do ministra infrastruktury

w sprawie budowy obwodnicy Suwałk w ciągu drogi krajowej nr 8

Jednym z najważniejszych problemów komunikacyjnych północno-wschodniej części kraju,wymagającym jak najszybszego rozwiązania,jest niedostosowanie parametrów dróg krajowych nr 8 i nr 19 do ogromnego natężenia międzynarodowego ruchu transportowego. Drogi te są częścią paneuropejskich korytarzy transportowych wschód-zachód oraz północ-południe. Liczba przejeżdżających tymi drogami w ciągu doby pojazdów (w tym zwłaszcza TIR-ów) gwałtownie wzrasta,co powoduje,że uciążliwości z tym związane stały się zasadniczym problemem społecznym tej części Polski.

Dramatyzm sytuacji mieszkańców jest potęgowany faktem braku obwodnic wokół miast,skutkiem czego jest zagrożenie zdrowia i życia oraz narażenie mienia mieszkańców miejscowości położonych wzdłuż tych tras tranzytowych.

W ostatnim czasie powszechnie znane stały się nie tylko w regionie północno-wschodnim,ale i w całej Polsce trudności związane z rozpoczętą już budową obwodnicy Augustowa. W tej sprawie kilkakrotnie adresowałem do rządu stosowne wystąpienia. W niniejszej interpelacji pragnę skierować uwagę Pana Ministra i rządu na problemy dotyczące budowy nie mniej ważnej obwodnicy Suwałk.

Z dostępnych mi informacji wynika,że w ciągu doby przez to drugie pod względem wielkości w woj. podlaskim,około 70-tysięczne miasto przejeżdża ponad 6 tys. samochodów ciężarowych przekraczających przejście graniczne w Budzisku.

Środki publicznego przekazu coraz częściej informują o tragicznych wypadkach drogowych na odcinku: przejście graniczne w Budzisku-Suwałki-Augustów. Znaczną ich część stanowią wypadki śmiertelne.

Zabiegi o budowę obwodnicy Suwałk mają już ponad dwudziestoletnią historię. W okresie kształtowania programów operacyjnych w perspektywie finansowej Unii Europejskiej na lata 2007-2013 pojawiła się realna szansa na zaprojektowanie i skuteczną realizację budowy obwodnicy Suwałk w najbliższych kilku latach. W Programie Operacyjnym ˝Infrastruktura i środowisko˝ została zaplanowana znacząca kwota z funduszy europejskich przeznaczona na przebudowę dróg krajowych nr 8 i nr 19 do kategorii dróg ekspresowych S8 i S19,z uwzględnieniem budowy obwodnic wokół miast położonych w ciągu tych dróg.

Z informacji przedstawionych przez Generalną Dyrekcję Dróg i Autostrad w 2006 r. wynikało,że w kwietniu 2006 r. Generalna Dyrekcja Dróg i Autostrad Oddział w Białymstoku ogłosiła przetarg na opracowanie dokumentacji projektowej w zakresie wstępnych oraz szczegółowych koncepcji programowych wraz z opracowaniami prawnymi do uzyskania decyzji o ustaleniu lokalizacji drogi na rozbudowę drogi krajowej nr 8 na odcinku Gatno (od km 747 + 700 – koniec obwodnicy Augustowa) – Suwałki (km 756 + 000 – początek obwodnicy Suwałk) oraz budowę obwodnicy Suwałk wraz z rozbudową istniejącej drogi na odcinku o długości około 2 km – do km 770 + 804. Termin realizacji przedmiotu zamówienia określony został do 28 września 2007 r.

W zakładanym harmonogramie GDDKiA przewidywała następujące terminy dla poszczególnych etapów przygotowywania i budowy obwodnicy Suwałk:

– uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach – I kwartał 2007 r.,

– uzyskanie decyzji o ustaleniu lokalizacji drogi – do końca 2007 r.,

– wykupy terenów – do końca 2009 r.,

– rozpoczęcie budowy obwodnicy – 2010 r.,

– zakończenie budowy obwodnicy – rok 2013.

Harmonogram ten ze względu na zbyt odległe terminy wywołał niezadowolenie i spowodował protesty mieszkańców Suwałk oraz władz miasta. Jako sekretarz stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji odpowiedzialny za administrację publiczną i poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej reprezentujący województwo podlaskie występowałem wówczas do ministra transportu oraz Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad o skonkretyzowanie realnych terminów poszczególnych działań związanych z planowaną budową obwodnicy Suwałk oraz ich przyspieszenie.

Z informacji uzyskanych w ostatnim czasie,m.in. z materiałów przygotowanych przez GDDKiA Oddział w Białymstoku na posiedzenie Wojewódzkiej Komisji Dialogu Społecznego,które odbyło się w dniu 21 kwietnia w Białymstoku,jednoznacznie wynika,że i te odległe terminy nie zostaną dotrzymane.

Uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przewidywane jest obecnie dopiero w I kwartale 2009 r.,uzyskanie decyzji o ustaleniu lokalizacji drogi – w III kwartale 2009 r.,wydanie pozwolenia na budowę – w III kwartale 2010 r. Takie wydłużenie terminów powoduje,że przewidywany okres samej budowy w latach (2010) 2011-2013 staje się całkowicie nierealny.

Wobec powyższego,działając na podstawie art. 14 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 9 maja 1996 r. o wykonywaniu mandatu posła i senatora (Dz. U. nr 74,poz. 350,z późn. zm.),proszę Pana Ministra o udzielenie odpowiedzi na następujące pytania:

1. Na jakim etapie znajdują się obecnie prace przygotowawcze do budowy obwodnicy Suwałk?

2. Jaki jest aktualny,rzeczywisty harmonogram prac związanych z budową obwodnicy Suwałk?

3. W jakim czasie realnie zostaną rozpoczęte prace inwestycyjne przy budowie obwodnicy Suwałk i kiedy przewiduje się oddanie obwodnicy do użytku?

4. Jaki jest zaplanowany szczegółowy przebieg obwodnicy Suwałk i czy zostały zakończone wszystkie wymagane uzgodnienia w tej sprawie?

5. Czy podczas przygotowywania koncepcji budowy zachodniej obwodnicy Suwałk brane były pod uwagę alternatywne warianty jej przebiegu i czy przyjęty wariant wyznacza lokalizację obwodnicy w wystarczająco dużej (jakiej?) odległości od zwartej zabudowy miasta,czy zapewnia on miastu właściwą przestrzenną perspektywę rozwojową i czy przy jego realizacji konieczne będą wyburzenia istniejących siedlisk (a jeśli nie,to w jakiej odległości od krawędzi jezdni znajdą się istniejące mieszkalne obiekty budowlane)?

6. Jakie są przewidywane koszty tej inwestycji i z jakich źródeł zostanie ona sfinansowana?

Szanowny Panie Ministrze! Ze względu na wagę przedstawionego problemu oraz znaczenie szybkiej budowy obwodnicy Suwałk dla mieszkańców miasta,jego funkcjonowania i rozwoju uprzejmie proszę o udzielenie konkretnych i wiążących odpowiedzi na powyższe pytania,a także o podjęcie wszystkich niezbędnych działań i decyzji w celu maksymalnego przyspieszenia budowy obwodnicy Suwałk i rozwiązania tego nabrzmiałego problemu komunikacyjnego i społecznego miasta Suwałki i północno-wschodniej części Polski,użytkowników dróg krajowych nr 8 i nr 19 oraz mieszkańców Suwałk i Suwalszczyzny korzystających codziennie z dróg położonych w mieście i sąsiednich powiatach.

Poseł Jarosław Zieliński

Suwałki,dnia 28 kwietnia 2008 r.