do ministra skarbu państwa

w sprawie wykonywania nadzoru właścicielskiego nad spółkami cukrowymi,ujednolicenia zasad przeprowadzania konsultacji w przedmiocie likwidacji oddziałów Krajowej Spółki Cukrowej oraz ich zakresu i znaczenia dla podejmowanych decyzji,a nadto przesłanek ekonomicznych i społecznych istotnych w procesie decyzyjnym

Szanowny Panie Ministrze! Zwracam się z uprzejmą prośbą o wskazanie,w jaki sposób kształtowana będzie polityka podległego Panu Ministrowi resortu w zakresie wykonywania nadzoru właścicielskiego nad spółkami cukrowymi,a w szczególności czy w ramach tego nadzoru członkowie zarządu tych spółek będą uwzględniali potrzeby społeczności lokalnych w przypadku podejmowania uchwał w przedmiocie likwidacji oddziałów,o których mowa na przykład w § 21 statutu Krajowej Spółki Cukrowej w Toruniu.

Jednym z oddziałów Krajowej Spółki Cukrowej w Toruniu jest oddział w Łapach,woj. podlaskie. Do Urzędu Miasta Łapy wpłynęło pismo tej spółki zawierające prośbę o wskazanie możliwości przeznaczenia nieruchomości,na której zlokalizowana jest cukrownia,na inne cele. Z pisma wynika,że planowana jest likwidacja tego oddziału. Treść dalszej korespondencji między burmistrzem miasta Łapy a spółką wskazuje na podjęcie przez spółkę konsultacji z bliżej nieokreślonymi podmiotami w sprawie zamknięcia oddziału w Łapach. Spowodowało to zaniepokojenie władz samorządowych związane z prawdopodobnym pominięciem ich w procesie konsultacji. Wątpliwości te są uzasadnione faktem,że na terenie gminy Łapy i całym przyległym obszarze woj. podlaskiego istnieje rejon plantacyjny,którego ˝wygaszenie˝ wpłynie w sposób istotny na sytuację funkcjonujących tam gospodarstw rolnych. Nadto tego rodzaju decyzja wywoła poważne skutki na lokalnym rynku pracy.

Pragnę zauważyć,że wśród argumentów przeciw likwidacji cukrowni w Łapach są przesłanki ekonomiczne,wśród których należy wymienić fakt,że oddział ten dysponuje nowoczesnym obiektem znajdującym się w lepszym stanie technicznym niż wiele innych cukrowni. Cukrownia w bieżącym roku osiąga znakomite wyniki produkcji,do których przyczyniły się optymalne warunki atmosferyczne. Wyniki te osiągnięto mimo stosunkowo niewielkich nakładów inwestycyjnych w ciągu 2 ostatnich lat. Na podkreślenie zasługuje to,że cukrownia ta jest jedynym obiektem spółki na znacznym obszarze wschodniej Polski,podczas gdy pozostałe zakłady znajdują się niekiedy w bardzo bliskim sąsiedztwie. Utrata tak rozległego obszaru plantacyjnego może zatem wywołać skutek w postaci nieodwracalnej likwidacji upraw buraka cukrowego w dużej części wschodniej Polski.

Racjonalna polityka cukrowa może powodować likwidację niektórych cukrowni,jednak na rynku powinny pozostać cukrownie największe,nowoczesne i sprawne. Wśród podejmowanych działań możliwe jest również skomasowanie obszaru plantacyjnego poprzez wymianę kwot z obszarów,na których działają inne podmioty niż Krajowa Spółka Cukrowa,tak,by zmniejszyć teren dowozu buraków.

Dlatego też proszę o udzielenie odpowiedzi na następujące pytania:

Czy nadzór właścicielski nad spółkami cukrowymi wykonywany przez Pana Ministra obejmie ujednolicenie zasad przeprowadzania konsultacji w przedmiocie ewentualnej likwidacji oddziałów Krajowej Spółki Cukrowej?

Czy w ramach tych konsultacji będzie się zasięgać opinii władz samorządowych,związków zawodowych i organizacji plantatorów i jakie będzie to miało znaczenie dla podejmowanych w tym zakresie uchwał?

Jakie przesłanki ekonomiczne i społeczne będą uznawane za istotne w tym procesie decyzyjnym?

Czy istnieje groźba likwidacji Oddziału Krajowej Spółki Cukrowej w Łapach i jakie działania Pan Minister podejmie w celu odwrócenia tego niebezpieczeństwa?

Z wyrazami szacunku

Poseł Jarosław Zieliński

Warszawa,dnia 1 grudnia 2007 r.