do ministra spraw wewnętrznych i administracji

w sprawie podjęcia prac legislacyjnych w zakresie procedury regulującej stwierdzanie wygaśnięcia mandatu wójta,burmistrza i prezydenta miasta,określonej w art. 190 ust. 1 pkt 2 ustawy Ordynacja wyborcza do rad gmin,rad powiatów i sejmików województw

Szanowny Panie Ministrze! Zwracam się z uprzejmą prośbą o poinformowanie,czy w podległym Panu resorcie podjęte zostaną prace zmierzające do zmiany procedury dotyczącej stwierdzania wygaśnięcia mandatu wójta,burmistrza,prezydenta określonej w art. 190 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r.,bowiem obowiązujące obecnie rozwiązanie prawne stwarza możliwość przedłużania sprawowania mandatu wójta,burmistrza czy prezydenta,który powinien zostać wygaszony w związku z okolicznościami określonymi w art. 190 ust. 1 opisanej na wstępie ustawy.

Problem ten dotyczy wielu gmin i powiatów w Polsce. Jako przykład można podać sytuację panującą w gminie Piaseczno w woj. mazowieckim. Na początku stycznia 2007 r. sąd okręgowy w Warszawie orzekł prawomocnie,że burmistrz Piaseczna podał nieprawdę w swoim oświadczeniu majątkowym. Mimo że sąd wobec tej osoby warunkowo umorzył na rok postępowanie,zgodnie z przepisami ordynacji samorządowej wyrok ten oznacza utratę sprawowanego mandatu burmistrza. Wobec przedłużającego się okresu,w którym Rada Miasta Piaseczna nie wykonywała nałożonych na nią ustawowych obowiązków,a w konsekwencji odmówiła podjęcia uchwały stwierdzającej wygaśnięcie mandatu burmistrza miasta,wojewoda mazowiecki po uprzednim wezwaniu Rady Miasta do podjęcia uchwały stwierdzającej fakt wygaśnięcia mandatu burmistrza zmuszony był stwierdzić wygaśnięcie tego mandatu w trybie zarządzenia zastępczego. W tej sytuacji prezes Rady Ministrów powołał osobę pełniącą obowiązki burmistrza Piaseczna do czasu przeprowadzenia przedterminowych wyborów. Broniąca burmistrza Rada Miasta zaskarżyła decyzję wojewody do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Po kilku tygodniach powołany w wyniku wyborów parlamentarnych nowy wojewoda wycofał się z wydanych wcześniej rozstrzygnięć,w związku z czym poprzedni burmistrz,którego mandat wygasł z mocy prawa,wrócił na zajmowane poprzednio stanowisko.

Zaistniała sytuacja wzbudza uzasadnione oburzenie wśród mieszkańców miasta. Okazuje się,że przy złej woli organu uchwałodawczego gminy,wojewody i akceptującego te działania prezesa Rady Ministrów przywołany na wstępie zapis ustawy stwarza możliwość przedłużania sprawowania funkcji wójta,burmistrza czy prezydenta osobom z prawomocnymi wyrokami sądowymi,niejednokrotnie dotyczącymi poważnych przestępstw. Tolerowany jest więc stan niezgodny z obowiązującym prawem. Takie manifestacyjne lekceważenie prawa społeczeństwo odbiera i ocenia negatywnie,co wpływa bardzo niekorzystnie na wizerunek elit rządzących oraz podważa zaufanie do państwa prawa.

Aby w przyszłości wyeliminować sytuacje,w których rada,często reprezentująca to samo ugrupowanie polityczne,co wójt,burmistrz czy prezydent,w imię różnych interesów i czynników koniunkturalnych usiłuje przedłużać pozostawanie osób z orzeczonymi prawomocnymi wyrokami sądu na stanowiskach,zasadna jest zmiana przepisów w tym przedmiocie np. poprzez przekazanie kompetencji dotyczących stwierdzania wygaśnięcia mandatu wojewodzie. Wyeliminowałoby to przypadki opisane powyżej i wpłynęłoby na przejrzystość w życiu publicznym oraz poszanowanie obowiązującego prawa.

Wobec powyższego,działając na podstawie art. 14,ust. 1,pkt 7 ustawy z dnia 9 maja 1996 r. o wykonywaniu mandatu posła i senatora (Dz. U. Nr 73,poz. 350,z późn. zm.),zwracam się do Pana Ministra o udzielenie odpowiedzi na następujące pytanie: Czy rząd premiera Donalda Tuska zamierza podjąć działania zmierzające do zmiany zapisu art. 190 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. Ordynacja wyborcza do rad gmin,rad powiatów i sejmików wojewódzkich,dotyczącego uregulowań odnoszących się do zasad i trybu stwierdzania wygaśnięcia mandatu wójta,burmistrza i prezydenta,sprawowanego przez osoby,wobec których został orzeczony przez sąd prawomocny wyrok,poprzez przekazanie kompetencji w tym przedmiocie wojewodzie albo w jakikolwiek inny sposób?

Z poważaniem

Poseł Jarosław Zieliński

Warszawa,dnia 25 lipca 2008 r.