22 listopada 2017 roku (środa) otworzyłem 2-dniową konferencję antykorupcyjną zatytułowaną „Systemowe mechanizmy zwalczania korupcji w przestrzeni publicznej”. Rozpoczęła się ona po zakończeniu posiedzenia Międzyresortowego Zespołu ds. Koordynacji i Monitorowania „Rządowego Programu Przeciwdziałania Korupcji na lata 2014-2019”.

Podkreśliłem, że korupcja to zjawisko o charakterze globalnym, mogące oddziaływać na każdego obywatela naszego kraju – hamujące jego rozwój gospodarczy, jak również wypaczające zasady współczesnej demokracji. Walka z nią wymaga systemowego podejścia. Poinformowałem, że zostały przygotowane zmiany do Rządowego Programu Zwalczania Korupcji, w wyniku których Centralne Biuro Antykorupcyjne przejmie rolę koordynatora wdrażania „Rządowego Programu Przeciwdziałania Korupcji na lata 2014-2019”. CBA jest jedyną instytucją państwa polskiego dedykowaną wyłącznie realizacji spraw związanych ze zwalczaniem korupcji w życiu publicznym i gospodarczym i ma w tej dziedzinie bardzo doświadczenie.

Jestem przekonany, że Program będzie miał wpływ na całą administrację rządową, przynosząc wymierny skutek, jakim jest realne ograniczenie przestępczości korupcyjnej w kraju oraz podniesienie świadomości społecznej w zakresie przeciwdziałania zachowaniom korupcyjnym.
Ze statystyk wynika, że w 2016 roku mieliśmy w Polsce bardzo wysoki wskaźnik wykrywalności przestępstw o charakterze korupcyjnym – Policja stwierdziła ich blisko 21 i pół tysiąca, co w stosunku do roku 2015 oznacza wzrost o 30%. W roku bieżącym do końca października wykryto ich blisko 31 i pół tysiąca.

W konferencji wzięli udział m. in. przedstawiciele Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, Komendy Głównej Policji, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Krajowej Administracji Sądowej, Urzędu Zamówień Publicznych, Ministerstwa Sportu i Turystyki, Prokuratury Krajowej, Ministerstwa Sprawiedliwości i Ministerstwa Finansów.