Poseł Jarosław Zieliński przewodniczył Kongresowi Prawa i Sprawiedliwości,który odbył się w dniach 31.01.2009 – 01.02.2009 roku w Krakowie. Podczas Kongresu Jarosława Zieliński przedstawił program Prawa i Sprawiedliwości dotyczący sprawnego państwa i bezpieczeństwa obywateli. Poniżej prezentujemy główne tezy tego wystąpienia.

foto

foto

foto

foto

foto

foto

foto

foto

foto

foto

foto

foto

foto

foto

foto

foto

foto

foto

foto

Sprawne państwo i bezpieczeństwo obywateli – tezy wystąpienia posła Jarosława Zielińskiego podczas 3. posiedzenia II Kongresu Prawa i Sprawiedliwości w dniu 31 stycznia 2009 roku w Krakowie

Sprawne państwo

 • Polsce i Polakom potrzebne jest sprawne i nowoczesne państwo. Od tego zależy skuteczność wykorzystania współczesnych,niepowtarzalnych polskich szans w Europie,przyspieszenie rozwoju cywilizacyjnego związane z absorbcją środków unijnych,nasze bezpieczeństwo,a także los pojedynczych obywateli.
 • Obecny stan naszego państwa wobec wyzwań stojących przed Polską wymaga zintegrowania,mobilizacji i konsolidacji elit administracyjnych w poczuciu wspólnej odpowiedzialności za losy obywateli,państwa i narodu.
  Dotyczy to całej sfery publicznej,centralnej i terenowej administracji rządowej,samorządu terytorialnego oraz państwowych służb prawa i porządku publicznego,których wspólnym celem musi być przyszłość i bezpieczeństwo Polski.
 • Prawo i Sprawiedliwość chce budować państwo silne i nowoczesne,demokratyczne i praworządne,zdolne do rozwiązywania zbiorowych problemów,które są źródłem opresji obywateli.
  Tak rozumiemy hasło budowy IV Rzeczypospolitej i takie zadanie jest wciąż aktualne.

Administracja państwowa

 • Aby podołać stojącym przed nią zadaniom administracja państwowa potrzebuje najlepszych i kompetentnych kadr oraz ich godziwego wynagradzania.
 • Zniesiemy blokady spowodowane spetryfikowanymi układami,oporem urzędników różnych szczebli czy niejasną odpowiedzialnością poszczególnych części aparatu państwowego. Nie może być tak,że ważne i niezbędne decyzje podejmowane nawet przez najwyższe organy władzy państwowej nie są wykonywane.
 • Niekompetencja urzędników osłabia państwo,utrudnia życie obywatelom,stwarza bariery przedsiębiorcom i może powodować niewykorzystanie środków unijnych.
 • Pracownikom administracji i całej sfery publicznej zapewnimy wyraźny i sprawiedliwy wzrost wynagrodzeń,co przy wysokich wymaganiach zawodowych i etycznych poprawi jakość jej funkcjonowania i przyczyni się do rozwoju kraju i wzrostu gospodarczego.
 • Po uzyskaniu wpływu na bieg spraw państwowych przywrócimy mechanizm merytorycznego i wolnego od wpływów politycznych konkursu generalnego dla kandydatów na stanowiska urzędnicze w służbie cywilnej oraz instytucję Państwowego Zasobu Kadrowego. Otworzy to ponownie,jak w okresie rządów Prawa i Sprawiedliwości,drogę do administracji dla ludzi nowych,młodych i dobrze wykształconych.
 • Za niecelowe uznajemy podejmowanie kolejnych eksperymentów reformy administracyjnej i samorządowej. Należy przede wszystkim umocnić,usprawnić i unowocześnić istniejące struktury administracyjne.
 • Uwzględniając analizę istniejącego stanu dokonamy niewielkiej korekty podziału administracyjnego kraju.
  Opowiadamy się za utworzeniem dwóch nowych województw:
  • województwa warszawskiego powstałego z wydzielenia m.st. Warszawy i powiatów z obecnego województwa mazowieckiego,
  • województwa środkowopomorskiego z siedzibą w Koszalinie

Mazowsze bez Warszawy,która dzisiaj sztucznie zawyża wskaźniki rozwoju całego województwa mazowieckiego,będzie miało dochód zbliżony do województw Polski wschodniej,co wzmocni jego pozycję przy ubieganiu się o fundusze unijne. Odtworzenie dużego województwa środkowopomorskiego,które istniało do 1975 roku,zdolnego do samodzielnego funkcjonowania,przyniesie nowe impulsy i instrumenty rozwoju dla tego zdegradowanego regionu Polski.

Samorząd terytorialny

 • Prawo i Sprawiedliwość opowiada się za silnym i sprawnym samorządem terytorialnym o szerokich kompetencjach przyznanych zgodnie z zasadą subsydiarności (pomocniczości).
 • Samorząd musi mieć zagwarantowane ustawowo dochody,które umożliwią realizację powierzonych zadań.
  Zasada ta bezwzględnie powinna obowiązywać również przy przekazywaniu nowych obowiązków i kompetencji. W dotychczasowej praktyce reguła ta była niejednokrotnie łamana.
 • Prawo i Sprawiedliwość uporządkuje chaos kompetencyjny wprowadzony przez rząd Donalda Tuska w administracji rządowej i samorządowej.
 • Istnieją dziedziny,które powinny podlegać decentralizacji,ale są także takie obszary zadań,które muszą być zarządzane w sposób scentralizowany.
  Relacje te powinny być kształtowane zgodnie z tym,co wskazuje doświadczenie i zdrowy rozsądek.
  Decentralizacja nie może stanowić celu samego w sobie,bo nie jest lekarstwem na wszystkie problemy. Czasem jest wręcz przeciwnie.
 • Przeciwstawianie sobie administracji rządowej i samorządowej szkodzi państwu i obywatelom.
 • Dobre funkcjonowanie całej administracji publicznej w Polsce wymaga jej spójności i wysokich,jednolitych standardów i komplementarnego uzupełniania się w wykonywaniu zadań wobec społeczeństwa i Rzeczypospolitej.
 • Aby samorząd terytorialny mógł skupić się na jak najlepszym wykonywaniu jego zadań,trzeba odciążyć go od obowiązków,które należą do państwa.
 • Zgodnie z Konstytucją Polska jest dobrem wspólnym wszystkich obywateli,państwem jednolitym i niepodzielnym.
  Projekty zmierzające do przekształcenia Rzeczypospolitej w federację regionów,landów czy lokalnych układów polityczno – biznesowych są sprzeczne z tymi zasadami. Prawo i Sprawiedliwość będzie się im w sposób zdecydowany przeciwstawiać. Będziemy im przeciwni także dlatego,że są one dysfunkcjonalne i szkodzą polskiej racji stanu wobec centralizacji istotnych decyzji na szczeblu Unii Europejskiej.
 • Aby przeciwdziałać powstawaniu lokalnych układów władzy,doprowadzimy do ustawowego ograniczenia do dwóch kadencji możliwości pełnienia tej samej funkcji samorządowej pochodzącej z wyborów powszechnych.
 • Nie pozostawimy obywateli sam na sam wobec lokalnych sitw i satrapów,którzy działając pod szyldem samorządu potrafią dzięki manipulacjom i koncentracji władzy eliminować mechanizmy oddolnej kontroli.
  Patologie powinny być eliminowane w zarodku przez efektywny nadzór państwowy i instytucje kontrolne,by eliminować blokady mechanizmu demokratycznej wymiany składu organów władzy samorządowej.
 • Władza lokalna działająca uczciwie będzie miała poczucie stabilizacji i prawna ochronę.
  Władza lokalna łamiąca prawo i lekceważąca interes publiczny pod rządami Prawa i Sprawiedliwości zawsze spotka się z szybką i skuteczną ripostą instytucji państwowych.
 • Samorząd terytorialny powinien rozwiązywać zbiorowe problemy mieszkańców,dbać o rozwój regionalny,ale wypełniać także zadania w służbie całej Rzeczypospolitej.

Bezpieczeństwo wewnętrzne i porządek publiczny

 • Istnieją dziedziny,które powinny być zarządzane w sposób scentralizowany i na których nie wolno oszczędzać nawet w sytuacji kryzysu gospodarczego. Takim obszarem jest bezpieczeństwo obywateli i porządek publiczny.
 • Zapewnienie bezpieczeństwa obywateli oraz stosowanie niezbędnych do tego środków przymusu musi pozostać domeną państwa.
 • Koncepcje nadmiernej decentralizacji zarządzania bezpieczeństwem i przenoszenia odpowiedzialności za tę dziedzinę na inne podmioty,np. samorządy,uznajemy za nieodpowiedzialne i szkodliwe.
 • W dobie współczesnych zagrożeń,o różnych źródłach i charakterze,zagrożenia terroryzmem,zorganizowanej przestępczości i wielu patologii życia społecznego tylko sprawne,dobrze wyposażone i wyspecjalizowane służby państwa mogą zagwarantować porządek i ład publiczny oraz stworzyć obywatelom realne poczucie bezpieczeństwa.
 • Istnieje pilna potrzeba rzeczywistego funkcjonalnego zintegrowania i właściwej koordynacji działań wszystkich służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo państwa i obywateli. Dotyczy to zarówno formacji podległych ministrowi spraw wewnętrznych,jak i służb specjalnych.
 • Należy jak najszybciej dokonać wzmocnienia i wyposażyć w realne instrumenty działania Rządowe Centrum Bezpieczeństwa,przewidziane w ustawie przygotowanej przez Prawo i Sprawiedliwość,a utworzone przez rząd Donalda Tuska z wielomiesięcznym opóźnieniem,które jest strukturą słabą i papierową.
 • Zarządzanie bezpieczeństwem powinno posiadać scentralizowaną i ściśle zhierarchizowaną strukturę.
 • Za zapewnienie bezpieczeństwa wewnętrznego i cywilną kontrolę nad podległymi mu formacjami mundurowymi odpowiada przede wszystkim Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji.
  Zostanie on wyposażony w instrumenty efektywnego nadzoru nad mundurowymi służbami porządku publicznego i uzyska realną możliwość strategicznego kierowania tymi formacjami.
 • Zwiększymy rolę wojewodów w sprawach bezpieczeństwa wewnętrznego sprawowaną przez wzmocnione wydziały bezpieczeństwa i zarządzania kryzysowego w urzędach wojewódzkich.
 • Zamiast wprowadzonego przez rząd PO-PSL branżowego przywrócimy rządowy charakter obrony cywilnej i funkcji szefa Obrony Cywilnej Kraju.
 • Pilnym zadaniem jest wyznaczenie obiektów infrastruktury krytycznej i stworzenia planu ich ochrony.
  Państwo musi dysponować skutecznymi instrumentami ochrony sieci energetycznych,teleinformatycznych,bankowych i transportowych oraz obiektów ochrony zdrowia i administracji.
 • Polska potrzebuje nowoczesnej i sprawnej policji oraz innych służb porządku i bezpieczeństwa wewnętrznego.
 • Będziemy w następnych latach kontynuować modernizację Policji,Państwowej Straży Pożarnej,Biura Ochrony Rządu i Straży Granicznej.
  Przygotowany przez rząd Prawa i Sprawiedliwości i uchwalony przez Sejm poprzedniej kadencji program modernizacji służb mundurowych z dodatkową kwotą 6 mld 300 mln zł był w pierwszym okresie dobrze realizowany i dawał szanse na wszechstronne ich unowocześnienie poprzez zakup nowego wyposażenia,środków transportu,uzbrojenia,inwestycje i remonty obiektów oraz podwyżkę wynagrodzeń funkcjonariuszy i wzmocnienie motywacyjnego systemu płac.
  Obecnie realizacja tego programu przez nieudolność rządu Donalda Tuska i cięcia budżetowe została zakłócona. Przeanalizujemy powstałe straty i zażądamy konsekwencji wobec osób odpowiedzialnych za ten stan rzeczy.
 • Grzegorz Schetyna Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji w rządzie Donalda Tuska nie potrafił nawet podzielić pieniędzy na podwyżkę dla funkcjonariuszy,które pozostawił na stole rząd Prawa i Sprawiedliwości. Pamiętamy protesty policjantów na początku ubiegłego roku i przesyłane ministrowi widelce.
 • Teraz premier Tusk i minister Schetyna chcą formacjom mundurowym,jako kolejnej już grupie społecznej odebrać jedną z nielicznych motywacji do podejmowania tej trudnej i niebezpiecznej służby. Minister odpowiedzialny za bezpieczeństwo podkopujący podstawy swojego resortu,który odbierając dotychczasowe prawa nie proponuje nic w zamian,godzi w bezpieczeństwo obywateli.
 • Chciałbym,aby mnie z tego miejsca usłyszeli wszyscy policjanci,funkcjonariusze innych służb mundurowych i ich rodziny:
  • nie ma i nie będzie zgody Prawa i Sprawiedliwości,by oszczędzać na bezpieczeństwie
  • policjanci,strażacy,funkcjonariusze Straży Granicznej,BOR-u,służb celnych,zawodowi żołnierze Wojska Polskiego muszą mieć gwarancję ,że państwo,któremu służą dotrzymuje zawartych z nimi umów,wypełnia gwarancje i obietnice deklarowane przy wstępowaniu do służby oraz zapewnia stabilne warunki tej trudnej pracy i należne świadczenia emerytalne po jej wypełnieniu.
 • W celu zwiększenia bezpieczeństwa obywateli Prawo i Sprawiedliwość dokona wzmocnienia policyjnych służb prewencyjnych i dowartościuje uposażenia funkcjonariuszy wykonujących zadania najbliżej zdarzeń i najbardziej narażonych na niebezpieczeństwo. System wynagrodzeń w większym stopniu będzie miał charakter motywacyjny.
 • Dokończymy proces budowy profesjonalnego zasobu kadrowego policji i innych służb mundurowych. Od stanowisk kierowniczych zostaną ostatecznie odsunięte osoby wywodzące się z komunistycznego aparatu bezpieczeństwa.

Krajowy System Ratowniczy i Państwowa Straż Pożarna

Chciałbym poświęcić kilka słów służbom ratowniczym,a w szczególności Państwowej Straży Pożarnej.

 • Wiele zagrożeń,którym musi przeciwdziałać straż pożarna,przekracza granice jednostek podziału terytorialnego. Jest to jeden z powodów,dla których służba ta powinna zachować państwowy charakter. Podporządkowanie struktur zawodowej straży pożarnej powiatom mogłoby powodować,że słaba kondycja finansowa biednego powiatu uniemożliwiałaby ich sprawne funkcjonowanie w ramach systemu ratowniczego.
 • Będziemy dążyć do szybkiego zbudowania Krajowego Systemu Ratowniczego – powszechnego,państwowego systemu ratowniczego,który będzie integrował wszystkie dziedziny ratownictwa.
 • Wspólnie z państwami graniczącymi z Polską utworzymy Korpus Ratowniczy,działający w oparciu o jednolite wyposażenie i wyszkolenie,finansowany z funduszy unijnych.
 • Gdy mowa o współpracy z sąsiadami,pragnę podkreślić,że utworzymy nowe przejścia graniczne na granicy z Litwą,Białorusią,i Ukrainą i usprawnimy przejścia graniczne już funkcjonujące.

Służby specjalne

 • W systemie bezpieczeństwa państwa niezwykle ważna rolę spełniają służby specjalne.
  Historia ostatniego dwudziestolecia wskazuje jak ważne jest,by pozostawały one pod właściwym nadzorem i kontrolą.
  Pozbawione właściwego nadzoru i niekontrolowane tajne służby przejawiają naturalną tendencję do autonomizacji i poszerzania ustawowo wyznaczonych obszarów działania.
 • Aby sfera polityki,biznesu,mediów i życia obywateli nie podlegała nielegalnym wpływom służb specjalnych,władza ustawodawcza (Sejm) i władza wykonawcza (rząd) musi sprawować nad nimi skuteczny nadzór.
  Sytuacja,jaka została wytworzona w tej dziedzinie przez premiera Donalda Tuska,jest wyjątkowo szkodliwa i niebezpieczna.
  Chcę w sposób jednoznaczny zadeklarować,że Prawo i Sprawiedliwość przywróci rzeczywistą kontrolę nad służbami specjalnymi. Umocnimy ją odwołując się do sprawdzonych rozwiązań. Jest to niezbędne szczególnie w obecnym bardzo skomplikowanym świecie zagrożeń i gry interesów.

Szanowni Państwo,

dobrze nadzorowane służby to m.in. takie,których szefowie,podejmując się odpowiedzialności za bezpieczeństwo państwa nie pozostają na pensji i usługach prywatnych firm.

Szanowni Delegaci,Eksperci,Goście,Szanowni Państwo

 • Zbudujemy sprawne państwo służące obywatelom i zmodernizujemy jego instytucje,by były skuteczne w działaniach na rzecz prawa,porządku i bezpieczeństwa.
 • Stworzymy dobre relacje między rządem i samorządem we wspólnej trosce o przyszłość Polski i jej rozwój.
 • Usprawnimy administrację dla wykorzystania środków unijnych i rozwoju cywilizacyjnego.
 • Przywrócimy mechanizm merytorycznego naboru najlepszych kadr do administracji poprzez egzaminy w Krajowej Szkole Administracji Publicznej.
 • Skorygujemy podział administracyjny kraju poprzez utworzenie dwóch nowych województw.
 • Ograniczymy do dwóch kadencji możliwość pełnienia funkcji przez samorządowców.
 • Będziemy zwiększać nakłady i modernizować policję i inne służby mundurowe.
 • Zadbamy o funkcjonariuszy publicznych uczciwie i rzetelnie wykonujących swoje obowiązki.
 • Utworzymy powszechny Krajowy System Ratowniczy.
 • Przywrócimy funkcję ministra koordynatora sprawującego nadzór nad służbami specjalnymi.

Szanowni Delegaci,Pleno Titulo Zgromadzeni

Dziedzina,o której przyszło mi mówić jest rozległa i ważna,a zadań w niej dużo.
Nie raz będziemy do tych problemów wracać. Przywołajmy w podsumowaniu kilka naszych zamiarów i deklaracji:

 1. Wszystkim nam,dzisiaj i na przyszłość,potrzebne jest sprawne i nowoczesne państwo. Będziemy je konsekwentnie budować.
 2. Będziemy konsolidować elity administracyjne Polski wokół naszych podstawowych interesów narodowych.
 3. W administracji publicznej chcemy zatrudnić najlepsze kadry fachowców.
 4. Samorządom zapewnimy odpowiednie środki na wykonywanie powierzonych im zadań.
 5. Podział kompetencji między rządem i samorządem oprzemy na racjonalnej ocenie unikając mitologizacji i doktrynerstwa.
 6. Będziemy wspierać uczciwy samorząd w jego służbie społecznościom lokalnym,regionom i Rzeczypospolitej.
 7. Będziemy eliminować patologie,sitwy i układy ze wszystkich struktur państwa,z rządu i z samorządu.
 8. Od służb państwowych będziemy dużo wymagać ale też będziemy o nie dbać.
 9. Będziemy konsekwentnie modernizować i usprawniać formacje odpowiedzialne za bezpieczeństwo przeznaczając na to odpowiednie środki finansowe,bo to leży w interesie obywateli,którzy mają prawo czuć się bezpiecznie we własnym państwie,które utrzymują.
 10. Pod rządami Prawa i Sprawiedliwości służby specjalne będą służyły państwu,a nie doraźnym i partykularnym interesom ludzi władzy.