do ministra edukacji narodowej

w sprawie uregulowań prawnych dotyczących sposobu prowadzenia dokumentacji przebiegu nauczania w szkołach dla dorosłych prowadzących kształcenie w formie zaocznej

Szanowny Panie Ministrze! Zgodnie z § 16 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 19 lutego 2002 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola,szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania,działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji (Dz.U. z 2002 r. Nr 23,poz. 225 z późn. zm.) dokumentację przebiegu nauczania stanowią także pisemne prace kontrolne i egzaminacyjne słuchaczy szkół dla dorosłych prowadzących kształcenie w formie zaocznej.

Liczne skargi kierowane do mnie przez dyrektorów szkół dotyczące tej kwestii świadczą o tym,iż konieczność przechowywania dokumentacji przebiegu nauczania przez okres 50 lat,zgodnie z zatwierdzonym przez organy prowadzące rzeczowym wykazem akt,stanowi niepotrzebne utrudnienie w funkcjonowaniu szkół. W szkole liczącej 100 słuchaczy,w której słuchacz,na przykład technikum,pisze w czasie nauki około 80 prac,już po jednym cyklu kształcenia rodzi się problem z przechowywaniem tej dokumentacji.

Okres przechowywania tego rodzaju dokumentacji wydaje się zbyt długi. Nie ma ona istotnego znaczenia przy odtwarzaniu przebiegu nauczania słuchaczy,czemu głównie służyć ma jej archiwizacja. Warto zauważyć,że obowiązujący okres przechowywania prac pisemnych egzaminu dojrzałości,zgodnie z załącznikiem nr 1 do Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 7 września 2004 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania,klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (Dz.U. z 2004 r. Nr 199,poz. 2046),dotyczącym warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu dojrzałości,wynosi 2 lata.

W związku z powyższym należy odpowiedzieć na pytanie,czy organ prowadzący szkołę,określając rzeczowy wykaz akt,ma prawo ustalić dla pisemnych prac kontrolnych i egzaminacyjnych słuchaczy szkół dla dorosłych prowadzonych w formie zaocznej kategorię archiwalną na przykład: B1,B2 lub też inną?

Gdyby odpowiedź na to pytanie była negatywna,proszę o rozważanie stosownej zmiany zapisu zawartego w § 16 Rozporządzenia Ministra Edukacji z dnia 19 lutego 2002 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola,szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania,działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji,który stanowi,że ˝dokumentację przebiegu nauczania stanowią także uchwały rady pedagogicznej dotyczące klasyfikowania i promowania uczniów oraz ukończenia szkoły,zezwolenia na indywidualny program lub tok nauki oraz pisemne prace kontrolne i egzaminacyjne słuchaczy szkół dla dorosłych prowadzonych w formie zaocznej˝.

Przepis ten mógłby rozstrzygnąć kwestię w taki sposób,że dokumentację przebiegu nauczania stanowią także uchwały rady pedagogicznej dotyczące klasyfikowania i promowania uczniów oraz ukończenia szkoły,zezwolenia na indywidualny program lub tok nauki oraz pisemne prace kontrolne i egzaminacyjne słuchaczy szkół dla dorosłych prowadzonych w formie zaocznej,które szkoła przechowuje według zasad określonych w odrębnych przepisach,z zastrzeżeniem,iż pisemne prace kontrolne i egzaminacyjne słuchaczy szkół dla dorosłych prowadzonych w formie zaocznej przechowuje się w szkole przez okres jednego roku.

Ponieważ stosowanie wskazanych przepisów rozporządzenia w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola,szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania,działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji rodzi praktyczne trudności,proszę Pana Ministra na podstawie art. 14 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 9 maja 1996 r. o wykonywaniu mandatu posła i senatora (Dz.U. Nr 73,poz. 350,z późn. zm.) o udzielenie odpowiedzi na następujące pytanie:

Czy Minister Edukacji Narodowej zamierza wprowadzić stosowne zmiany w rozporządzeniu w sprawie sposobu prowadzenia dokumentacji przebiegu nauczania tak,by został właściwie rozwiązany przedstawiony wyżej problem przechowywania prac pisemnych w szkołach dla dorosłych prowadzących kształcenie słuchaczy w formie zaocznej?

Z wyrazami szacunku

Poseł Jarosław Zieliński

Warszawa,dnia 9 marca 2007 r.

Odpowiedź sekretarza stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej – z upoważnienia ministra – na interpelację nr 7168

w sprawie uregulowań prawnych dotyczących sposobu prowadzenia dokumentacji przebiegu nauczania w szkołach dla dorosłych prowadzących kształcenie w formie zaocznej

Szanowny Panie Marszałku! Odpowiadając na interpelację Pana Posła Jarosława Zielińskiego (nr SPS-023-7168/07) w sprawie uregulowań prawnych dotyczących sposobu prowadzenia dokumentacji przebiegu nauczania w szkołach dla dorosłych prowadzących kształcenie w formie zaocznej,przedstawiam następujące wyjaśnienia.

Egzaminy semestralne przeprowadzane z poszczególnych obowiązkowych zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania są podstawą oceniania wiedzy i umiejętności słuchacza w szkole dla dorosłych prowadzonej w formie zaocznej na zakończenie danego semestru oraz klasyfikowania słuchacza. Oceny klasyfikacyjne stanowią podstawę do promowania słuchacza na semestr programowo wyższy lub ukończenia przez niego szkoły.

Egzaminy semestralne przeprowadza się w trybie określonym w statucie szkoły,zgodnie z przepisami § 25 rozporządzenia ministra edukacji narodowej i sportu z dnia 7 września 2004 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania,klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (Dz.U. Nr 199,poz. 2046,z późn. zm.) z uwzględnieniem zasad określonych w tym rozporządzeniu. Egzaminy semestralne są sposobem dokonania oceny wiedzy i umiejętności słuchacza w danym semestrze i wyrażeniem oceny w stopniach szkolnych. Egzaminy te są więc integralną częścią wewnątrzszkolnego systemu oceniania słuchaczy,w statucie szkoły powinien być zatem określony sposób ich dokumentowania i okres przechowywania dokumentacji egzaminacyjnej,a także okres przechowywania pisemnych prac egzaminacyjnych oraz prac kontrolnych. W tym zakresie doprecyzowane zostaną przepisy nowego rozporządzenia dotyczącego oceniania,klasyfikowania promowania w szkołach oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów,które znajduje się w trakcie procesu legislacyjnego.

Pragnę wyrazić uprzejme podziękowanie panu posłowi za zwrócenie uwagi na potrzebę doprecyzowania uregulowań prawnych dotyczących sposobu prowadzenia dokumentacji przebiegu nauczania w szkołach dla dorosłych kształcących w formie zaocznej.

Z poważaniem

Sekretarz stanu

Sławomir Kłosowski

Warszawa,dnia 29 marca 2007 r.