w sprawie planowanego wyprowadzenia z Gołdapi 15. Pułku Przeciwlotniczego

Planowane zmiany organizacyjno-dyslokacyjne zakładają połączenie 15. Pułku Przeciwlotniczego z Gołdapi z 13. Pułkiem Przeciwlotniczym z Elbląga,przy czym miejscem stacjonowania połączonych pułków ma być Elbląg.

Położenie Gołdapi w pobliżu granicy z Rosją,niebędącą członkiem Unii Europejskiej i NATO,jest – jak można sądzić – argumentem za tym,że w przypadku połączenia obu jednostek to właśnie w Gołdapi,a nie w Elblągu,powinien powstać zintegrowany pułk przeciwlotniczy.

Ponadto interes lokalnej społeczności Gołdapi,która w porównaniu z Ełkiem jest małym miastem borykającym się z problemami typowymi dla tego typu aglomeracji: bezrobociem,brakiem perspektyw rozwoju,problemami z tworzeniem i utrzymaniem nowych miejsc pracy,przemawia za Gołdapią jako miejscem stacjonowania pułku przeciwlotniczego.

Szanowny Panie Ministrze,wojsko cieszy się wysokim zaufaniem społecznym,jest także postrzegane jako ośrodek wpływający na rozwój gospodarczy i kulturalny miasta,podnoszący jego rangę i prestiż,szczególnie gdy chodzi o miasto małe. Dlatego zwracam się do Pana Ministra z prośbą o rozważenie lokalizacji pułków przeciwlotniczych,stacjonujących obecnie w Elblągu i Gołdapi,jeśli muszą one zostać połączone.

W związku z powyższym proszę o udzielenie odpowiedzi na pytanie: Czy istnieje możliwość,aby przy ewentualnych zmianach organizacyjnych i planowanej dyslokacji wojsk przeciwlotniczych 15,Pułk Przeciwlotniczy nadal stacjonował w mieście przygranicznym Gołdap?

Z poważaniem

Poseł Jarosław Zieliński

Warszawa,dnia 24 stycznia 2007 r.

Odpowiedź sekretarza stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej – z upoważnienia ministra –

na interpelację nr 6385

w sprawie planowanego wyprowadzenia z Gołdapi 15. Pułku Przeciwlotniczego

Szanowny Panie Marszałku! Odpowiadając na interpelację Pana Posła Jarosława Zielińskiego w sprawie planowanego wyprowadzenia z Gołdapi 15. Pułku Przeciwlotniczego (SPS-023-6385/07),uprzejmie proszę o przyjęcie następujących wyjaśnień.

Argumentacja przedstawiona w piśmie oraz wyrazy troski o rozwój regionu i miasta znajdują pełne odzwierciedlenie w działaniach Ministerstwa Obrony Narodowej. Decyzje dotyczące planowania zamierzeń restrukturyzacyjnych i dyslokacyjnych w Siłach Zbrojnych RP rozpatrywane są zawsze w aspekcie społecznym,uwzględniającym regionalne uwarunkowania ekonomiczne.

Jednak potrzeby obronne państwa wymuszają dokonywanie sukcesywnych przeobrażeń w Siłach Zbrojnych RP stosownie do zmieniających się zadań i warunków funkcjonowania wojsk. Dotyczą one między innymi zamierzeń organizacyjnych związanych ze zmianą dyslokacji (integracji) jednostek wojskowych,jak i konieczności minimalizowania kosztów ich funkcjonowania,w tym przez rezygnację z użytkowania zbędnej infrastruktury.

W Ministerstwie Obrony Narodowej powstała koncepcja integracji dwóch pułków przeciwlotniczych – 13. i 15.,z docelową ich dyslokacją w Elblągu,pod warunkiem zwolnienia kompleksu wojskowego nr 1317 zajmowanego przez pododdziały 1. Dywizji Zmechanizowanej.

W tym miejscu pragnę wyraźnie podkreślić,iż decyzje reorganizacyjne poprzedzone są wszechstronnymi analizami,tak operacyjnymi jak również ekonomicznymi i społecznymi,prowadzonymi w komórkach organizacyjnych resortu oraz poszczególnych rodzajach Sił Zbrojnych RP,które w efekcie definiują optymalne rozwiązania dla obronności kraju. To one decydują w ostatecznym efekcie o końcowym rezultacie planowanych przedsięwzięć.

Taka decyzja w sprawie przyszłości 15. Pułku Przeciwlotniczego jeszcze nie zapadła.

Przedstawiając powyższe wyjaśnienia,żywię nadzieję,że uzna je Pan Marszałek za wystarczające.

Łączę wyrazy szacunku

Sekretarz stanu

Marek Zająkała

Warszawa,dnia 28 lutego 2007 r.