do ministra zdrowia

w sprawie wprowadzenia zmian w ustawie o lecznictwie uzdrowiskowym,uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych

W związku z pismem Towarzystwa Miłośników Ziemi Augustowskiej,w którym podniesiono problem istotnego ograniczania rozwoju regiony i narastania bezrobocia w związku z istniejącymi strefami ochronnymi miejscowości uzdrowiskowych,zwracam się z uprzejmą prośbą o rozważenie możliwości zmiany art. 38 ust. 2a ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o lecznictwie uzdrowiskowym,uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych (Dz.U. Nr 167 poz. 1399) w ten sposób,by przepis ten zawierał enumeratywne wyliczenie rodzajów emisji z zakładów przemysłowych,których obecność skutkowałaby zakazem lokalizacji tego rodzaju zakładów w strefie ochronnej B.

Aktualnie przepis art. 38 ust. 2a ustawy przewiduje,że na obszarze uzdrowiska lub obszarze ochrony uzdrowiskowej wydziela się strefę ochronną B,dla której procentowy udział terenów zielonych wynosi nie mniej niż 55%,obejmującą obszar przyległy do strefy A i stanowiący jej otoczenie,który jest przeznaczony dla niemających negatywnego wpływu na właściwości lecznicze uzdrowiska lub obszaru ochrony uzdrowiskowej oraz nieuciążliwych w procesie leczenia obiektów usługowych,turystycznych,rekreacyjnych,sportowych i komunalnych,budownictwa mieszkaniowego oraz innych związanych z zaspokajaniem potrzeb osób przebywających na tym obszarze,lub objęty granicami parku narodowego lub rezerwatu przyrody albo będący lasem,morzem lub jeziorem,przy czym w strefie ochronnej B zabrania się: lokalizacji nowych oraz rozbudowy istniejących zakładów przemysłowych,punktów skupu złomu i punktów skupu produktów rolnych.

Tymczasem uzasadnieniem wprowadzenia ustawy była prognoza,że: ˝ustawa będzie miała znaczący wpływ na sytuację i rozwój regionów,w tym na poziom zatrudnienia w tych regionach. Uzdrowiska w przeważającej części są bowiem położone w regionach o wyższym od przeciętnego poziomie bezrobocia. Zmiany określające ramy organizacyjne i umożliwiające rozwój uzdrowisk są szansą na ożywienie lokalnego rynku pracy oraz pełniejsze wykorzystanie warunków przyrodniczych regionu˝. Przewidywano też,że: ˝ustawa nie będzie miała negatywnego wpływu na budżet państwa i budżety jednostek samorządu terytorialnego,wskazując,że z faktu posiadania na swoim obszarze uzdrowiska gmina może czerpać wyłącznie korzyści w postaci środków,jakie pozostawiają w gminie kuracjusze,którzy napływają w celu leczenia. Z uzdrowiskiem zwykle wiąże się rozbudowana infrastruktura usługowa z przeznaczeniem dla kuracjuszy,w której znajdują zatrudnienie mieszkańcy gminy. Infrastruktura ta powstaje dzięki lokalnym przedsiębiorcom,w szczególności małym i średnim,z których każdy tworzy miejsca pracy,również dla siebie,oraz utrzymuje swoich najbliższych. Zatrudnieni oraz przedsiębiorcy wytwarzają przychód,który podlega opodatkowaniu. Część z tych podatków,zgodnie z odrębnymi przepisami,jest dochodem gminy,a więc wpływa pozytywnie na jej budżet. Doświadczenie uczy,że nie było jeszcze w kraju gminy,która straciła na posiadaniu na swoim obszarze uzdrowiska…˝.

Mając na uwadze powierzone Panu Ministrowi w art. 19 ust. 1 pkt 8 ustawy kompetencje do uzgodnienia planów zagospodarowania przestrzennego dla stref ochronnych,o których mowa w art. 38 ust. 1,jak też okoliczność,że zapis zabraniający rozbudowy i budowy zakładów przemysłowych koliduje z problemami bezrobocia i rozwoju regiony w ten sposób,że stwarza bariery dla powstawania nowych zakładów przemysłowych,proszę o rozważenie zmiany opisanej wyżej regulacji.

W mojej ocenie lokalizacja nowych i rozbudowa istniejących zakładów przemysłowych winna być ograniczona jedynie do sytuacji,gdy zakłady te wydzielają szkodliwe substancje i są groźne dla środowiska.

Wyrażam przekonanie,że istnieje możliwość ustalenia bardziej czytelnych dla administracji samorządowej przesłanek do ustalania warunków budowy zakładów przemysłowych w strefie ochronnej B.

W związku z powyższym,na podstawie art. 14 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 9 maja 1996 r. o wykonywaniu mandatu posła i senatora (Dz.U. Nr 73,poz. 350 z późn. zm.),uprzejmie proszę Pana Ministra o wnikliwe zbadanie opisanej sytuacji i udzielenie odpowiedzi na następujące pytanie:

Czy podjęte zostaną prace legislacyjne zmierzające do zmiany art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o lecznictwie uzdrowiskowym,uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz gminach uzdrowiskowych (Dz.U. Nr 167,poz. 1399) w ten sposób,by przepis ten zawierał enumeratywne wyliczenie rodzajów emisji z zakładów przemysłowych,których obecność skutkowałaby zakazem lokalizacji tego rodzaju zakładów w strefie ochronnej B?

Poseł Jarosław Zieliński

Warszawa,dnia 5 maja 2006 r.

Odpowiedź podsekretarza stanu w Ministerstwie Zdrowia – z upoważnienia ministra –

na interpelację nr 2833

w sprawie wprowadzenia zmian w ustawie o lecznictwie uzdrowiskowym,uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych

Szanowny Panie Marszałku! W odpowiedzi na interpelację Pana Posła na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej Jarosława Zielińskiego,złożoną do Marszałka Sejmu i przekazaną zgodnie z kompetencjami Ministrowi Zdrowia,dotyczącą potrzeby zmian w ustawie z dnia 28 lipca 2005 r. o lecznictwie uzdrowiskowym,uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz gminach uzdrowiskowych (Dz.U. Nr 167,poz. 1399),w której art. 38 ust. 1 pkt 2 lit. a zobowiązuje gminę uzdrowiskową do przestrzegania czynności zabronionych w strefie ˝B˝ ochrony uzdrowiskowej dotyczącej zwłaszcza lokalizacji zakładów przemysłowych,uprzejmie informuję,iż zdaniem Ministerstwa Zdrowia nie zachodzi potrzeba nowelizacji ustawy w tym zakresie.

Art. 38 ust. 1pkt 2 lit. a,dotyczący strefy ˝B˝ ochrony uzdrowiskowej,będącej otuliną strefy ˝A˝ przeznaczonej dla potrzeb lecznictwa uzdrowiskowego,zabrania w miejscowości posiadającej status uzdrowiska lokalizować nowych,uciążliwych dla środowiska naturalnego obiektów,w tym obiektów przemysłowych. Nie do pogodzenia z działalnością leczniczą jest bowiem lokalizowanie na obszarze uzdrowiska obiektów przemysłowych szkodliwych dla środowiska.

Status uzdrowiska otrzymać mogą obszary,na których występują łącznie kopaliny lecznicze i klimat leczniczy,dlatego w tej kwestii ustawa uzdrowiskowa nie wymaga nowelizacji. Istniejące zakłady przemysłowe w strefie ˝B˝ ochrony uzdrowiskowej mogą istnieć pod warunkiem wyeliminowania wydzielanej szkodliwej emisji substancji do środowiska. Lokalizacja nowych zakładów przemysłowych,a także ich rozbudowa w strefach ochrony uzdrowiskowej spowodować może niekorzystne zmiany klimatu,a tym samym utratę statusu uzdrowiska. Określenie kierunków rozwoju gminy zależy od miejscowej społeczności. Gminy uzdrowiskowe tym różnią się od pozostałych gmin,że wybrały określoną ścieżkę rozwoju w oparciu o posiadane zasoby. Z tego też powodu rozwój bezrobocia eliminują poprzez zwiększenie zatrudnienia związanego z lecznictwem uzdrowiskowym. Korzyści wypływające dla gmin uzdrowiskowych to nie tylko zwiększone zatrudnienie w sferze zdrowia i działalnościach jej towarzyszących,lecz rozwój handlu,sprzedaży miejscowych produktów rolnych,pobieranie opłaty uzdrowiskowej oraz otrzymywanie bezzwrotnych dotacji w wysokości pobranej opłaty uzdrowiskowej. Nie bez znaczenia jest ponadto rozwój na terenie gminy uzdrowiskowej turystyki uzdrowiskowej ściśle związanej z uzdrowiskiem.

Pismo Towarzystwa Miłośników Ziemi Augustowskiej z dnia 05.04.2006 r.,skierowane do wojewody podlaskiego,wyraża niepokój w związku z ograniczaniem przez władze samorządowe Augustowa zasięgu stref ochrony uzdrowiskowej,a tym samym zaniepokojenie przyszłością rozwojową tego miasta. Uważając,iż przyszłością rozwojową miasta jest rozwój uzdrowiska i turystyki,wnosi w imieniu własnym i społeczeństwa o uchylenie uchwały dotyczącej tymczasowego statutu uzdrowiska.

Z poważaniem

Podsekretarz stanu

Andrzej Wojtyła

Warszawa,dnia 30 maja 2006 r.