do ministra finansów

w sprawie podjęcia działań w celu zmiany przepisów ustawy o podatkach i opłatach lokalnych,polegających na wyłączeniu z opodatkowania podatkiem od nieruchomości gruntów zajętych pod pasy drogowe,stanowiących własność gmin

Zgodnie z treścią art. 2 ust. 3 pkt 4 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych,w brzmieniu obowiązującym do dnia 31 grudnia 2006 r.,opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości podlegały pasy drogowe wraz z drogami oraz obiektami budowlanymi związanymi z prowadzeniem,zabezpieczeniem i obsługą ruchu. Z dniem 1 stycznia 2007 r. dokonano nowelizacji tego przepisu ograniczającej zakres wyłączenia tylko do gruntów zajętych pod pasy drogowe dróg publicznych w rozumieniu przepisów o drogach publicznych oraz zlokalizowanych w nich budowli – z wyjątkiem związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej innej niż eksploatacja autostrad płatnych. Jak wynika z uzasadnienia projektu tej zmiany,miała ona na celu usunięcie istniejących wątpliwości interpretacyjnych. Nie kwestionując generalnej zasadności nowelizacji,pragnę podnieść,że dokonane w ten sposób objęcie opodatkowaniem m.in. ogólnodostępnych dróg wewnętrznych stanowiących własność gmin,w tym dróg dojazdowych do gruntów rolnych i leśnych,ma zasadniczy wpływ na sytuację finansową gmin,w szczególności wiejskich.

W ocenie Związku Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego zawartej w wystąpieniu do marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 stycznia 2008 r. obecna regulacja skutkuje zwiększeniem symetrycznym dochodów i wydatków budżetu gminy. Jest to jednak wzrost jedynie w wymiarze księgowym,a nie rzeczywistym. Rezultatem takiego przyjęcia jest zwiększenie średniego poziomu dochodu na mieszkańca gminy,co ze względu na algorytm naliczania subwencji wyrównawczej (kwota podstawowa) powoduje obniżenie tej subwencji.

Autorzy wystąpienia przytaczają przykład gminy Wyszki,która posiada ponad 325 ha ogólnodostępnych dróg wewnętrznych i traci kwotę przekraczającą 1 mln zł rocznie (ponad 10% dochodów budżetu),nierekompensowaną wpływem z podatku od własnych dróg.

Z uwagi na powyższe,działając w oparciu o art. 14 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 9 maja 1996 r. o wykonywaniu mandatu posła i senatora,proszę Pana Ministra o udzielenie odpowiedzi na pytanie,czy podległy panu resort zamierza podjąć prace legislacyjne w celu wyłączenia z opodatkowania podatkiem od nieruchomości gruntów zajętych pod pasy drogowe ogólnodostępnych dróg wewnętrznych stanowiących własność gmin.

Poseł Jarosław Zieliński

Warszawa,dnia 3 marca 2008 r.