Dziecka Odznaką Honorową za Zasługi dla Ochrony Praw Dziecka INFANTIS DIGNITATIS DEFENSORI.

W swoim wystąpieniu podkreśliłem wielkość i znaczenie nowoczesnego,ogólnopolskiego stowarzyszenia,jakim jest TPD (na koniec 2014 roku zrzeszało 64.184 członków działających w 1.727 kołach przyjaciół dzieci na terenie całego kraju). Z uznaniem i szacunkiem odniosłem się do bogatej działalności merytorycznej TPD – działań na rzecz wspierania rodziny i prowadzonych placówek opiekuńczo – wychowawczych dla dzieci: przedszkola,ogniska wychowawcze,świetlice środowiskowe i socjoterapeutyczne,ośrodki wychowawcze i rehabilitacyjne,kluby młodzieżowe,centra edukacyjne. Towarzystwo w sposób szczególny działania opiekuńcze i rehabilitacyjne kieruje do osób niepełnosprawnych prowadząc warsztaty terapii zajęciowej,dzienne domy samopomocy,specjalne ośrodki wychowawcze i turnusy rehabilitacyjne.

Działalność Towarzystwa Przyjaciół Dzieci jest szczególnie ważna i niezbędna w sytuacji,kiedy około 3 mln Polaków żyje w nędzy i skrajnym ubóstwie,jak podaje raport GUS z 2014 roku,a państwo nie jest w stanie zaspokoić ich elementarnych potrzeb.

Życzyłem nowo wybranym władzom Towarzystwa Przyjaciół Dzieci,aby czerpiąc z tradycji i doświadczeń,a jednocześnie korzystając z nowych możliwości,realizowało w dalszym ciągu misję służby dzieciom gorszych szans,żyjących w trudnych warunkach i ubóstwie,zaniedbanych pod względem opiekuńczym i wychowawczym,osieroconym,zagrożonym sieroctwem społecznym,krzywdzonym,niedostosowanym oraz szczególnie w ostatnich latach narażonych na uzależnienia.

foto

foto