do ministra pracy i polityki społecznej

w sprawie potrzeby wprowadzenia zmian w ustawie o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej

Zwracam się z uprzejmą prośbą o rozważenie możliwości zmiany art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 22 kwietnia 2005 r. o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej (Dz.U. Nr 86,poz. 732,ze zm.) w ten sposób,aby przepis ten pozwalał uznać za osoby uprawnione do świadczenia alimentacyjnego osoby,których miejsce pobytu jednego z rodziców nie jest znane.

Aktualnie przepis ten przewiduje,że osobą uprawnioną jest osoba wychowywana przez osobę samotnie wychowującą dziecko w rozumieniu przepisów o świadczeniach rodzinnych,tj.: pannę,kawalera,wdowę,wdowca,osobę pozostającą w separacji orzeczonej prawomocnym wyrokiem sądu,osobę rozwiedzioną (…).

Przepis art. 3 ust. 17a ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz.U. Nr 228,poz. 2255,ze zm.) nie obejmuje rodziców nierozwiedzionych pozostających na przykład w okresie trwania postępowania rozwodowego lub o separację. W sytuacji gdy miejsce pobytu pozwanego w takiej sprawie nie jest znane,nawet zabezpieczenie przez sąd świadczeń alimentacyjnych na czas trwania procesu nie pozwala na zaspokojenie potrzeb małoletnich dzieci małżonka,który rodzinę opuścił i nie ma z nią kontaktu.

Tymczasem okres postępowania o rozwód i separację w tego rodzaju sprawach jest długi,albowiem brak informacji o miejscu pobytu małżonka obliguje sądy do ustanawiania im kuratorów do reprezentowania ich praw w procesie. Procedura związana z koniecznością dokonywania obwieszczeń o ustanowieniu kuratora jest długotrwała,zaś w okresie tym uprawnieni nie mają w żaden sposób zabezpieczonych swoich potrzeb. Mimo zatem,że jest to stan przejściowy,istniejący w czasie trwania procesu rozwodowego lub o separację,jego skutki są dotkliwe,co nie wymaga szerszego uzasadnienia.

Ponadto,jak wskazałem wyżej,ten stan prawny uniemożliwia wykonywanie części orzeczeń sądowych w przedmiocie zarządzenia tymczasowego o zabezpieczeniu potrzeb małoletnich dzieci na czas trwania postępowania,tj. w sprawach,w których nie jest znane miejsce pobytu zobowiązanego do alimentacji. Pragnę również zauważyć,iż do orzeczenia rozwodu lub separacji niezbędne jest zaistnienie przesłanki polegającej m.in. na trwałym rozkładzie pożycia małżeńskiego. Trwałość rozkładu tego pożycia wymaga upływu pewnego czasu,który małoletnie dzieci muszą przetrwać bez wsparcia. Wyrażam przekonanie,że w opisanej przeze mnie sytuacji niezbędna jest pomoc państwa,zaś proponowana na wstępie regulacja pomoc tę zapewni.

W związku z powyższym,na podstawie art. 14 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 9 maja 1996 r. o wykonywaniu mandatu posła i senatora (Dz.U. Nr 73,poz. 350,z późn. zm.),uprzejmie proszę Pana Ministra o udzielenie mi odpowiedzi na pytanie: Czy podjęte zostaną prace legislacyjne nad zmianą art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 22 kwietnia 2005 r. o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej (Dz.U. Nr 86,poz. 732,ze zm.) w ten sposób,by przepis ten pozwalał uznać za osoby uprawnione do świadczenia alimentacyjnego osoby,których miejsce pobytu jednego z rodziców nie jest znane?

Poseł Jarosław Zieliński

Suwałki,dnia 4 maja 2006 r.

Odpowiedź podsekretarza stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej – z upoważnienia ministra –

na interpelację nr 2834

w sprawie potrzeby wprowadzenia zmian w ustawie o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej

Odpowiadając na pismo z dnia 18 maja 2006 r. (SPS-023-2834/06) w sprawie interpelacji posła Jarosława Zielińskiego dotyczącej potrzeby wprowadzenia zmian w ustawie o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej,uprzejmie informuję,że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 22 kwietnia 2005 r. o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej (Dz.U. Nr 86,poz. 732,z późn. zm.) dziecko uprawnione do świadczenia alimentacyjnego na podstawie tytułu wykonawczego,którego egzekucja jest bezskuteczna,wychowywane przez rodzica lub opiekuna prawnego pozostającego w związku małżeńskim,nabywa prawo do zaliczki,przez okres jednego roku,jeżeli rodzic lub opiekun prawny złożył do sądu pozew o rozwód albo separację. Obowiązujące przepisy przewidują więc udzielenie zaliczki alimentacyjnej w okresie trwania postępowania o rozwód czy separację,aczkolwiek ograniczają ten okres tylko do 1 roku.

Ponadto uprzejmie wyjaśniam,że zarządzenie sądu o zabezpieczeniu potrzeb dzieci na czas trwania postępowania traktowane jest jak zasądzenie świadczeń alimentacyjnych i w przypadku gdy egzekucja tego świadczenia jest bezskuteczna,przysługuje zaliczka alimentacyjna.

Jednocześnie uprzejmie informuję,że w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej przygotowany został projekt nowelizacji ustawy o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej,jednak ze względu na rozpoczęte w Sejmie RP prace nad obywatelskim projektem ustawy o funduszu alimentacyjnym prace nad nowelizacją zostały zawieszone. Oba projekty zakładają poszerzenie zakresu osób uprawnionych do świadczeń,m.in. o osoby wychowywane w tzw. rodzinach zrekonstruowanych (rodzic opiekujący się dzieckiem zawarł kolejny związek małżeński).

Podsekretarz stanu

Joanna Kluzik-Rostkowska

Warszawa,dnia 5 czerwca 2006 r.